Wydział Organizacyjno-Administracyjny (OR)


Wydziałem kieruje Agnieszka Celmer

tel. 68 385 11 29

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (OR) należy w szczególności:

1) obsługa organizacyjna spotkań i narad z udziałem burmistrza lub zastępców burmistrza,

2) wykonywanie zadań mających na celu zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu,

3) prowadzenie Biura Obsługi Interesanta - kancelarii urzędu,

4) wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendami,

5) współdziałanie z biurem Rady Miejskiej w zakresie zabezpieczenia organizacyjno-technicznego spotkań, uroczystości organizowanych przez radę,

6) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników urzędu oraz przechowywanie akt osobowych pracowników,

7) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem od służby wojskowej z urzędu i na wniosek pracowników urzędu,

8) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników,

9) prowadzenie spraw związanych z:

a) naborem pracowników,

b) dokształcaniem i szkoleniem pracowników,

c) oceną pracowników,

10) prowadzenie spraw gospodarczych urzędu, w tym administrowanie budynkami urzędu, prowadzenie zadań związanych z ich ubezpieczeniem,

11) prowadzenie postępowań w celu ubezpieczenia OC jednostek organizacyjnych gminy, z wyłączeniem instytucji  kultury,

12) zaopatrzenie urzędu w środki techniczne, materiały biurowe, druki, prasę, książki i wydawnictwa,

13) eksploatacja i nadzór nad sprawnością techniczną samochodu służbowego urzędu,

14) zabezpieczanie budynków urzędu, w tym prowadzenie bieżących napraw i utrzymywanie w nich czystości,

15) prowadzenie magazynu urzędu,

16) administrowanie siecią i systemami informatycznymi urzędu,

17) analizowanie potrzeb urzędu w zakresie systemów informatycznych i sprzętu komputerowego,

18) kierowanie pracami dotyczącymi zastosowania komputerów i systemów informatycznych w urzędzie,

19) realizacja zadań związanych z wdrażaniem systemów informatycznych,

20) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych,

21) administrowanie, przy współudziale wydziałów i samodzielnych stanowisk, strony internetowej gminy,

22) prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu urzędu,

23) administrowanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,

24) przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków,

25) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz centralnego rejestru petycji,

26) współdziałanie z sekretarzem w zakresie prowadzenia rejestrów:

a) zarządzeń,

b) pełnomocnictw

c) upoważnień,

27) organizowanie praktyk uczniowskich i studenckich w urzędzie,

28) udział w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań wydziału,

29) przekazywanie organowi nadzoru zarządzeń w celu badania ich zgodności z prawem,

30) realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności:

a) współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,

b) wdrożenie zadań wynikających z Polityki Ochrony Danych,

c) stosowanie środków organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych,

d) podejmowanie  odpowiednich działań  w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia przetwarzanych danych zgodnie z procedurą zawartą w Polityce Ochrony Danych Osobowych.

31) prowadzenie spraw związanych z ewidencją przedsiębiorców, organizacją handlu oraz zadań organów gminy w zakresie działalności gospodarczej,

32) współpraca z wydziałem PR w prowadzeniu punktu obsługi przedsiębiorców, w szczególności
w zakresie przyjmowania przedsiębiorców i kierowania ich do kierowników wydziałów właściwych do udzielenia pomocy bądź informacji oczekiwanych przez przedsiębiorcę,

33) realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

34) przygotowywanie stosownych dokumentów wynikających z ustawy Prawo przewozowe w zakresie przewozu osób,

35) prowadzenie ewidencji obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie oraz ich kontrola,

36) prowadzenie kart ewidencyjnych obiektów hotelarskich i innych,

37) realizacja zadań wynikających z ustawy o grach i zakładach wzajemnych w zakresie przygotowywania projektów opinii Rady Miejskiej w sprawie lokalizacji ośrodków gier,

38) sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek gminy,

39) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału,

40) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

41) organizacja i zabezpieczenie pracy na stanowisku kierowania burmistrza w związku z realizacją zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  11‑06‑2007 11:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  11‑06‑2007 11:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2019 12:53:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie