Wydział Inwestycji i Zarządzania Drogami Gminnymi (IZD)


Wydziałem kieruje Danuta Andruszkiewicz

tel. 68 385 11 22

Do zadań Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami Gminnymi (IZD) należy w szczególności:

1) realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych wynikających z budżetu gminy, w tym:

a) przygotowywanie propozycji w zakresie wydatków budżetowych dotyczących zadań inwestycyjnych i remontowych gminy,

b) zlecanie opracowania dokumentacji projektowych w związku z realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych,

c) uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

d) opracowywanie kosztorysów inwestorskich związanych z realizacją zadań remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę,

e) dokonywanie odbiorów robót budowlanych wykonywanych w związku z realizacją zadań wynikających z budżetu gminy, włącznie ze zgłaszaniem organom nadzoru budowlanego zakończenia robót i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,

f) sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek gminy,

2) realizacja zadań zarządcy dróg gminnych,

3) realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, w tym w szczególności:

a) koordynowanie robót w pasie drogowym dróg gminnych,

b) przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych za ich zajęcie,

c) prowadzenie spraw związanych z właściwym utrzymaniem stanu dróg gminnych,

d) prowadzenie ewidencji dróg gminnych,

e) sporządzania informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

f) uzgadnianie projektów w zakresie umieszczenia urządzeń obcych w pasie dróg gminnych oraz ustalanie odpłatności za zajęcie terenu gminnego oraz za umieszczanie urządzeń obcych na tych terenach,

g) uzgadnianie projektów zjazdów na drogi gminne,

4) prowadzenie ewidencji przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie gminy wraz z umieszczonymi przy nich urządzeniami,

5) prowadzenie spraw związanych z korzystaniem przez przewoźników z przystanków autobusowych,

6) współpraca z wydziałem PR w prowadzeniu punktu obsługi przedsiębiorców, w szczególności
w zakresie przyjmowania przedsiębiorców i udzielania im pełnej informacji dotyczącej działań gminy związanych z tworzeniem infrastruktury, uzbrojeniem nowych terenów inwestycyjnych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w gminie Sulechów,

7) współdziałanie z Zielonogórskim Związkiem Powiatowo - Gminnym w zakresie zadań merytorycznych wydziału dotyczących publicznego transportu zbiorowego wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

8) udział w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań wydziału,

9) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału,

10) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  11‑06‑2007 11:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  11‑06‑2007 11:37:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2019 12:05:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie