Wydział Finansowy (FN)


Wydziałem kieruje Skarbnik Gminy Magdalena Klucznik

tel. 68 385 11 30, (68 385 22 38
Zastępcą Skarbnika jest Małgorzata Wodejko
tel. 68 385 11 06
 

Do zadań Wydziału Finansowego (FN) należy w szczególności:

1) przygotowywanie propozycji projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,

2) prowadzenie ewidencji podatników podatków wymienionych w pkt 1 w oparciu

o deklaracje, informacje podatkowe, ewidencję gruntów oraz inne dokumenty,

3) dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych poprzez przygotowanie decyzji,

4) prowadzenie ewidencji wniosków podatników o zastosowanie ulg i zwolnień ustawowych  w podatku rolnym,

5) prowadzenie ewidencji wniosków podatników o zastosowanie ulg w zapłacie podatków tj. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach,

6) prowadzenie ewidencji wniosków z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz przygotowanie rozstrzygnięć

w tych sprawach,

7) prowadzenie rachunkowości w zakresie poboru i rozliczania podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetu gminy,

8) naliczanie, pobieranie i ewidencjonowanie opłaty skarbowej i stosowanie w praktyce ustawy o opłacie skarbowej,

9) prowadzenie windykacji podatków i opłat lokal­nych oraz innych należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepi­sów ordynacji podatkowej, na rzecz gminy,

10) prowadzenie obsługi kasowej gminy i urzędu,

11) prowadzenie rachunkowości budżetowej gminy i urzędu,

12) przyjmowanie sprawozdań budżetowych od jednostek organizacyjnych, ich kontrola i sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

13) prowadzenie ewidencji i spraw związanych z udzielonymi i otrzymanymi   pożyczkami, kredytami, poręczeniami i gwarancjami,

14) współpraca z komornikiem sądowym i skarbowym przy dochodzeniu należności podatkowych i niepodatkowych gminy,

15) prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych ( w szczególności: podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz PFRON), sporządzanie i przesyłanie deklaracji do odpowiednich instytucji,

16) prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej urzędu,

17) prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych urzędu,

18) wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla celów emerytalno-rentowych pracowników oraz zlikwidowanych jednostek organizacyjnych gminy,

19) wystawianie interesantom zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o niezaleganiu

w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wobec gminy,

20) prowadzenie ewidencji środków trwałych,

21) powadzenie spraw związanych z pomocą publiczną dla przedsiębiorców oraz współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

22) prowadzenie ewidencji księgowej i windykacji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

23) realizacja zadań organu egzekucyjnego, o którym mowa w art.6qa ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

24) prowadzenie obsługi finansowej funduszu sołeckiego,

25) przeprowadzanie kontroli zleconych przez burmistrza w jednostkach podległych,

26) współdziałanie z przedstawicielami organów kontroli zewnętrznej,

27) koordynowanie czynności związanych z kontrolą zarządczą w urzędzie,

28) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału,

29) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  11‑06‑2007 11:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑04‑2016 12:13:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive