Rok 2017


Informacja o terminie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

11‑10‑2017 08:27:27

Informuję, że na obrady LI sesji Rady Miejskiej w Sulechowie,  odbędą się w dniu 17 października 2017 roku (wtorek) o godz. 14.00 Dawny Zbór Kalwiński, Al. Wielkopolska 3, Sulechów.

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

  1) zmiany uchwały Nr 0007.311.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie

      uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2017 (druk nr 470),

  2) zmiany uchwały Nr 0007.310.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie

      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2017-2023 (druk nr 471),

  3) stweirdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen.

      Józefa Bema w Sulechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. gen. Józefa Bema

        w Sulechowie (druk nr 472),

  4) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Sulechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  nr 3

        im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie (druk nr 473),

   5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brodach

        w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brodach (druk nr 474),

   6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bukowie

        w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bukowie (druk nr 475),

   7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Leona

        Kruczkowskiego w Cigacicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Leona Kruczkowskiego

        w Cigacicach (druk nr 476),

   8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kalsku

        w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kalsku (druk nr 477),

    9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kijach

     w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kijach (druk nr 478),

10) wskazania miejsc prowadzenia handlu obwoźnego na obszarze gminy Sulechów (druk nr 469)

11) nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Obłotne (druk nr 479).

   8.  Interpelacje i zapytania radnych.

9. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.

10. Przerwa.

11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   w Sulechowie

                                                                                Stanisław Kaczmar

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

20‑09‑2017 13:03:59

Informuję, że obrady L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej  w  Sulechowie w części porządku obrad sesji dotyczącej:

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

    1) nadania godności „Honorowy Obywatel Gminy Sulechów” (druk nr 461),

2)  stwierdzenia nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

     części terenów w obrębie geodezyjnym Brzezie k. Sulechowa,  ustaleń studium uwarunkowań

     i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów (druk nr 451)

 3)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym

      Brzezie k. Sulechowa (druk nr 452),

4) stwierdzenia nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

       części terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo, ustaleń studium

      uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów (druk nr 453),

     5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki

         Małe, Cigacice i Górzykowo (druk nr 454),

  6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w dodze bezprzetargowej na rzecz

      zarządzającego Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (druk nr 455),

7) zmiany uchwały Nr 0007.311.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie

     uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2017 (druk nr 459),

8) zmiany uchwały Nr 0007.310.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia  2016 r.

    w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2017-2023

    (druk nr 460),

   9) projektu uchwały dotyczącej programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami

        pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

        (druk nr 456),

  10) wyboru sołtysa sołectwa Karczyn w Gminie Sulechów (druk nr 457),

  11) wyboru sołtysa sołectwa Buków w Gminie Sulechów (druk nr 458),

  12) wyboru sołtysa sołectwa Górzykowo (druk nr 464).

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów deklaracji w sprawie:

      1) wyrażenia woli dofinansowania przez Gminę Sulechów kosztów realizacji przez Lubuski Zarząd

        Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze zadania pn. „Rzeka Sulechówka – odbudowa

        rzeki”    (druk nr 462),

     2) zamiaru przejęcia przez Gminę Sulechów nieruchomości zabudowanych i niezbudowanych

        stanowiących infrastrukturę towarowego portu rzecznego położonego wCigacicach,gm. Sulechów

     (druk nr 465)

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.

11. Przerwa.

12. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad sesji.

decyzją radnych podjętą na sesji w dniu 19 września 2017 r. przeniesione zostały na dzień

25 września 2017 r. na godz. 15.00 - Dawny Zbór Kalwiński w Sulechowie.

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                      Rady Miejskiej w Sulechowie

                                                                                               Stanisław Kaczmar

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad L sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

13‑09‑2017 11:43:01

Informuję, że obrady L sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, odbędą się w dniu 19 września 2017 roku (wtorek) o godz. 14.00 Dawny Zbór Kalwiński, Al. Wielkopolska 3, Sulechów.

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2017 r.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

    1) nadania godności „Honorowy Obywatel Gminy Sulechów” (druk nr 461),

2)  stwierdzenia nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

     części terenów w obrębie geodezyjnym Brzezie k. Sulechowa,  ustaleń studium uwarunkowań

     i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów (druk nr 451)

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym

    Brzezie k. Sulechowa (druk nr 452),

4) stwierdzenia nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

       części terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo, ustaleń studium

      uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów (druk nr 453),

     5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki

         Małe, Cigacice i Górzykowo (druk nr 454),

  6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w dodze bezprzetargowej na rzecz

      zarządzającego Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (druk nr 455),

7) zmiany uchwały Nr 0007.311.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie

     uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2017 (druk nr 459),

8) zmiany uchwały Nr 0007.310.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia  2016 r.

    w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2017-2023

    (druk nr 460),

   9) projektu uchwały dotyczącej programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami

        pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

        (druk nr 456),

  10) wyboru sołtysa sołectwa Karczyn w Gminie Sulechów (druk nr 457),

  11) wyboru sołtysa sołectwa Buków w Gminie Sulechów (druk nr 458),

  12) wyboru sołtysa sołectwa Górzykowo (druk nr 464).

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów deklaracji w sprawie:

      1) wyrażenia woli dofinansowania przez Gminę Sulechów kosztów realizacji przez Lubuski Zarząd

        Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze zadania pn. „Rzeka Sulechówka – odbudowa

        rzeki”    (druk nr 462),

     2) zamiaru przejęcia przez Gminę Sulechów nieruchomości zabudowanych i niezbudowanych

        stanowiących infrastrukturę towarowego portu rzecznego położonego wCigacicach,gm. Sulechów

     (druk nr 465)

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.

11. Przerwa.

12. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   w Sulechowie

                                                                               Stanisław Kaczmar

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

07‑09‑2017 10:14:04

 

Informuję, że obrady XLIX sesji Rady Miejskiej w Sulechowie zwołanej na wniosek Burmistrza  Sulechowa, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),która odbędzie się w dniu 11 września 2017 r. (poniedziałeko godz. 14.00, Dawny Zbór Kalwiński, Al. Wielkopolska 3,  Sulechów.

                                                    Porządek obrad sesji

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:

 1) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

    (druk nr 449),

2) odpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego do gminnego zasobu nieruchomości

     Gminy Sulechów (druk nr 450).

4. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   w Sulechowie                  

                                                                                Stanisław Kaczmar

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

16‑08‑2017 11:28:09

Informuję, że obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie,  odbędą się w dniu 22 sierpnia 2017 roku

(wtorek) o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych Gminy Sulechów do roku

 szkolnego 2017/2018.

  7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)  rozpatrzenie skargi (druk nr 428),

2) pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego (druk nr 423),

3) zmiany uchwały Nr 0007.311.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie

    uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2017 (druk nr 426),

4) zmiany uchwały Nr 0007.310.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie

   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2017-2023 (druk nr 427),

5) projektu uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

   (druk nr 424),

6) wyboru sołtysa sołectwa Nowy Świat w Gminie Sulechów (druk nr 425),

7) statutu sołectwa Brzezie k. Sulechowa (druk nr 429),

8) statutu sołectwa Buków (druk nr 430),

9) statutu sołectwa Brody(druk nr 431),

10) statutu sołectwa Cigacice (druk nr 432),

11) statutu sołectwa Górzykowo (druk nr 433),

12) statutu sołectwa Górki Małe (druk nr 434),

13) statutu sołectwa Głogusz (druk nr 435),

14) statutu sołectwa Kruszyna (druk nr 436),

15) statutu sołectwa Krężoły (druk nr 437),

16) statut sołectwa Karczyn (druk nr 438),

17) statutu sołectwa Kalsk (druk nr 439),

18) statutu sołectwa Klępsk (druk nr 440),

19) statutu sołectwa Kije (druk nr 441),

20) statutu sołectwa Leśna Góra (druk nr 442),

21) statutu sołectwa Łęgowo (druk nr 443),

22) statutu sołectwa Mozów (druk nr 444),

23) statutu sołectwa Nowy Świat (druk nr 445),

24) statutu sołectwa Obłotne (druk nr 446),

25) statutu sołectwa Okunin (druk nr 447),

26) statutu sołectwa Pomorsko (druk nr 448).

 

8.  Interpelacje i zapytania radnych.

9. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.

10. Przerwa.

11. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   w Sulechowie

                                                                              Stanisław Kaczmar

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

14‑07‑2017 08:50:54

Informuję, iż obrady XLVII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie zwołanej na wniosek Burmistrza  Sulechowa, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), odbędą się w dniu 20 lipca 2017 r. (czwartek) o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

 

Porządek obrad sesji:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Sulechów do realizacji zadania publicznego (druk nr 417);

b) określenia przeznaczenia mienia po gimnazjach oraz zespole szkół prowadzonych przez Gminę Sulechów (druk nr 418);

c) zmiany uchwały Nr 0007.310.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2017 – 2023 (druk nr 419);

d) o zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów (druk nr 420);

e) stwierdzenia nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Obłotne i części terenów w obrębie geodezyjnym Krężoły, ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów (druk nr 421)

f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Obłotne i części terenów w obrębie geodezyjnym Krężoły (druk nr 422).

4. Zamknięcie obrad sesji.
 

Przewpodniczący Rady Miejskiej w Sulechowie

Stanisław Kaczmar

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

21‑06‑2017 13:10:52

Informuję, że obrady XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie w części
         porządku sesji dotyczącej rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr 0007.311.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r.    

    w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2017 (druk nr 410),

b) zmiany uchwały Nr 0007.310. 2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia

   2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata     

   2017 -2023 (druk nr  409)

   oraz pkt. 14 – wolne wnioski

   pkt. 15 – zamkniecie sesji

decyzją radnych podjętą na sesji w dniu 20 czerwca 2017 r. przeniesione zostały
na dzień 23 czerwca 2017 r. na godz. 14.00 do sali nr 104 – I piętro Urzędu Miejskiego Sulechów.

 

 

        Z poważaniem

      Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

 /-/ Stanisław Kaczmar

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

21‑06‑2017 10:43:47

IInformuję, że  obrady XLVI sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2017 roku (wtorek) o godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104,

I piętro.

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.

  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulechów oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2016 (druk nr 400),
 2. absolutorium dla Burmistrza Sulechowa za rok 2016 (druk nr 401), wg porządku:

        a) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do sprawozdania z  wykonania budżetu,

            informacji o stanie mienia komunalnego i sprawozdania finansowego Gminy Sulechów za rok 2016,

      b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie  w sprawie absolutorium dla

          Burmistrza Sulechowa  z wykonania budżetu za rok 2016,

      c) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w

         sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Sulechowa sprawozdaniu z wykonania

         budżetu Gminy Sulechów za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Gminy Sulechów na dzień 31

         grudnia 2016 roku,

     d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w

        sprawie wydania opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla

        Burmistrza Sulechowa z wykonania budżetu za rok 2016,

     e) dyskusja;

   3) głosowanie w sprawie przyjęcia projektów uchwał:

      a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulechów  wraz ze sprawozdaniem

         z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2016  (druk nr 400),

      b) absolutorium dla Burmistrza Sulechowa za rok 2016 (druk nr 401). 

   4)  Wystąpienie Burmistrza Sulechowa dotyczące podjętych uchwał. 

7. Przerwa.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Sulechów na lata 2016-2023

    (druk nr 405),

2) zmiany uchwały Nr 0007.258.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie

    uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych

   na lata 2017-2019 zmienionej uchwałą Nr 0007.297.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie

     z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 402),

3) stwierdzenia nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

   części terenów w obrębach geodezyjnych Pomorsko i Brody, ustaleń studium uwarunkowań

   i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 411),

4) stwierdzenia nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

    części terenów w obrębach geodezyjnych Pomorsko, Mozów i Górki Małe, ustaleń studium

    uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 412),

5) stwierdzenia nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

    części terenów w obrębach geodezyjnym Cigacice, ustaleń studium uwarunkowań i kierunków

    zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 413),

6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym

    Pomorsko i Brody (druk nr 414),

7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych 

    Pomorsko, Mozów i Górki Małe (druk nr 415),

8) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym

    Cigacice (druk nr 416),

9) o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność

    Gminy Sulechów oraz warunków i stawek procentowych udzielanych bonifikat (druk nr 406),

10) przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

      w Zielonej Górze (druk nr 408),

11) zmiany uchwały Nr 0007.311.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r.

      w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2017 (druk nr 410),

12) zmiany uchwały Nr 0007.310.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r.

       w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów  na lata 2017-2023

       (druk nr 409),

13) zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwolnień oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego

       wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli (druk nr 404),

14) nadania nazwy ulicom położonym w miejscowości Brzezie k. Sulechowa  (druk nr 403),

15) zniesienia pomnika przyrody (druk nr 407).

 

     9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.

11. Przerwa.

12. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   w Sulechowie

                                                                              Stanisław Kaczmar

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

08‑06‑2017 13:58:33

Infromuję, że obrady XLV sesji Rady Miejskiej w Sulechowie zwołanej na wniosek Burmistrza  Sulechowa, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), odbędą się w dniu 12 czerwca 2017 r. (poniedziałeko godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

                                                    Porządek obrad sesji

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwał w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu

     Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim (druk nr 399).

    4. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   w Sulechowie

                       

                                                                              Stanisław Kaczmar

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

18‑05‑2017 10:05:28

Działając na podstawie § 81 ust.1 i 3 uchwały Nr V/39/2003 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016 r. poz. 900) oraz § 18 i 26 ust. 3 oraz § 82 uchwały nr 33/V/03 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Czerwieńsk (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2003 r. Nr 32, poz. 666) zwołujemy obrady wspólnej XLIV sesji Rady Miejskiej w Sulechowie oraz XXVII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, na dzień 22 maja 2017 roku (poniedziałek) na godz. 12.00 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51 (wjazd na parking od strony ulicy Piaskowej).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przywitanie uczestników sesji przez prof. dr hab. inż. Mariana Miłka – Rektora PWSZ w Sulechowie.
 4. Gratulacje z okazji awansu dla gen. bryg. Sławomira Owczarka – Honorowego Obywatela Gminy Sulechów.
 5. Wystąpienie gen. bryg. Sławomira Owczarka.
 6. Prezentacja założenia do planu rozwoju śródlądowych dróg wodnych w tym rzeki Odry, oraz perspektywa budowy mostu (przeprawy), przez rzekę Odrę w miejscowości Pomorsko Gmina Sulechów – Jerzy Materna – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 7. Dyskusja.
 8. Głosowanie nad przyjęciem apelu w sprawie budowy mostu drogowego przez Odrę w miejscowości Pomorsko Gmina Sulechów (projekt druku) w załączeniu.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

 

       Przewodniczący                                               Przewodniczący

            Rady Miejskiej w Czerwieńsku                       Rady Miejskiej w Sulechowie

      Leszek Jędras                                                 Stanisław Kaczmar

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Krystyna Połujańska
email: br@sulechow.pl tel.:68 385-11-23, 385-22-77 fax: 68 385-46-86
, w dniu:  05‑01‑2017 13:46:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krystyna Połujańska
email: br@sulechow.pl tel.:68 385-11-23, 385-22-77 fax: 68 385-46-86
, w dniu:  05‑01‑2017 13:46:25
Data ostatniej aktualizacji:
11‑10‑2017 08:43:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive