Tryb działania

Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów gminy.

Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy.

Statut Gminy Sulechów (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 11 poz. 197) określa:

 • organizację wewnętrzną Rady § 10 - § 23,
 • tryb pracy Rady § 24 - § 82,
 • zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej § 83 - § 108,
 • zasady i tryb działania Klubów Radnych §109 - § 117.

Rada Miejska działa:

 • na sesjach zwoływanych nie rzadziej niż raz na kwartał i poprzez swoje stałe komisje,
 • sesje są zwoływane przez Przewodniczącego rady i odbywają się w stałych terminach tj. trzeci wtorek miesiąca
 • Rada obraduje na sesjach roztrzygając w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, jak również w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
 • Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady, w szczególności:

  1) zwołuje sesje Rady,

  2) przewodniczy obradom,

  3) kieruje obsługa kancelaryjną posiedzeń Rady,

  4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

  5) podpisuje uchwały Rady,

  6) czuwa na d zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez Radnych ich mandatu.

  Przewodniczący jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.


Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy przyjętym:

 • w pierwszym roku kadencji w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji,
 • w latach następnych, na ostatniej sesji poprzedzającej rok objęty planem pracy.

Do wewnętrznych organów Rady należą:

 • Przewodniczący
 • I i II Wiceprzewodniczący
Informacja wytworzona przez:
Marian Janusz , w dniu:  28‑02‑2007 14:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Witkowska
email: dwitkowska@finn.pl tel.:(42) 684 98 91 fax: (42) 684 98 92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
10‑07‑2013 08:47:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive