Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (GKR)


Wydziałem kieruje Marta Blicharska-Ciesielska
tel. 68 385 11 14


Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1. W zakresie zadań gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

1) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach, a w szczególności:

a) realizacja zadań w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, w tym m. in. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji, o których mowa
w art. 6o ustawy,

b) prowadzenie ewidencji:

- zbiorników bezodpływowych,

- przydomowych oczyszczalni ścieków,

c) wydawanie zezwoleń przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie ustalonym w ustawie oraz prowadzenie rejestru tych zezwoleń,

d) prowadzenie rejestru działalności regulowanej, dokonywanie w nim wpisów oraz przekazywanie danych w nim zawartych do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej,

e) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

2) realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych oraz pielęgnacji zieleni na terenach gminnych,

3) realizacja zadań organów gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym prowadzenie procedur i przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz w zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie,

4) realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach,

5) prowadzenie ewidencji psów na terenie gminy i rozwiązywanie problemów w tym zakresie,

6) prowadzenie zadań określonych w ustawie o ochronie zwierząt w zakresie utrzymania zwierząt domowych, w tym wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną,

7) prowadzenie spraw związanych z zamykaniem cmentarzy komunalnych
i sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach,

8) nadzór, organizacja i utrzymanie targowisk na terenie miasta,

9) inspirowanie rozwoju komunalnego, a w szczególności rozwoju budownictwa lokali socjalnych z uwzględnieniem przepisów o finansowym wsparciu tworzenia takich lokali i mieszkań chronionych,

10) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie k.c. z wyjątkiem spraw należących do zadań Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym,

11) gromadzenie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznych zasobów mieszkaniowych, tworzenia zestawień
i przesyłanie ich Wojewodzie Lubuskiemu w celu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

12) przygotowywanie opinii do wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

13) nadzorowanie przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego w zakresie realizacji ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

14) współpraca z Sulechowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym " SuPeKom"

i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie ochrony urządzeń zbiorowego i awaryjnego zaopatrzenia w wodę przed skażeniami i zakażeniami,

15) prowadzenie spraw dotyczących spółek gminnych oraz przechowywanie dokumentów dotyczących stanu prawnego i majątkowego spółek z udziałem gminy,

16) nadzór właścicielski na działalnością Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego "SuPeKom" spółka z o.o. w Sulechowie w zakresie działania merytorycznego wydziału,

17) sprawowanie nadzoru nad Zakładem Gospodarowania Mieniem Komunalnym

w zakresie działalności merytorycznej wydziału,

18) gromadzenie i przechowywanie aktualnych statutów, regulaminów i innej dokumentacji stanowiącej o organizacji jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez wydział,

19) nadzór i realizacja zadań związanych z planowaniem, budową i właściwą eksploatacją oświetlenia ulicznego w gminie,

20) prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją pomników i tablic ujętych w ewidencji pomników i tablic upamiętniających zdarzenia,

21) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zlecania zadań publicznych związanych z działalnością merytoryczną wydziału,

2. W zakresie zadań rolnictwa:

1) prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych,

2) koordynowanie wykonania zadań ujętych w budżecie gminy realizowanych
w ramach funduszu sołeckiego i współpraca z sołtysami sołectw w tym zakresie,,

3) współpraca z odpowiednimi instytucjami w zakresie zachorowań i zgonów zwierząt na choroby zakaźne oraz przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowań zwierząt na choroby zakaźne,

4) prowadzenie spraw dotyczących wspólnot gruntowych i spółek,

5) prowadzenie spraw mających na celu obsługę i zabezpieczenie ochrony przed powodzią,

7) realizacja zadań z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w szczególności prowadzenie spraw związanych z przeznaczaniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne w tym występowanie do Izby Rolniczej w sprawie opinii o przeznaczeniu gruntów rolnych na cele nierolne i nieleśne,

8) proponowanie ujęcia w planie zagospodarowania przestrzennego gruntów rolnych

i nieleśnych do zalesienia,

9) współdziałanie z rolnikami w szczególności w zakresie ubezpieczeń społecznych,

10) prowadzenie ewidencji gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej,

11) współdziałanie z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie przygotowywania
i przeprowadzenia spisów rolnych,

12) współdziałanie z instytucjami w zakresie realizacji zadań dotyczących zwalczania klęsk żywiołowych w rolnictwie,

13) prowadzenie ewidencji środków trwałych w użytkowaniu (sołectwa),

14) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o Izbach Rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem:

a) sporządzania spisu uprawnionych do głosowania w wyborach do rady powiatowej izby,

b) zasięgania opinii Izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych,

15) nadzór nad likwidacją wysypisk wiejskich oraz rekultywacją terenów po składowiskach,

16) prowadzenie ewidencji i nadzór nad eksploatacją rowów komunalnych będących własnością gminy oraz spraw związanych z ich konserwacją i utrzymaniem,

17) przygotowywanie zezwoleń na uprawy maku i konopi,

18) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony przyrody w zakresie:

a) wycinki drzew i krzewów,

b) ustanawiania parków wiejskich,

c) uznawania za park wiejski terenów, na których znajduje się starodrzew,

d) przygotowywanie dokumentacji umożliwiającej ustanawianie i znoszenie pomników przyrody oraz innych form ochrony,

19) prowadzenie spraw związanych ze zbiórką i utylizacją padłych zwierząt, dla których nie można ustalić właściciela,

20) realizacja zadań gminy z ustaw:

a) prawo wodne,

b) o ochronie przyrody,

c) prawo łowieckie,

d) o ubezpieczeniu społecznym rolników,

e) o lasach,

f) o ochronie roślin uprawnych,

g) o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

21) współdziałanie z Agencją Nieruchomości Rolnych w zakresie upubliczniania ogłoszeń o przeznaczeniu gruntów do sprzedaży i dzierżawy,

22) prowadzenie kontroli w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego "OC rolników" oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych "Ubezpieczenia budynków rolniczych",

23) przygotowywanie dokumentów umożliwiających poświadczenie oświadczeń rolników związanych z zakupem gruntów rolnych,

24) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, w tym wydawanie decyzji.

25) udział w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań wydziału,

26) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zadań wydziału,

27) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.
Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  11‑06‑2007 12:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2015 09:44:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive