Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu (OS)


Wydziałem kieruje Wojciech Sołtys tel. 68 385 11 04

Do zadań należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez gminę funkcji organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja,

2) inicjowanie tworzenia, przekształcania, łączenia i likwidacji publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

3) koordynowanie funkcjonowania oraz nadzór nad działalnością publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

4) koordynowanie zadań związanych z zapewnieniem warunków bazy dydaktycznej dla właściwej realizacji programów nauczania w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach,

5) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadawanie uprawnień szkół publicznych szkołom niepublicznym,

6) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym szkołom, gimnazjom oraz szkołom publicznym, gimnazjom prowadzonym przez osoby fizyczne lub inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne,

7) dokonywanie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły i gimnazja niepubliczne,

8) współuczestniczenie w przygotowaniu projektu budżetu w zakresie oświaty, kultury i sportu,

9) organizowanie przewozów szkolnych,

10) współdziałanie z dyrektorami jednostek oświatowych w zakresie opracowania i przedkładania burmistrzowi projektów arkuszy organizacyjnych,

11) organizowanie egzaminów o awans zawodowy nauczycieli i prowadzenie ewidencji nauczycieli mianowanych,

12) prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie zadań organu prowadzącego,

13) nadzorowanie jednostki organizacyjnej gminy prowadzącej działalność w zakresie pomocy społecznej,

14) nadzorowanie działalności instytucji kultury, których organizatorem jest gmina,

15) nadzorowanie działalności jednostki organizacyjnej gminy prowadzącej działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,

16) współpraca z organizacjami pozarządowymi wynikająca z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem zlecania zadań publicznych związanych z działalnością merytoryczną wydziału. Współpraca i obsługa administracyjno - biurowa Gminnej Rady Pożytku Publicznego,

17) dokonywanie przez kierownika lub pracownika wskazanego w umowie zlecającej organizacji pozarządowej realizację zadań publicznych, kontroli i oceny dotyczącej realizacji zadań określonych w umowie,

18) prowadzenie zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, w tym spraw

w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz refundacji pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników i przyuczania do wykonywania określonej pracy,

19) realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia i współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami i jednostkami, w tym przygotowywanie i koordynowanie realizacji programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,

20) potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, zgodnie z przepisami ustawy o rencie socjalnej,

21) realizacja zadań gminy z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

22) prowadzenie rejestru instytucji kultury,

23) gromadzenie i przechowywanie aktualnych statutów, regulaminów i innej dokumentacji stanowiącej o organizacji jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez wydział,

24) udział w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań wydziału,

25) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału,

26) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,


Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  11‑06‑2007 12:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  11‑06‑2007 12:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2015 09:49:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie