Biuro Rady Miejskiej (BR)


Kierownik Marian Janusz
tel. 68 385 11 23, 68 385 22 77

 

Do zadań Biura Rady Miejskiej (BR) należy w szczególności:

1) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej rady i jej komisji, w tym m.in.:

a) sporządzanie protokołów z sesji rady i posiedzeń komisji ,

b) zabezpieczanie terminowego doręczania radnym zawiadomień i materiałów na sesję i posiedzenia komisji ,

c) prowadzenie ewidencji uczestnictwa radnych w sesjach i posiedzeniach komisji,

d) przekazywanie interpelacji i wniosków radnych zgłoszonych na sesjach rady oraz w okresie międzysesyjnym  burmistrzowi,

e) ewidencjonowanie i przekazywanie burmistrzowi wniosków z posiedzeń komisji, a po otrzymaniu zadekretowanych wniosków przez burmistrza przekazywanie ich do realizacji wydziałom, samodzielnym stanowiskom w urzędzie bądź kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych,

f) gromadzenie dokumentów w sprawie realizacji uchwał rady, interpelacji

i zgłoszonych wniosków,

g) organizowanie, zgodnie z ustaleniami przewodniczącego rady, udziału radnych

w szkoleniach, seminariach,  konferencjach itp.,

h) zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzania sesji, posiedzeń, spotkań, dyżurów przewodniczącego, wiceprzewodniczących i radnych,

i) nadawanie numerów uchwałom rady oraz wpisywanie zmian do uchwał, przy ścisłej współpracy z kierownikami merytorycznych  wydziałów, powstałych podczas procesu ich uchwalania na sesjach rady, z wyłączeniem poprawek merytorycznych
w uchwałach tworzonych w indywidualnych systemach informatycznych np. uchwały tworzone w systemie BeSTi@ lub uchwały dotyczące zagospodarowania przestrzennego tworzone w dedykowanych do tego programach,

2) przyjmowanie, przesyłanie właściwym instytucjom, oraz przechowywanie,  oświadczeń majątkowych radnych,

3) umieszczanie jawnych informacji zawartych w oświadczeniach, o jakich mowa

w pkt. 2 na stronach Biuletynu Informacji Publicznej,

4) prowadzenie spraw związanych z reklamowanie od służby wojskowej z urzędu i na wniosek radnych,

5) prowadzenie ewidencji projektów uchwał kierowanych do rady,

6) prowadzenie rejestru i zbioru uchwał rady, a także postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli i przekazywanie ich, po wskazaniu przez burmistrza komórki bądź osoby odpowiedzialnej za wykonanie, do realizacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym gminy,

7) prowadzenie rejestru interpelacji radnych i sprawowanie nadzoru terminowego udzielania odpowiedzi,

8) prowadzenie elektronicznej bazy rejestru aktów prawa miejscowego i umieszczanie treści tych aktów w Biuletynie Informacji Publicznej,

9) prowadzenie ewidencji petycji składanych do Rady Miejskiej w Sulechowie i umieszczanie zbiorczej informacji o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim na stronie internetowej gminy,

10) prowadzenie rejestru i dokumentacji jednostek pomocniczych gminy, w tym m.in.:

a) obsługa organizacji wyborów,

b) tworzenie projektów statutów sołectw,

11) organizowanie i przeprowadzanie konsultacji społecznych, zgodnie z ustaleniami rady i burmistrza,

12) współpraca z urzędnikiem wyborczym w zakresie organizacji wyborów
i referendów,

13) udostępnianie informacji publicznej w zakresie dostępu do dokumentów rady i jej komisji,

14) przekazywanie uchwał do nadzoru w celu badania zgodności z prawem oraz przesyłanie uchwał stanowiących akty prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego,

15) przesyłanie zarządzeń będących aktami prawa miejscowego i innych dokumentów stworzonych w postaci elektronicznej w edytorze XML do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego,

16) obsługa obchodów uroczystości i świąt organizowanych przez radę,

17) realizacja zadań gminy związanych z przeprowadzeniem wyborów ławników
do sądów powszechnych,

18) zabezpieczanie warunków organizacyjno-technicznych spotkań i uroczystości organizowanych przez radę,

19) prowadzenie oficjalnej współpracy i korespondencji zagranicznej gminy, a także tłumaczenie tekstów urzędowych,

20)  prowadzenie dokumentacji oraz spraw dotyczących współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

21) współdziałanie z dyrektorami instytucji kultury, których organizatorem jest gmina, w zakresie współpracy zagranicznej gminy,

22) pozyskiwanie inwestorów,

23) prezentowanie na stronie internetowej gminy i innych portalach internetowych ofert inwestycyjnych gminy,

24) ścisła współpraca z wydziałem pozyskiwania środków unijnych i promocji gminy oraz wydziałem zagospodarowania przestrzennego i obrotu nieruchomościami
w zakresie przygotowywania ofert inwestycyjnych i planowania przedsięwzięć
o charakterze promocji gospodarczej,

25) przekazywanie informacji do prasy, radia, telewizji o działalności gminy, w tym materiałów dotyczących działalności organów Gminy Sulechów,

26) bieżące zapoznawanie się z informacjami dotyczącymi gminy, ukazującymi się w środkach masowego przekazu, gromadzenie ich i udzielanie sprostowań, komentarzy i informacji,

27) współudział w przygotowaniu materiałów do informatorów przygotowywanych

i opracowywanych przez wydawnictwa zewnętrzne,

28) przekazywanie informacji o sytuacjach kryzysowych w gminie do lokalnych mediów,

29) prowadzenie kroniki Gminy Sulechów,

30) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania biura,

31) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  11‑06‑2007 12:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  11‑06‑2007 12:18:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑04‑2016 12:11:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie