Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu Nieruchomościami (ZP)


Wydziałem kieruje Damian Stachowiak tel. 68 385 11 34

Do zadań Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu Nieruchomościami (ZP) należy w szczególności:

1) inicjowanie zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie budownictwa i rozbudowy infrastruktury technicznej,

2) przygotowywanie koncepcji gospodarki przestrzennej gminy z uwzględnieniem m.in. wymagań ładu przestrzennego, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, dóbr kultury, praw własności,

3) współpraca z projektantami w dokonywaniu uzgodnień na etapie opracowywania projektu budowlanego zadania inwestycyjnego m. in. w zakresie uwzględniania stanu prawnego stosunków własności,

4) planowanie i proponowanie do projektu budżetu gminy i realizacja zadań w zakresie opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem terenów pod ogródki działkowe,

6) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania projektów:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i jego zmian,

b) uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian,

c) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z wymaganymi uzgodnieniami,

d) prowadzenie rejestru wydanych decyzji,

e) prowadzenia procedur związanych z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

f) ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,

g) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

h) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłat za wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

i) opiniowanie podziałów geodezyjnych i wydawanie decyzji o podziale,

7) realizacja oraz weryfikacja realizacji zadań, programów oraz polityki dotyczącej zadań planistycznych przy współpracy pozostałych wydziałów zawartych w:

a) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów i Miasta Sulechów,

b) Strategii rozwoju gospodarczego Gminy Sulechów,

c) Strategii rozwoju obszarów wiejskich Gminy Sulechów,

d) Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa ga­zowe Gminy Sulechów,

e) miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w tym między innymi:

a) przygotowywanie propozycji gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie zbycia nieruchomości, oddania w użytkowanie

wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę i inne formy władania oraz naliczanie
należności na rzecz gminy z przedmiotowych praw,

b) przygotowywanie propozycji i prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości powodujących zwiększenie zasobu nieruchomości,

c) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia oraz inicjowanie wywłaszczania nieruchomości,

d) scalanie i podział nieruchomości,

e) negocjowanie odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa,

f) ustalanie opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,

g) prowadzenie spraw związanych z:

- prawem pierwokupu nieruchomości,

- przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego,

- udostępnianiem nieruchomości gminnych w celu wykonania robót budowlanych lub innych prac związanych z zakładaniem urządzeń infrastruktury,

- nadawaniem nazw ulicom, placom, rondom, osiedlom oraz nadawanie numeracji nieruchomościom i prowadzenie rejestru,

- zmianą granic miasta,

9) prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości w zakresie uregulowanym w przepisach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

10) realizacja zadań określonych w ustawie Prawo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

11) prowadzenie rejestru mienia gminnego i jego inwentaryzacja,

12) prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków,

a znajdujących się na terenie gminy oraz opracowywanie i aktualizacja planu ochrony zabytków,

13) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań gminy określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze,

14) prowadzenie ewidencji pomników i tablic upamiętniających zdarzenia oraz ustalanie zasad nadzoru i opieki nad nimi,

15) prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów przeznaczonych tymczasowo do użytkowania rolniczego i dzierżawy gruntów pod garażami,

16) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozliczaniem umów dzierżawy za stawianie reklam na gruntach komunalnych,

17) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami,

18) realizacja zadań określonych w ustawie o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,

19) realizacja zadań związanych z planowaniem i opracowaniem dokumentacji koniecznej do działalności w zakresie telekomunikacji, wynikającej z ustawy z dnia
7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

20) prowadzenie spraw związanych z  zakładaniem i rozszerzaniem cmentarzy.

21) nadzór właścicielski nad działalnością Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” spółka z o. o. w Sulechowie  w zakresie działania merytorycznego wydziału,

22) udział w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań wydziału,

23) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania i realizacji gminnego programu rewitalizacji,

24) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału,

25) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  11‑06‑2007 11:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  11‑06‑2007 11:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑04‑2016 12:15:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie