Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (RGOK)


Referatem kieruje Marcin Górzny

tel. 68 385 11 45

Do zadań Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (RGOK) należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:

  1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
  2. ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzoru  deklaracji

o wysokości opłat,

  1.  określania sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
    1. rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

2) przygotowywania przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

3) sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz tworzeniem punktów selektywnego zbierania odpadów,

4) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami,

5) prowadzenie postępowań, dokonywanie wymiarów opłaty lokalnej, poprzez zaewidencjonowanie deklaracji i wydawanie decyzji określających wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie,

6) prowadzenie ewidencji:

  1. zobowiązanych wymienionych w oparciu o deklaracje,
    1. wniosków zobowiązanych o zastosowanie ulg i zwolnień ustawowych  w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
    2. wniosków podatników o zastosowanie ulg w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożeń na raty oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach,

7) prowadzenie czynności związanych z ustaleniem nowego zobowiązanego po zmarłym właścicielu, użytkowniku nieruchomości,

8) prowadzenie windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,

9) inicjowanie i prowadzenie postępowań zabezpieczających przed przedawnieniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochodzonych na rzecz gminy w ramach prowadzonej windykacji przez referat,

10)prowadzenie rejestru działalności regulowanej, dokonywanie w nim wpisów oraz przekazywanie danych w nim zawartych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

11) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

12) wydawanie zaświadczeń w zakresie zadań realizowanych przez referat, w tym zaświadczeń

o pomocy de minimis,

13) wydawanie decyzji w zakresie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w ramach pomocy de minimis,

14) sporządzanie sprawozdania z zakresu pomocy publicznej,

15) realizacja zadań wynikających z usuwaniem azbestu z terenu gminy,

16) współpraca z wydziałami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy, których zakresy pracy mają wpływ na realizację zadań referatu,

17) współpraca z Urzędem Skarbowym, Regionalną Izba Obrachunkową, Ministrem Finansów oraz innymi organami w zakresie zadań realizowanych przez referat,

18) sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek gminy,

19) sprawowanie nadzoru nad Zakładem Gospodarowania Mieniem Komunalnym w zakresie działalności merytorycznej wydziału,

20) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania referatu,

21) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  11‑06‑2007 12:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  11‑06‑2007 12:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2019 12:09:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie