Wydział Organizacyjno-Administracyjny (OR)


Wydziałem kieruje Agnieszka Celmer

tel. 68 385 11 29

1) obsługa organizacyjna spotkań i narad z udziałem burmistrza lub zastępcy burmistrza,


2) wykonywanie zadań mających na celu zapewnienie sprawnej organizacji
i funkcjonowania urzędu,


3) prowadzenie Biura Obsługi Interesanta - kancelarii urzędu,

4) wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendami,

5) współdziałanie z Biurem Rady Miejskiej w zakresie zabezpieczenia organizacyjno-technicznego spotkań, uroczystości organizowanych przez radę,


6) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników urzędu oraz przechowywanie akt osobowych pracowników,


7) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem od służby wojskowej z urzędu i na wniosek pracowników urzędu,


8) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników,

9) prowadzenie spraw związanych z:

a) naborem pracowników,

b) dokształcaniem i szkoleniem pracowników,

c) oceną pracowników,

10) prowadzenie spraw gospodarczych urzędu, w tym administrowanie budynkami urzędu, prowadzenie zadań związanych z ich ubezpieczeniem,

11) prowadzenie postępowań w celu ubezpieczenia OC wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,

12) zaopatrzenie urzędu w środki techniczne, materiały biurowe, druki, prasę, książki

i wydawnictwa,

13) eksploatacja i nadzór nad sprawnością techniczną samochodu służbowego urzędu,

14) zabezpieczanie budynków urzędu, w tym prowadzenie bieżących napraw

i utrzymywanie w nich czystości,

15) prowadzenie magazynu urzędu,

16) administrowanie siecią i systemami informatycznymi urzędu,

17) analizowanie potrzeb urzędu w zakresie systemów informatycznych i sprzętu komputerowego,

18) kierowanie pracami dotyczącymi zastosowania komputerów i systemów informatycznych w urzędzie,

19) realizacja zadań związanych z wdrażaniem systemów informatycznych,

20) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych,

21) administrowanie, przy współudziale wydziałów i samodzielnych stanowisk, strony internetowej gminy,

22) prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych w zakresie urządzeń i sprzętu komputerowego,

23) administrowanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,

24) przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków,

25) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,

26) współdziałanie z sekretarzem w zakresie prowadzenia rejestrów:

a) zarządzeń,

b) pełnomocnictw

c) upoważnień,

27) organizowanie praktyk uczniowskich i studenckich w urzędzie,

28) udział w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań wydziału,

29) przekazywanie organowi nadzoru zarządzeń w celu badania ich zgodności
z prawem,

30) prowadzenie spraw związanych z ewidencją przedsiębiorców, organizacją handlu oraz zadań organów gminy w zakresie działalności gospodarczej,

31) realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

32) przygotowywanie stosownych dokumentów wynikających z ustawy Prawo przewozowe w zakresie przewozu osób,

33) prowadzenie ewidencji obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie oraz ich kontrola,

34) prowadzenie kart ewidencyjnych obiektów hotelarskich i innych,

35) realizacja zadań wynikających z ustawy o grach i zakładach wzajemnych w zakresie przygotowywania projektów opinii Rady Miejskiej w sprawie lokalizacji ośrodków gier,

36) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

37) organizacja i zabezpieczenie pracy na stanowisku kierowania burmistrza w związku z realizacją zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  11‑06‑2007 11:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  11‑06‑2007 11:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2015 09:45:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie