Przedmiot działalności


Zgodnie z postanowieniami rozdziału 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) do podstawowych zadań mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należą w szczególności sprawy (art. 7):

 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

4) działalności w zakresie telekomunikacji;

5) lokalnego transportu zbiorowego;

6) ochrony zdrowia;

7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

9) gminnego budownictwa mieszkaniowego;

10) edukacji publicznej;

11) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami;

12) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

13) targowisk i hal targowych;

14) zieleni gminnej i zadrzewień;

15) cmentarzy gminnych;

16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

17) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

18) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej
i prawnej;

19) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

20) promocji gminy;

21) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723);

22) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  12‑07‑2005 08:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Witkowska
email: dwitkowska@finn.pl tel.:(42) 684 98 91 fax: (42) 684 98 92
, w dniu:  12‑07‑2005 08:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑12‑2018 11:29:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie