Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu (OS)


Wydziałem kieruje Krystyna Knyspel

tel. 68 385 11 53

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu (OS) należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez gminę funkcji organu prowadzącego przedszkola, i szkoły podstawowe,

2) inicjowanie tworzenia, przekształcania, łączenia i likwidacji publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,

3) koordynowanie funkcjonowania oraz nadzór nad działalnością publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,

4) koordynowanie zadań związanych z zapewnieniem warunków bazy dydaktycznej dla właściwej realizacji programów nauczania w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych,

5) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadawanie uprawnień szkół publicznych szkołom niepublicznym,

6) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym szkołom oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne,

7) dokonywanie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne,

8) współuczestniczenie w przygotowaniu projektu budżetu w zakresie oświaty, kultury i sportu,

9) współdziałanie z Zielonogórskim Związkiem Powiatowo - Gminnym w zakresie zadań merytorycznych (organizacja dowozów szkolnych) wydziału dotyczących publicznego transportu zbiorowego wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ,

10) współdziałanie z dyrektorami jednostek oświatowych w zakresie opracowania i przedkładania burmistrzowi projektów arkuszy organizacyjnych,

11) organizowanie egzaminów o awans zawodowy nauczycieli i prowadzenie ewidencji nauczycieli mianowanych,

12) prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie zadań organu prowadzącego,

13) nadzorowanie jednostki organizacyjnej gminy prowadzącej działalność w zakresie pomocy społecznej,

14) nadzorowanie działalności instytucji kultury, których organizatorem jest gmina,

15) nadzorowanie działalności jednostki organizacyjnej gminy prowadzącej działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,

16) współpraca z organizacjami pozarządowymi wynikająca z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem zlecania zadań publicznych związanych z działalnością merytoryczną wydziału. Współpraca i obsługa administracyjno-biurowa Gminnej Rady Pożytku Publicznego,

17) dokonywanie przez kierownika lub pracownika wskazanego w umowie zlecającej organizacji pozarządowej realizację zadań publicznych, kontroli i oceny dotyczącej realizacji zadań określonych w umowie,

18) prowadzenie zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, w tym spraw w zakresie refundacji pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników i przyuczania do wykonywania określonej pracy,

19) realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia i współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami i jednostkami, w tym przygotowywanie i koordynowanie realizacji programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,

20) potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, zgodnie z przepisami ustawy o rencie socjalnej,

21) realizacja zadań gminy z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

22) prowadzenie rejestru instytucji kultury,

23) gromadzenie i przechowywanie aktualnych statutów, regulaminów i innej dokumentacji stanowiącej o organizacji jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez wydział,

24) organizowanie naborów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę, instytucji kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie,

25) udział w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań wydziału,

26) sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek gminy,

27) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału,

28) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  11‑06‑2007 12:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  11‑06‑2007 12:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2019 12:58:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie