Wydział Finansowy (FN)


Wydziałem kieruje Skarbnik Gminy Magdalena Klucznik

tel. 68 385 11 30, (68 385 22 38
Zastępcą Skarbnika jest Małgorzata Wodejko
tel. 68 385 11 06
 

Do zadań Wydziału Finansowego (FN) należy w szczególności:

) przygotowywanie propozycji projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
w szczególności podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych,

2) prowadzenie ewidencji podatników podatków wymienionych w pkt 1 w oparciu o deklaracje, informacje podatkowe, ewidencję gruntów oraz inne dokumenty,

3) dokonywanie wymiarów podatków poprzez przygotowanie decyzji,

4) prowadzenie ewidencji wniosków podatników o zastosowanie ulg i zwolnień ustawowych  w podatku rolnym,

5) prowadzenie ewidencji wniosków podatników o zastosowanie ulg w zapłacie podatków tj. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach,

6) prowadzenie rachunkowości w zakresie poboru i rozliczania podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetu gminy,

7) wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z płatnościami oraz zaświadczeń w oparciu o akta podatkowe,

8) prowadzenie windykacji podatków i opłat lokalnych oraz innych należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, na rzecz gminy,

9) współpraca z komornikiem sądowym oraz skarbowym przy dochodzeniu należności podatkowych
i niepodatkowych gminy,

10) prowadzenie ewidencji księgowej i windykacji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

11) realizacja zadań organu egzekucyjnego, o którym mowa w art.6qa ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

12) prowadzenie obsługi kasowej gminy i urzędu,

13) prowadzenie spraw związanych z centralizacją VAT,

14) występowanie do organu podatkowego o indywidualne interpretacje w sprawach związanych z VAT,

15) prowadzenie rachunkowości budżetowej gminy i urzędu,

16) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

17) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

18) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

19) opracowywanie procedur kontroli finansowej poprzez przygotowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących w szczególności:

a) zakładowego planu kont budżetu gminy i urzędu,

b) obiegu i kontroli dokumentów finansowych,

c) gospodarki finansowej,

d) gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi, w tym opracowywanie instrukcji inwentaryzacyjnej,

20) kontrolowanie i prowadzenie obsługi finansowej jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy,
w szczególności środków przeznaczonych z funduszu soleckiego,

21) przyjmowanie sprawozdań budżetowych od jednostek organizacyjnych, ich kontrola i sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

22) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej gminy i urzędu,

23) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

24) prowadzenie ewidencji i spraw związanych z udzielonymi i otrzymanymi pożyczkami, kredytami, poręczeniami i gwarancjami,

25) prowadzenie spraw płacowych i ubezpieczeniowych pracowników urzędu oraz osób wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych w tym sporządzanie list płac, prowadzenie dokumentacji zasiłków płatnych z ZUS, sporządzanie dokumentów rozliczeniowych wymaganych przez ZUS i Urząd Skarbowy, sporządzanie dokumentów PIT, przygotowywanie przelewów dotyczących wynagrodzeń
i potrąceń z wynagrodzeń,

26) naliczanie ryczałtów za korzystanie przez pracowników urzędu z prywatnych samochodów do celów służbowych,

27) prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej urzędu,

28) prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych urzędu,

29) prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych (w szczególności: podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz PFRON), sporządzanie i przesyłanie deklaracji do odpowiednich instytucji,

30) wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla celów emerytalno-rentowych pracowników oraz zlikwidowanych jednostek organizacyjnych gminy,

31) prowadzenie ewidencji środków trwałych a także amortyzacji środków trwałych,

32) koordynowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz
o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, poprzez pełnienie funkcji jednostki współpracującej
z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, a w szczególności opracowywanie instrukcji postępowania w przypadkach wskazanych w ustawie,

33) powadzenie spraw związanych z pomocą publiczną dla przedsiębiorców oraz współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

34) współdziałanie z przedstawicielami organów kontroli zewnętrznej,

35) współpraca z bankami obsługującymi i kredytującymi gminę

36) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału,

37) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  11‑06‑2007 11:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  11‑06‑2007 11:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑04‑2018 09:39:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie