Wydział Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy (PR)


Wydziałem kieruje Edward Fedko
tel. 68 385 11 05

Do zadań Wydziału Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy(PR) należy w szczególności:

przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej oraz innych dokumentów (np.: umowy, harmonogramy, sprawozdania),

2) prowadzenie ewidencji projektów gminnych współfinansowanych ze środków UE,

3) współdziałanie z miastami partnerskimi w zakresie realizacji wspólnych projektów UE,

4) monitoring wszystkich przedsięwzięć finansowanych przez gminę przy udziale środków pochodzących z UE,

5) prowadzenie  bazy informacyjnej, powszechnie dostępnej, o funduszach Unii Europejskiej,

6) informowanie gminnych jednostek organizacyjnych o możliwościach pozyskania środków na zadania realizowane w ramach ich działalności,

7) informowanie mieszkańców gminy, w tym przedsiębiorców i rolników, o możliwościach skorzystania ze środków unijnych,

8) planowanie i wdrażanie do realizacji przedsięwzięć związanych z promocją Gminy Sulechów oraz współdziałanie z innymi podmiotami w ich organizacji,

9) inicjowanie i koordynowanie zadań w zakresie publikacji oraz wydawnictw promocyjnych,

10) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji Gminy Sulechów,

11) koordynowanie działań dotyczących przygotowywania materiałów promocyjnych,

12) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,

13) koordynowanie przygotowania materiałów do informatorów przygotowywanych i opracowywanych przez wydawnictwa zewnętrzne,

14) prowadzenie dokumentacji oraz spraw związanych z przystępowaniem i uczestnictwem Gminy Sulechów w stowarzyszeniach, związkach gmin.

15) realizacja oraz weryfikacja realizacji Programów Rozwoju Wsi,

16) prowadzenie dokumentacji oraz spraw dotyczących współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

17) współdziałanie z dyrektorami instytucji kultury, których organizatorem jest gmina, w zakresie współpracy zagranicznej gminy,

18) pozyskiwanie inwestorów,

19) prezentowanie na stronie internetowej gminy i innych portalach internetowych ofert inwestycyjnych gminy,

20) ścisła współpraca z  wydziałem zagospodarowania przestrzennego i obrotu nieruchomościami w zakresie przygotowywania ofert inwestycyjnych i planowania przedsięwzięć o charakterze promocji gospodarczej,

21) przekazywanie informacji do prasy, radia, telewizji o działalności gminy, w tym materiałów dotyczących działalności organów Gminy Sulechów,

22) bieżące zapoznawanie się z informacjami dotyczącymi gminy, ukazującymi się w środkach masowego przekazu, gromadzenie ich,

23) współudział w przygotowaniu materiałów do informatorów przygotowywanych i opracowywanych przez wydawnictwa zewnętrzne,

24) prowadzenie kroniki Gminy Sulechów,

25) planowanie i realizacja budżetu gminy w zakresie dotyczącym zadań wydziału,

26) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

27) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału.

Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  11‑06‑2007 12:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  11‑06‑2007 12:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑04‑2018 09:49:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie