Organy i ich kompetencje


Artykuł 11 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) stanowi, że organami gminy są:

 1. Rada Miejska.
 2. Burmistrz.

Działalność organów gminy jest jawna (art. 11 b).

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. Jej kadencja trwa 4 lata. Zasady wyborcze do rady określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z póź. zm.). W skład Rady Miejskiej w Sulechowie wchodzi 21 radnych. Rada Miejska, działając na sesjach, podejmuje uchwały we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy jeśli ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady należy (art. 18 ust. 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym):
 1. Uchwalanie statutu gminy.
 2. Ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.
 3. Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza.
 4. Uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
 5. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 6. Uchwalanie programów gospodarczych.
 7. Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady miejskiej,
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice, ustalaną corocznie przez radę miejską,
  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów akcji przez burmistrza,
  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,
 10. Określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 1. a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 2. Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników.
 3. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 1. a) Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 2. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady miejskiej.


Rada Miejska

pełni również funkcje kontrolną wobec Burmistrza Sulechowa, jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Do realizacji tego zadania rada powołuje komisje rewizyjną.

Rada Miejska, zgodnie z zapisem w Statucie Gminy Sulechów wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Ponadto powołuje stałe komisje i może powołać komisje doraźne. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa Statut Gminy.

Burmistrz

Burmistrz jest organem wykonawczym gminy. Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady lub wyboru go przez radę i upływa z dniem upływu kadencji rady. Zasady wyboru Burmistrza określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z póź. zm.).

Burmistrz
wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań Burmistrza należy w szczególności (art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.):

 1. Przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej.
 2. Określanie sposobu wykonywania uchwał.
 3. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
 4. Wykonywanie budżetu.
 5. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


Poza tym Burmistrz:
 1. Kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz (art. 31 ww. ustawy).
 2. Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy (art. 31 a).
 3. Może zarządzić ewakuacją z obszarów bezpośrednio zagrożonych (art. 31 b).
 4. Jest kierownikiem Urzędu Miejskiego i w drodze zarządzenia nadaje urzędowi regulamin organizacyjny, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych (art. 33).
 5. Wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej (art. 39).
 6. Może wydać przepisy porządkowe, w przypadkach niecierpiących zwłoki (art. 41 ust. 2).
 7. Jednoosobowo składa oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem (art. 46 ust. 1).
 8. Ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy (art. 60).


Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo do: (art. 60 ust. 2)
 1. Zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy.
 2. Emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy.
 3. Dokonywania wydatków budżetowych.
 4. Zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy.
 5. Dysponowania rezerwami budżetu gminy.
 6. Blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.


Ponadto Burmistrz ma obowiązek:
 1. Ogłaszania uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonywania (art. 61 ust. 2).
 2. Informowania mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywania środków budżetowych (art. 61 ust. 3).
 3. Przedkładania wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej uchwał Rady Miejskiej (art. 90).
 4. Powołania oraz odwołania swojego zastępcy lub zastępców (art. 26 a).


Burmistrz ma prawo między innymi do:
 1. Wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej (art. 20 ust. 3).
 2. Upoważniania swoich zastępców lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych (art. 39 ust. 2).
 3. Upoważniania zastępców samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez burmistrza osobą do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem (art. 46 ust. 1).
Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak, Marian Janusz , w dniu:  14‑07‑2005 07:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Witkowska
email: dwitkowska@finn.pl tel.:(42) 684 98 91 fax: (42) 684 98 92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
22‑07‑2014 11:34:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive