Kluby radnych


ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KLUBÓW RADNYCH

§ 109. Radni mogą tworzyć kluby Radnych, określone dalej jako "kluby", według kryteriów przez siebie przyjętych.
§ 110. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest pisemne zdeklarowanie w nim udziału przez co najmniej trzech Radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu rady, nie później niż w terminie 14 dni od dnia utworzenia klubu.
3. W zgłoszeniu o utworzeniu klubu podaje się:
- nazwę klubu
- listę członków
- imię i nazwisko przewodniczącego klubu
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest zobowiązany do pisemnego poinformowania o tym Przewodniczącego rady najpóźniej na najbliższej sesji Rady.
§ 111.1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 112. Przynależność Radnych do klubów jest dobrowolna. Radny może przynależeć tylko do jednego klubu.
§113.1. Kluby działają w okresie kadencji Rady.
2. Kluby ulegają rozwiązaniu:
- W przypadku zmniejszenia ich składu osobowego poniżej trzech Radnych,
- Na mocy uchwal ich członków, podejmowanych w obecności co najmniej połowy składu osobowego klubu,
- Upływu kadencji Rady.
§ 114. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.
§ 115.1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. W przypadku uchwalenia przez Kluby regulaminów, Przewodniczący klubów są zobowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust.3 dotyczy także zmiany regulaminów.
§ 116.1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady przez Przewodniczącego Klubu lub wskazanych spośród członków Klubu przedstawicieli.
§ 117. Na wniosek Przewodniczących Klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić Klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do funkcjonowania, w tym obsługę biurową.

Składy osobowe Klubów Radnych Rada Miejskiej kadencja 2014-2018

12‑02‑2015 11:23:00

Klub Radnych Praworządny Sulechów:
1. Bartoszewicz Łukasz - przewodniczący
2. Kuczyński Marek - członek
3. Kaczmar Zbigniew - członek
4. Kluczyński Krzysztof - członek
5. Różycki Sebastian - członek
6. Kaczmar Stanisław - członek

Klub Radnych Niezależnych:
1. Murkowski Radosław - przewodniczący
2. Bodnar Piotr - członek
3. Wilczyński Roman - członek

Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Ignacego Odważnego:
1. Suwała Barbara - przewodnicząca
2. Ciesielski Wiesław - członek
3. Łukaszenko Agnieszka - członek
5. Szeląg Agnieszka - członek

Klub Radnych Forum:
1. Rerus Jan - przewodniczący
2. Mikulska-Jaroszkiewicz Magdalena - członek
3. Kozłowski Roman - członek
4. Grzeszyński Czesław - członek
5. Zbigniew Chyziak - członek

Klub Radnych "2018":
1. Sowiński Arkadiusz - przewodniczący
2. Musiałek Elżbieta - członek
3. Waldemar Włodek - członek

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marian Janusz , w dniu:  13‑08‑2008 11:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2018 07:24:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive