Tryb wydawania zarządzeń, decyzji


Projekt zarządzenia Burmistrza przygotowywany jest przez kierownika wydziału lub pracownika na samodzielnym stanowisku pracy. Zarządzenie podpisywane jest przez Burmistrza Sulechowa.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Burmistrz Sulechowa jednoosobowo rozstrzyga w formie zarządzeń i tak:

  1. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę (art. 26 a ust. 1),
  2. jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, Burmistrz może zarządzić ewakuacje z obszarów bezpośrednio zagrożonych (art. 31 b ust. 1),
  3. organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Sulechowie określa Regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia (art. 33 ust. 2),
  4. w przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Burmistrz w formie zarządzenia (art. 41 ust. 2)
  5. do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub związek międzygminny, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze (art. 98 ust. 3).
 

Poza ustawowym obowiązkiem rozstrzygania w formie zarządzeń Burmistrz Sulechowa w wykonywaniu innych zadań rozstrzyga również w formie zarządzeń, jeżeli z przepisu prawa nie wynika co innego (§ 121 Statutu Gminy Sulechów).

Ponadto Burmistrz jako kierownik Urzędu Miejskiego Sulechów w sprawach wewnętrznych urzędu także rozstrzyga w formie zarządzeń.

Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej Burmistrz podejmuje jednoosobowo zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Projekt decyzji Burmistrza przygotowywany jest przez kierownika wydziału lub pracownika na samodzielnym stanowisku pracy. Decyzje podpisywane są przez Burmistrza Sulechowa.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ww. ustawy Burmistrz może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników Urzędu Miejskiego w Sulechowie do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.

Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  12‑07‑2005 08:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Witkowska
email: dwitkowska@finn.pl tel.:(42) 684 98 91 fax: (42) 684 98 92
, w dniu:  12‑07‑2005 08:39:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑12‑2018 12:18:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie