Ogłoszenia o naborze


Ogłoszenie o naborze dwóch kandydatów na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Sulechowie

23‑12‑2008 12:54:05

Sulechów dn. 23 grudnia 2008r.

Burmistrz Sulechowa
ogłasza nabór dwóch kandydatów na stanowisko
Aplikanta Straży Miejskiej w Sulechowie
.

1. Wymagania stawiane kandydatom:

1/Wymagania niezbędne:

kandydatem może być osoba, która:

a) posiada obywatelstwo polskie,

b) ukończyła 21 lat,

c) korzysta z pełni praw publicznych,

d) posiada co najmniej wykształcenie średnie,

e) cieszy się nienaganną opinią,

f) jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,

g) nie była karana sądownie,

h) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej;

2/Wymagania dodatkowe:

a) posiadanie prawa jazdy minimum kat B;

3/Wymagania oczekiwane:

a) umiejętność obsługi komputera oraz zdolność posługiwania się powszechnie stosowanymi programami,

b) ogólna znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

c) ogólna znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych.

d) ogólna znajomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska oraz przepisów z zakresu porządku publicznego;

2. Zakres zadań oraz odpowiedzialności:

1/ Ochrona porządku w miejscach publicznych oraz nadzór o estetyczny wygląd obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji, i zakładów pracy oraz posesji prywatnych i ich otoczenie.

2/ Kontrola prawidłowości oznakowania ulic (w tym oznakowania drogowego), oświetlenia ulic i targowisk, wszelkich posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz właściwej estetyki miejsc plakatowania i ogłoszeń,

3/ Bieżące sprawdzanie wykonywania należnych obowiązków przez zarządców, administratorów, gospodarzy domów i posesji.

4/ Kontrola legalności wykonywania i zabezpieczania robót, prac interwencyjno-remontowych, które wykonywane są na terenie miasta (w tym roboty drogowe)

5/ Oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działań.

6/ Asystowanie przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów podatkowych i opłat legalnych na bazarach i targowiskach.

7/ Kontrola przestrzegania przepisów sanitarno-porządkowych, o ochronie środowiska i przepisów przeciwpożarowych oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi organami.

8/ Zgłaszanie zauważonych awarii w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej odpowiednim instytucjom celem usuwania zaistniałych awarii.

9/ Zgłaszanie Policji o zaistniałych przestępstwach.

10/ Informowanie Pogotowia Ratunkowego lub Policji o osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących pomocy lekarskiej.

11/ Ponoszenie odpowiedzialności przed Komendantem SM za prawidłowe wykonanie powierzonych mu zadań, przestrzegania terminowego ich załatwienia oraz obowiązujących przepisów prawnych, a także zasad współżycia społecznego.

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od kandydata na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej:

a) curriculum vitae i list motywacyjny,

b) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

c) wypełniony "kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie" zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125, poz. 869),

d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

f) oświadczenie o posiadaniu praw publicznych,

g) kserokopia dowodu osobistego,

h) kserokopia książeczki wojskowej w części wskazującej fakt przeniesienia do rezerwy (dotyczy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu);

Wzory dokumentów wymienionych w pkt. 3 lit. c - f można pobrać ze strony urzędu pod adresem: http://www.bip.sulechow.pl w dziale "Nabór kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie" w podrozdziale "Wzory dokumentów".

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim Sulechów - Telefon nr (0-68) 385-11-10 lub (0-68) 352-82-05 (Straż Miejska).

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego (w godzinach pracy) - Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów (pok. nr 002) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2009 roku w zaklejonej kopercie, z zaznaczeniem: "Nabór kandydatów - Aplikant Straży Miejskiej".

W przypadku wysłania dokumentów za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.

4. Dodatkowe informacje:

I etap pracy komisji

1/Złożone aplikacje Komisja kwalifikacyjna rozpatrzy pod względem spełniania wymo­gów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2/Przewodniczący komisji w terminie 5 dni od posiedzenia komisji, na którym zakoń­czone zostanie formalne badanie ofert, zawiadomi kandydatów poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej o tym, czy oferta spełnia wymogi. W przypadku ofert odrzuconych w zawiadomieniu pisemnym podana zostanie przyczyna odrzucenia.

3/Listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze upo­wszechniona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej. Lista ta zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepi­sów Kodeksu cywilnego.

4/Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację pu­bliczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w niniejszym ogłoszeniu.

II etap pracy komisji

5/Osoby spełniające wymogi formalne obowiązane będą do wypełnienia testu kwalifika­cyjnego, którego celem będzie sprawdzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy. Test dotyczył będzie ogólnej znajomości przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm).

Kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów za­proszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku, gdyby żaden z kandyda­tów nie uzyskał 50% punktów - do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy uzyskali 30% i więcej punktów.

6/Podczas rozmowy kwalifikacyjnej każdy członek komisji dokona indywidualnej oceny kandydata przyznając punkty od 0 do 10.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej komisja poinformuje kandydata o warunkach pracy i płacy na stanowisku Aplikanta Straży Miejskiej.

7/Informacja o wynikach naboru zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury na­boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Informacja ta zawierać będzie m.in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

8/Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Sulechów przez okres co najmniej 3 miesięcy.

9/Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego odbędzie on przeszkolenie podstawowe.

Zatrudnienie strażnika na czas nieokreślony może nastąpić po ukończeniu przez niego z wynikiem pozytywnym przeszkolenia podstawowego.

W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zatrudnienia strażnika na czas określony, jeżeli posiada odpowiednie przygotowanie do pracy w straży.

10/ Jeżeli stosunek pracy osoby zatrudnionej w drodze naboru ustanie w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Miejskim Sulechów

01‑12‑2008 15:45:43


Sulechów dn. 01 grudnia 2008r.

Burmistrz Sulechowa
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Radcy Prawnego w Urzędzie Miejskim Sulechów
- Plac Ratuszowy 6.

1. Wymagania stawiane kandydatom:

1.Wymagania niezbędne:

kandydatem może być osoba, która:

a) posiada wykształcenie zgodne z przepisami ustawy o radcach prawnych,

b) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

d) posiada aktualny wpis na listę radców prawnych,

2.Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność negocjowania

b) znajomość obsługi komputera (Pakiet biurowy Office) oraz specjalistycznych programów prawniczych;

3.Wymagania oczekiwane:

a) komunikatywność

b) wysoka kultura osobista

c) umiejętność organizacji pracy, terminowość, sumienność i dokładność

d) doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego;

2. Zakres zadań oraz odpowiedzialności:

1.Realizacja zadań zgodnie z ustawą o radcach prawnych.

2.Obsługa prawna urzędu, w tym bieżące udzielanie porad prawnych, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań spraw problemowych w zakresie procedury i postępowań.

3.Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawa miejscowego, projektów uchwał przedkładanych przez burmistrza radzie.

4.Opiniowanie projektów umów i porozumień na etapie procedury postępowania oraz parafowanie pod względem formalno-prawnym zawieranych umów i porozumień.

5.Wydawanie opinii z zakresu działania organów gminy.

6.Prowadzenie spraw sądowych, sprawowanie zastępstwa procesowego w sądach powszechnych i sądach administracyjnych.

7.Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie stanowiska radcy prawnego.

8.Prowadzenie rejestru spraw cywilnych.

9.Prowadzenie ewidencji pełnomocnictw procesowych.

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od kandydata na stanowisko podinspektora:

a) curriculum vitae i list motywacyjny,

b) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i ew. staż pracy,

c) kserokopia zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę radców prawnych,

d) wypełniony "kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie" zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125, poz. 869),

e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

g) oświadczenie o posiadaniu praw publicznych,

Wzory dokumentów wymienionych w pkt. 3 lit. c - f można pobrać ze strony urzędu pod adresem: http://www.bip.sulechow.pl w dziale "Nabór kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie" w podrozdziale "Wzory dokumentów".

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim Sulechów - Telefon nr (0-68) 385-11-10 lub (0-68) 385-11-48.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego (w godzinach pracy) - Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów (pok. nr 002) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2008 roku w zaklejonej kopercie, z zaznaczeniem: "Nabór kandydatów - Radca Prawny".

W przypadku wysłania dokumentów za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.

Wszelkie dokumenty wchodzące w skład złożonych przez kandydatów aplikacji zostaną przechowane w Urzędzie Miejskim oraz zwrócone (z wyłączeniem listu motywacyjnego) po zakończeniu procesu rekrutacji.

4. Dodatkowe informacje:

I etap pracy komisji

1.Złożone aplikacje Komisja kwalifikacyjna rozpatrzy pod względem spełniania wymo­gów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2.Przewodniczący komisji w terminie 5 dni od posiedzenia komisji, na którym zakoń­czone zostanie formalne badanie ofert, zawiadomi kandydatów poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej o tym, czy oferta spełnia wymogi. W przypadku ofert odrzuconych w zawiadomieniu pisemnym podana zostanie przyczyna odrzucenia.

3.Listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze upo­wszechniona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej. Lista ta zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepi­sów Kodeksu cywilnego.

4.Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację pu­bliczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w niniejszym ogłoszeniu.

II etap pracy komisji

5.Osoby spełniające wymogi formalne obowiązane będą do wypełnienia testu kwalifika­cyjnego, którego celem będzie sprawdzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy. Test dotyczył będzie ogólnej znajomości: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

6.Podczas rozmowy kwalifikacyjnej każdy członek komisji dokona indywidualnej oceny kandydata przyznając punkty od 0 do 10.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej komisja poinformuje kandydata o warunkach pracy i płacy na stanowisku Radcy Prawnego.

7.Informacja o wynikach naboru zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury na­boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Informacja ta zawierać będzie m.in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

8.Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Sulechów przez okres co najmniej 3 miesięcy.

9.Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony (poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy).

10. Jeżeli stosunek pracy osoby zatrudnionej w drodze naboru ustanie w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

11. W okresie zatrudnienia pracownik będzie wykonywał zawód radcy prawnego i świadczył pomoc prawną w ramach stosunku pracy z zachowaniem praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U z 2002r, Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. obsługi interesanta w Urzędzie Miejskim Sulechów

28‑11‑2008 09:42:34


Sulechów dn. 28 listopada 2008r.

Burmistrz Sulechowa
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Podinspektora ds. obsługi interesanta
w Urzędzie Miejskim Sulechów
- Plac Ratuszowy 6.

1. Wymagania stawiane kandydatom:

1.Wymagania niezbędne:

kandydatem może być osoba, która:

a) posiada wykształcenie wyższe,

b) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

2.Wymagania dodatkowe:

a) ogólna znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

b) znajomość przepisów KPA,

c) znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej,

d) umiejętność obsługi komputera;

3.Wymagania oczekiwane:

a) samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,

b) umiejętność właściwej organizacji pracy,

c) umiejętność pracy w zespole,

d) pozytywne podejście do klienta;

2. Zakres zadań oraz odpowiedzialności:

1.Prowadzenie czynności kancelaryjnych w ramach Biura Obsługi Interesantów urzędu zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, ze szczególnym uwzględnieniem:

a) przyjmowania i potwierdzania przyjęcia korespondencji urzędowej, w tym przesyłek pocztowych ,

b) rejestracji korespondencji przysyłanej i składanej bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesantów, zgodnie z wymaganiami i zasadami funkcjonowania systemu informatycznego,

c) gromadzenie i rozdział korespondencji oraz układanie jej w specjalnie do tego celu przygotowanych szufladach, z podziałem na poszczególne wydziały bądź samodzielne stanowiska pracy oraz upoważnionym do odbioru korespondencji pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy, po dokonanej dekretacji burmistrza, zastępcy burmistrza lub sekretarza,

d) prowadzenie elektronicznej ewidencji faktur wpływających do urzędu i przekazywanie ich, po dokonaniu dekretacji przez sekretarza gminy, do wydziałów, referatów i na samodzielne stanowiska pracy

2.Obsługa interesantów w zakresie udzielania informacji i wskazywania właściwego wydziału, referatu bądź stanowiska pracy do załatwiania oczekiwanej sprawy, w tym m. in. udzielanie pomocy interesantom przy wypełnianiu formularzy urzędowych koniecznych do załatwienie sprawy w urzędzie.

3.Obsługa centrali telefonicznej.

4.Współdziałanie z dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych bądź spółek Gminy Sulechów w zakresie gromadzenie i przekazywania zainteresowanym informacji o działalności tych jednostek oraz w miarę możliwości udzielanie innych informacji.

5.Pełnienie nadzoru nad aktualnością i kompletnością kart usług zgromadzonych na regale w Biurze Obsługi Interesanta.

6.Czynny udział w badaniu satysfakcji klienta z usług świadczonych w urzędzie.

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od kandydata na stanowisko podinspektora:

a) curriculum vitae i list motywacyjny,

b) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i ew. staż pracy,

c) wypełniony "kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie" zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125, poz. 869),

d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

f) oświadczenie o posiadaniu praw publicznych,

Wzory dokumentów wymienionych w pkt. 3 lit. c - f można pobrać ze strony urzędu pod adresem: http://www.bip.sulechow.pl w dziale "Nabór kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie" w podrozdziale "Wzory dokumentów".

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim Sulechów - Telefon nr (0-68) 385-11-10 lub (0-68) 385-11-48.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego (w godzinach pracy) - Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów (pok. nr 002) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2008 roku w zaklejonej kopercie, z zaznaczeniem: "Nabór kandydatów - Podinspektor ds. obsługi interesanta".

W przypadku wysłania dokumentów za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.

Wszelkie dokumenty wchodzące w skład złożonych przez kandydatów aplikacji zostaną przechowane w Urzędzie Miejskim oraz zwrócone (z wyłączeniem listu motywacyjnego) po zakończeniu procesu rekrutacji.

4. Dodatkowe informacje:

I etap pracy komisji

1.Złożone aplikacje Komisja kwalifikacyjna rozpatrzy pod względem spełniania wymo­gów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2.Przewodniczący komisji w terminie 5 dni od posiedzenia komisji, na którym zakoń­czone zostanie formalne badanie ofert, zawiadomi kandydatów poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej o tym, czy oferta spełnia wymogi. W przypadku ofert odrzuconych w zawiadomieniu pisemnym podana zostanie przyczyna odrzucenia.

3.Listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze upo­wszechniona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej. Lista ta zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepi­sów Kodeksu cywilnego.

4.Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację pu­bliczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w niniejszym ogłoszeniu.

II etap pracy komisji

5.Osoby spełniające wymogi formalne obowiązane będą do wypełnienia testu kwalifika­cyjnego, którego celem będzie sprawdzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy. Test dotyczył będzie ogólnej znajomości: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn zm.).

6.Podczas rozmowy kwalifikacyjnej każdy członek komisji dokona indywidualnej oceny kandydata przyznając punkty od 0 do 10.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej komisja poinformuje kandydata o warunkach pracy i płacy na stanowisku Podinspektora ds. obsługi interesanta.

7.Informacja o wynikach naboru zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury na­boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Informacja ta zawierać będzie m.in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

8.Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Sulechów przez okres co najmniej 3 miesięcy.

9.Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony (poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy).

10. Jeżeli stosunek pracy osoby zatrudnionej w drodze naboru ustanie w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Podinspektora do spraw administracyjno-biurowych w Urzędzie Miejskim Sulechów

28‑11‑2008 09:42:11


Sulechów dn. 28 listopada 2008r.

Burmistrz Sulechowa
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Podinspektora do spraw administracyjno-biurowych
w Urzędzie Miejskim Sulechów
- Plac Ratuszowy 6.

1. Wymagania stawiane kandydatom:

1.Wymagania niezbędne:

kandydatem może być osoba, która:

a) posiada wykształcenie wyższe,

b) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

2.Wymagania dodatkowe:

a) ogólna znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

b) znajomość przepisów KPA,

c) umiejętność obsługi komputera;

3.Wymagania oczekiwane:

a) samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,

b) umiejętność właściwej organizacji pracy,

c) umiejętność pracy w zespole;

2. Zakres zadań oraz odpowiedzialności:

1.Prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień

2.Organizacja i prowadzenie wysyłki korespondencji Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień

3.Sporządzanie sprawozdań i informacji statystycznych tematycznie związanych z zakresem czynności.

4.Prowadzenie procedur postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zakup usług i materiałów w związku z realizacją zadań; przygotowywanie lub weryfikowanie projektów umów na dostawę usług lub materiałów, opisywanie faktur oraz przygotowywanie innych dokumentów wskazanych przez Pełnomocnika ds. Uzależnień .

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od kandydata na stanowisko podinspektora:

a) curriculum vitae i list motywacyjny,

b) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i ew. staż pracy,

c) wypełniony "kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie" zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125, poz. 869),

d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

f) oświadczenie o posiadaniu praw publicznych,

Wzory dokumentów wymienionych w pkt. 3 lit. c - f można pobrać ze strony urzędu pod adresem: http://www.bip.sulechow.pl w dziale "Nabór kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie" w podrozdziale "Wzory dokumentów".

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim Sulechów - Telefon nr (0-68) 385-11-10 lub (0-68) 385-87-00.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego (w godzinach pracy) - Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów (pok. nr 002) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2008 roku w zaklejonej kopercie, z zaznaczeniem: "Nabór kandydatów - Podinspektor do spraw administracyjno-biurowych".

W przypadku wysłania dokumentów za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.

Wszelkie dokumenty wchodzące w skład złożonych przez kandydatów aplikacji zostaną przechowane w Urzędzie Miejskim oraz zwrócone (z wyłączeniem listu motywacyjnego) po zakończeniu procesu rekrutacji.

4. Dodatkowe informacje:

I etap pracy komisji

1.Złożone aplikacje Komisja kwalifikacyjna rozpatrzy pod względem spełniania wymo­gów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2.Przewodniczący komisji w terminie 5 dni od posiedzenia komisji, na którym zakoń­czone zostanie formalne badanie ofert, zawiadomi kandydatów poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej o tym, czy oferta spełnia wymogi. W przypadku ofert odrzuconych w zawiadomieniu pisemnym podana zostanie przyczyna odrzucenia.

3.Listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze upo­wszechniona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej. Lista ta zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepi­sów Kodeksu cywilnego.

4.Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację pu­bliczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w niniejszym ogłoszeniu.

II etap pracy komisji

5.Osoby spełniające wymogi formalne obowiązane będą do wypełnienia testu kwalifika­cyjnego, którego celem będzie sprawdzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy. Test dotyczył będzie ogólnej znajomości: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) i ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm.).

6.Podczas rozmowy kwalifikacyjnej każdy członek komisji dokona indywidualnej oceny kandydata przyznając punkty od 0 do 10.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej komisja poinformuje kandydata o warunkach pracy i płacy na stanowisku Podinspektora do spraw administracyjno-biurowych.

7.Informacja o wynikach naboru zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury na­boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Informacja ta zawierać będzie m.in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

8.Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Sulechów przez okres co najmniej 3 miesięcy.

9.Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony (poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy).

10. Jeżeli stosunek pracy osoby zatrudnionej w drodze naboru ustanie w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Strażnika miejskiego Straży Miejskiej w Sulechowie

07‑11‑2008 13:29:21


Sulechów dn. 07 listopada 2008r.

Burmistrz Sulechowa
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Strażnika miejskiego Straży Miejskiej w Sulechowie
.

1. Wymagania stawiane kandydatom:

1/Wymagania niezbędne:

kandydatem może być osoba, która:

a) posiada obywatelstwo polskie,

b) ukończyła 21 lat,

c) korzysta z pełni praw publicznych,

d) posiada co najmniej wykształcenie średnie,

e) cieszy się nienaganną opinią,

f) jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,

g) nie była karana sądownie,

h) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,

i) posiada 2 letni staż pracy;

2/Wymagania dodatkowe:

a) preferowane wykształcenie wyższe,

b) posiadanie prawa jazdy minimum kat B;

3/Wymagania oczekiwane:

a) umiejętność obsługi komputera oraz zdolność posługiwania się powszechnie stosowanymi programami,

b) ogólna znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

c) ogólna znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych.

d) ogólna znajomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska oraz przepisów z zakresu porządku publicznego;

2. Zakres zadań oraz odpowiedzialności:

1/ Ochrona porządku w miejscach publicznych oraz nadzór o estetyczny wygląd obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji, i zakładów pracy oraz posesji prywatnych i ich otoczenie.

2/ Kontrola prawidłowości oznakowania ulic (w tym oznakowania drogowego), oświetlenia ulic i targowisk, wszelkich posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz właściwej estetyki miejsc plakatowania i ogłoszeń,

3/ Bieżące sprawdzanie wykonywania należnych obowiązków przez zarządców, administratorów, gospodarzy domów i posesji.

4/ Kontrola legalności wykonywania i zabezpieczania robót, prac interwencyjno-remontowych, które wykonywane są na terenie miasta (w tym roboty drogowe)

5/ Oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działań.

6/ Asystowanie przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów podatkowych i opłat legalnych na bazarach i targowiskach.

7/ Kontrola przestrzegania przepisów sanitarno-porządkowych, o ochronie środowiska i przepisów przeciwpożarowych oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi organami.

8/ Zgłaszanie zauważonych awarii w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej odpowiednim instytucjom celem usuwania zaistniałych awarii.

9/ Zgłaszanie Policji o zaistniałych przestępstwach.

10/ Informowanie Pogotowia Ratunkowego lub Policji o osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących pomocy lekarskiej.

11/ Ponoszenie odpowiedzialności przed Komendantem SM za prawidłowe wykonanie powierzonych mu zadań, przestrzegania terminowego ich załatwienia oraz obowiązujących przepisów prawnych, a także zasad współżycia społecznego.

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od kandydata na stanowisko strażnika miejskiego:

a) curriculum vitae i list motywacyjny,

b) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

c) wypełniony "kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie" zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125, poz. 869),

d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

f) oświadczenie o posiadaniu praw publicznych,

g) kserokopia dowodu osobistego,

h) kserokopia książeczki wojskowej w części wskazującej fakt przeniesienia do rezerwy (dotyczy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu);

Wzory dokumentów wymienionych w pkt. 3 lit. c - f można pobrać ze strony urzędu pod adresem: http://www.bip.sulechow.pl w dziale "Nabór kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie" w podrozdziale "Wzory dokumentów".

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim Sulechów - Telefon nr (0-68) 385-11-10 lub (0-68) 352-82-05 (Straż Miejska).

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego (w godzinach pracy) - Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów (pok. nr 002) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2008 roku w zaklejonej kopercie, z zaznaczeniem: "Nabór kandydatów - Strażnik miejski".

W przypadku wysłania dokumentów za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.

4. Dodatkowe informacje:

I etap pracy komisji

1/Złożone aplikacje Komisja kwalifikacyjna rozpatrzy pod względem spełniania wymo­gów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2/Przewodniczący komisji w terminie 5 dni od posiedzenia komisji, na którym zakoń­czone zostanie formalne badanie ofert, zawiadomi kandydatów poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej o tym, czy oferta spełnia wymogi. W przypadku ofert odrzuconych w zawiadomieniu pisemnym podana zostanie przyczyna odrzucenia.

3/Listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze upo­wszechniona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej. Lista ta zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepi­sów Kodeksu cywilnego.

4/Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację pu­bliczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w niniejszym ogłoszeniu.

II etap pracy komisji

5/Osoby spełniające wymogi formalne obowiązane będą do wypełnienia testu kwalifika­cyjnego, którego celem będzie sprawdzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy. Test dotyczył będzie ogólnej znajomości przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm).

Kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów za­proszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku, gdyby żaden z kandyda­tów nie uzyskał 50% punktów - do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy uzyskali 30% i więcej punktów.

6/Podczas rozmowy kwalifikacyjnej każdy członek komisji dokona indywidualnej oceny kandydata przyznając punkty od 0 do 10.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej komisja poinformuje kandydata o warunkach pracy i płacy na stanowisku strażnika miejskiego.

7/Informacja o wynikach naboru zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury na­boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Informacja ta zawierać będzie m.in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

8/Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Sulechów przez okres co najmniej 3 miesięcy.

9/Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego odbędzie on przeszkolenie podstawowe.

Zatrudnienie strażnika na czas nieokreślony może nastąpić po ukończeniu przez niego z wynikiem pozytywnym przeszkolenia podstawowego.

W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zatrudnienia strażnika na czas określony, jeżeli posiada odpowiednie przygotowanie do pracy w straży.

10/ Jeżeli stosunek pracy osoby zatrudnionej w drodze naboru ustanie w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora ds. administracyjno-biurowych w Straży Miejskiej w Sulechowie - ul. Jana Pawła II 52

02‑09‑2008 15:12:30


Burmistrz Sulechowa
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Podinspektora ds. administracyjno-biurowych
w Straży Miejskiej w Sulechowie
- ul. Jana Pawła II 52.

1. Wymagania stawiane kandydatom:

1/Wymagania niezbędne:

kandydatem może być osoba, która:

a) posiada wykształcenie wyższe,

b) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

2/Wymagania dodatkowe:

a) ogólna znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

b) znajomość przepisów KPA,

c) umiejętność obsługi komputera;

3/Wymagania oczekiwane:

a) samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,

b) umiejętność właściwej organizacji pracy,

c) umiejętność pracy w zespole;

2. Zakres zadań oraz odpowiedzialności:

1/ Prowadzenie dokumentacji mandatowej powstałej w wyniku czynności strażników Straży Miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego, w tym obsługa programu informatycznego służącego prowadzeniu tego rodzaju spraw,

2/ Prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej ze Straży Miejskiej,

3/ Organizacja i prowadzenie wysyłki korespondencji Straży Miejskiej,

4/ Współdziałanie z biurem strefy płatnego parkowania oraz prowadzenie dokumentacji otrzymanej z biura strefy w zakresie ustalenia danych właścicieli pojazdów, wezwań do zapłaty i przekazywanie kompletnej dokumentacji osób, które nie uiściły należnych opłat, do Wydziału Finansowego w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego;

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od kandydata na stanowisko podinspektora:

a) curriculum vitae i list motywacyjny,

b) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i ew. staż pracy,

c) wypełniony "kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie" zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125, poz. 869),

d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

f) oświadczenie o posiadaniu praw publicznych,

Wzory dokumentów wymienionych w pkt. 3 lit. c - f można pobrać ze strony urzędu pod adresem: http://www.bip.sulechow.pl w dziale "Nabór kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie" w podrozdziale "Wzory dokumentów".

Bliższych informacji można uzyskać w Straży Miejskiej w Sulechowie - Telefon nr (0-68) 385-11-10 lub (0-68) 385-11-34

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego (w godzinach pracy) - Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów (pok. nr 002) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2008 roku w zaklejonej kopercie, z zaznaczeniem: "Nabór kandydatów - Podinspektor ds. administracyjno-biurowych".

W przypadku wysłania dokumentów za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.

4. Dodatkowe informacje:

I etap pracy komisji

1/Złożone aplikacje Komisja kwalifikacyjna rozpatrzy pod względem spełniania wymo­gów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2/Przewodniczący komisji w terminie 5 dni od posiedzenia komisji, na którym zakoń­czone zostanie formalne badanie ofert, zawiadomi kandydatów poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej o tym, czy oferta spełnia wymogi. W przypadku ofert odrzuconych w zawiadomieniu pisemnym podana zostanie przyczyna odrzucenia.

3/Listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze upo­wszechniona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej. Lista ta zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepi­sów Kodeksu cywilnego.

4/Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację pu­bliczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w niniejszym ogłoszeniu.

II etap pracy komisji

5/Osoby spełniające wymogi formalne obowiązane będą do wypełnienia testu kwalifika­cyjnego, którego celem będzie sprawdzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy. Test dotyczył będzie ogólnej znajomości: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm.).

6/Podczas rozmowy kwalifikacyjnej każdy członek komisji dokona indywidualnej oceny kandydata przyznając punkty od 0 do 10.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej komisja poinformuje kandydata o warunkach pracy i płacy na stanowisku Podinspektora ds. administracyjno-biurowych.

7/Informacja o wynikach naboru zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury na­boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Informacja ta zawierać będzie m.in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

8/Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Sulechów przez okres co najmniej 3 miesięcy.

9/Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony (poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy).

10/ Jeżeli stosunek pracy osoby zatrudnionej w drodze naboru ustanie w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim Sulechów

12‑06‑2008 15:14:49


Sulechów dn. 12 czerwca 2008r.

Burmistrz Sulechowa
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim Sulechów
- Plac Ratuszowy 6.

1. Wymagania stawiane kandydatom:

1/Wymagania niezbędne:

kandydatem może być osoba, która:

a) posiada wykształcenie wyższe,

b) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

2/Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie preferowane - wyższe - techniczne lub administracyjne,

preferowany kierunek gospodarka przestrzenna, architektura lub budownictwo,

b) ogólna znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

c) znajomość przepisów KPA,

d) ogólna znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

e) umiejętność czytania map,

f) umiejętność obsługi komputera;

3/Wymagania oczekiwane:

a) umiejętność pracy w zespole,

2. Zakres zadań oraz odpowiedzialności:

1/ Prowadzenie rejestru mienia gminnego i jego inwentaryzacja.

2/ Wykonywanie czynności proceduralnych związanych z wydawaniem decyzji
o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym współdziałanie z architektem w zakresie przygotowywania ww. decyzji

3/ Wydawanie druków wniosków do decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego

4/ Prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5/ Udzielanie informacji o toku postępowania do wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego

6/ Przekazywanie informacji do BIP i na stronę internetową urzędu.

7/ Przygotowywanie informacji, analiz, sprawozdań wg potrzeb

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od kandydata na stanowisko podinspektora:

a) curriculum vitae i list motywacyjny,

b) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i ew. staż pracy,

c) wypełniony "kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie" zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125, poz. 869),

d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

f) oświadczenie o posiadaniu praw publicznych,

Wzory dokumentów wymienionych w pkt. 3 lit. c - f można pobrać ze strony urzędu pod adresem: http://www.bip.sulechow.pl w dziale "Nabór kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie" w podrozdziale "Wzory dokumentów".

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim Sulechów - Telefon nr (0-68) 385-11-10 lub (0-68) 385-11-34

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego (w godzinach pracy) - Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów (pok. nr 002) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2008 roku w zaklejonej kopercie, z zaznaczeniem: "Nabór kandydatów - Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego".

W przypadku wysłania dokumentów za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.

4. Dodatkowe informacje:

I etap pracy komisji

1/Złożone aplikacje Komisja kwalifikacyjna rozpatrzy pod względem spełniania wymo­gów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2/Przewodniczący komisji w terminie 5 dni od posiedzenia komisji, na którym zakoń­czone zostanie formalne badanie ofert, zawiadomi kandydatów poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej o tym, czy oferta spełnia wymogi. W przypadku ofert odrzuconych w zawiadomieniu pisemnym podana zostanie przyczyna odrzucenia.

3/Listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze upo­wszechniona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej. Lista ta zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepi­sów Kodeksu cywilnego.

4/Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację pu­bliczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w niniejszym ogłoszeniu.

II etap pracy komisji

5/Osoby spełniające wymogi formalne obowiązane będą do wypełnienia testu kwalifika­cyjnego, którego celem będzie sprawdzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy. Test dotyczył będzie ogólnej znajomości: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm.) i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

6/Podczas rozmowy kwalifikacyjnej każdy członek komisji dokona indywidualnej oceny kandydata przyznając punkty od 0 do 10.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej komisja poinformuje kandydata o warunkach pracy i płacy na stanowisku Podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego.

7/Informacja o wynikach naboru zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury na­boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Informacja ta zawierać będzie m.in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

8/Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Sulechów przez okres co najmniej 3 miesięcy.

9/Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony (poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy).

10/ Jeżeli stosunek pracy osoby zatrudnionej w drodze naboru ustanie w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Sulechów

12‑06‑2008 15:12:57


Sulechów dn. 12 czerwca 2008r.

Burmistrz Sulechowa
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miejskim Sulechów
- Plac Ratuszowy 6.

1. Wymagania stawiane kandydatom:

1/Wymagania niezbędne:

kandydatem może być osoba, która:

a) posiada wykształcenie wyższe,

b) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

d) posiada 5-cio letni staż pracy, w tym łącznie co najmniej dwuletni staż pracy:

- na stanowiskach urzędniczych w:

- urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,

- starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych,

- urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,

- biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,

- biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub

- w służbie cywilnej, lub

- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub

- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

- na kierowniczych stanowiskach państwowych.

2/Wymagania dodatkowe:

a) Wykształcenie wyższe techniczne (politechnika lub uniwersytet)

b) posiadanie wiedzy na temat środowiska naturalnego oraz stosowanych urządzeń i procesów w gospodarce komunalnej

c) komunikatywność - umiejętność budowania kontaktu z drugą osobą oraz umiejętność współpracy z instytucjami i urzędami

d) posiadanie umiejętności redagowania korespondencji w sposób jasny i przejrzysty

e) posiadanie umiejętności stosowania przepisów w zależności od rodzaju sprawy

f) posiadanie zdolności umiejętnego organizowania pracy zespołu pracowników w celu wykonania stawianych zadań

3/Wymagania oczekiwane:

a) umiejętność obsługi komputera oraz zdolność posługiwania się powszechnie stosowanymi programami

b) znajomość organizacji i zasad funkcjonowania administracji samorządowej

c) umiejętność pracy w zespole

d) zarządzanie zasobami - odpowiednie do potrzeb rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów finansowych i innych,

2. Zakres zadań oraz odpowiedzialności:

1/ Nadzorowanie i kierowanie pracą podległych pracowników wydziału,

2/ Z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - współpraca z Zakładem Gospodarowania Mieniem Komunalnym w zakresie rozpatrywania spraw mieszkaniowych w ramach nadzoru Burmistrza

3/ Koordynacja i nadzór nad realizacją obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sulechów,

4/ Nadzór nad utrzymywaniem czystości i porządku w miejscach publicznych na terenach będących własnością Gminy.

5/ Tworzenie, likwidacja i utrzymanie targowisk miejskich.

6/ Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań napraw, rozbudowy lub budowy nowych instalacji oświetlenia drogowego; rozliczanie i kontrola zużycia energii elektrycznej na ten cel.

7/ Nadzór nad gospodarką lokalami użytkowymi

8/ Nadzór nad utrzymaniem zieleni miejskiej. Zakupy sadzonek roślin ozdobnych krzewów i drzew do nasadzeń. Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu z terenów gminnych

9/ Koordynacja i nadzór nad realizacją obowiązków i uprawnień organów gminy wynikających z ustawy o ochronie środowiska.

10/ Nadzór nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych, wnioskowanie o rozbudowę lub zamknięcie cmentarza. W razie potrzeby sprawowanie opieki nad grobami wojennymi.

11/ Nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę oraz zbiorowym odprowadzeniem ścieków

12/ Nadzór w zakresie utrzymania i konserwacji ubikacji publicznych

13/ Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań Gminy w zakresie utrzymywania zwierząt domowych, ewidencji psów i rozwiązywanie problemu zwierząt bezpańskich.

14/ 15.Współdziałanie z instytucjami PIH, PIS i innymi na rzecz poprawy jakości obsługi konsumenta i jego ochrony

15/ Nadzór w zakresie udzielania, cofania i wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

16/ Nadzór nad prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, wydawaniem zaświadczeń i informacji na podstawie danych ewidencyjnych.

17/ Nadzór nad rozpatrywaniem zawiadomień o zamiarze organizowania imprezy masowej lub rozrywkowej,

18/ Opracowywanie propozycji wydatków budżetowych z zakresu działalności wydziału i przedkładanie ich Burmistrzowi

19/ Realizacja dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską budżetem gminy

20/ Nadzór nad realizacja zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach

21/ Nadzór nad opracowaniem sprawozdań statystycznych z zakresu działalności wydziału

22/ Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców tematycznie związanych z zakresem zadań wydziału

23/ Nadzór nad postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz nad przygotowaniem projektu decyzji

24/ Nadzór nad realizacją zadań z ustawy transporcie drogowym w zakresie przewozu osób

25/ Przygotowanie opinii do wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

26/ Nadzorowanie spraw dotyczących spółek z udziałem Gminy, stanu prawnego i majątkowego spółek

27/ Nadzorowanie spraw związanych z ewidencją podmiotów świadczących usługi hotelarskie oraz ich kontrola

28/ Nadzór właścicielski nad działalnością SPK "SuPeKom" sp. z o.o. w zakresie zadań realizowanych przez wydział.

29/ Nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników procedur obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych

30/ Współudział w pozyskiwaniu środków ze źródeł pozabudżetowych

31/ Przygotowywanie projektów uchwał związanych z zakresem zadań wydziału oraz innych materiałów na potrzeby Burmistrza i Rady Miejskiej

32/ Przygotowywanie decyzji - zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od kandydata na stanowisko Kierownika Wydziału:

a) curriculum vitae i list motywacyjny,

b) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

c) wypełniony "kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie" zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125, poz. 869),

d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

f) oświadczenie o posiadaniu praw publicznych,

Wzory dokumentów wymienionych w pkt. 3 lit. c - f można pobrać ze strony urzędu pod adresem: http://www.bip.sulechow.pl w dziale "Nabór kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie" w podrozdziale "Wzory dokumentów".

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim Sulechów - Telefon nr (0-68) 385-11-10 lub (0-68) 385-11-46

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego (w godzinach pracy) - Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów (pok. nr 002) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2008 roku w zaklejonej kopercie, z zaznaczeniem: "Nabór kandydatów - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska".

W przypadku wysłania dokumentów za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.

4. Dodatkowe informacje:

I etap pracy komisji

1/Złożone aplikacje Komisja kwalifikacyjna rozpatrzy pod względem spełniania wymo­gów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2/Przewodniczący komisji w terminie 5 dni od posiedzenia komisji, na którym zakoń­czone zostanie formalne badanie ofert, zawiadomi kandydatów poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej o tym, czy oferta spełnia wymogi. W przypadku ofert odrzuconych w zawiadomieniu pisemnym podana zostanie przyczyna odrzucenia.

3/Listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze upo­wszechniona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej. Lista ta zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepi­sów Kodeksu cywilnego.

4/Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację pu­bliczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w niniejszym ogłoszeniu.

II etap pracy komisji

5/Osoby spełniające wymogi formalne obowiązane będą do wypełnienia testu kwalifika­cyjnego, którego celem będzie sprawdzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy. Test dotyczył będzie ogólnej znajomości: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (dz.U. Nr 62, poz. 627) i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2005r Nr 236, poz. 2008 r. z późn zm.).

6/Podczas rozmowy kwalifikacyjnej każdy członek komisji dokona indywidualnej oceny kandydata przyznając punkty od 0 do 10.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej komisja poinformuje kandydata o warunkach pracy i płacy na stanowisku Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

7/Informacja o wynikach naboru zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury na­boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Informacja ta zawierać będzie m.in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

8/Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Sulechów przez okres co najmniej 3 miesięcy.

9/Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony (poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy).

10/ Jeżeli stosunek pracy osoby zatrudnionej w drodze naboru ustanie w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. lokalowych i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim Sulechów

04‑04‑2008 14:47:11


Sulechów dn. 04 kwietnia 2008r.

Burmistrz Sulechowa
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Podinspektora ds. lokalowych i ochrony środowiska
w Urzędzie Miejskim Sulechów - Plac Ratuszowy 6.

1. Wymagania stawiane kandydatom:

1/Wymagania niezbędne:

kandydatem może być osoba, która:

a) posiada wykształcenie wyższe,

b) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

2/Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie preferowane - wyższe - ochrona środowiska

b) dobra znajomość zagadnień dotyczących środowiska naturalnego

c) umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu z interesantami

d) umiejętność współpracy z instytucjami i urzędami

e) umiejętność redagowania korespondencji w sposób jasny i przejrzysty

f) umiejętność zastosowania przepisów w zależności od rodzaju sprawy;

3/Wymagania oczekiwane:

a) umiejętność obsługi komputera oraz zdolność posługiwania się powszechnie stosowanymi programami

b) ogólna znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

2. Zakres zadań oraz odpowiedzialności:

1/ Ogłaszanie terminu obowiązkowej deratyzacji stosownie do uchwały Rady Miejskiej.

2/ Prowadzenie ewidencji psów na terenie gminy,

3/ Współpraca z Miejski Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w sprawie zarządzania, utrzymania porządku i czystości oraz zieleni na cmentarzach komunalnych,

- proponowanie rozwiązań w sprawach dotyczących zakładania, zamknięcia lub poszerzenia terenu cmentarza,

- prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem opieki nad grobami wojennymi.

4/ Przygotowywanie i prowadzenie procedur w zakresie zamówień publicznych w ramach zadań realizowanych przez Wydział Gospodarki i Ochrony Środowiska we współpracy z pozostałymi pracownikami wydziału.

5/ Rozpatrywanie spraw dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wnoszonych przez zainteresowane osoby i instytucje w trybie odwołań i skarg w sprawach rozpatrywanych przez Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie,

6/ Przygotowywanie projektów uchwał związanych tematycznie z zakresem czynności.

7/ Analizowanie potrzeb i przygotowywanie propozycji materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy w zakresie zadań szczegółowych pracownika i przekazywanie ich Sekretarzowi.

8/ Usuwanie bezdomnych psów z terenu Gminy we współpracy z odpowiednią jednostką usługową,

9/ Prowadzenie spraw związanych z uciążliwością i zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta będące bez opieki oraz proponowanie sposobu rozwiązania problemu,

10/ Rozpatrywanie spraw dotyczących utrzymywania przez mieszkańców miasta zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,

11/ Rozpatrywanie wniosków o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

12/ Prowadzenie spraw związanych z uciążliwościami powodowanymi hałasem, drganiami, wibracjami, zanieczyszczeniem powietrza, ustalanie źródeł powstawania uciążliwości, proponowanie sposobów rozwiązywania i likwidowania przyczyn powstawania ww. zakłóceń,

13/ Prowadzenie postępowania w sprawie nakazania użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego czynności ograniczających negatywny wpływ tych urządzeń na środowisko a w przypadku niezastosowania się do ww. nakazu zobowiązania go do zatrzymania urządzenia,

14/ prowadzenie postępowania w celu ograniczenia czasu pracy urządzeń technicznych stwarzających uciążliwości dla środowiska w zakresie wibracji i hałasu;

15/ Prowadzenie postępowania i przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

16/ Przygotowywanie i gromadzenie informacji na temat środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem terenu Gminy

17/ Udział w przeglądach, oględzinach i kontrolach tematycznie związanych z zakresem czynności,

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od kandydata na stanowisko podinspektora:

a) curriculum vitae i list motywacyjny,

b) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i ew. staż pracy,

c) wypełniony "kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie" zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125, poz. 869),

d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

f) oświadczenie o posiadaniu praw publicznych,

Wzory dokumentów wymienionych w pkt. 3 lit. c - f można pobrać ze strony urzędu pod adresem: http://www.bip.sulechow.pl w dziale "Nabór kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie" w podrozdziale "Wzory dokumentów".

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim Sulechów - Telefon nr (0-68) 385-11-10 lub (0-68) 385-11-46

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego (w godzinach pracy) - Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów (pok. nr 002) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2008 roku w zaklejonej kopercie, z zaznaczeniem: "Nabór kandydatów - Podinspektor ds. lokalowych i ochrony środowiska".

W przypadku wysłania dokumentów za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.

4. Dodatkowe informacje:

I etap pracy komisji

1/Złożone aplikacje Komisja kwalifikacyjna rozpatrzy pod względem spełniania wymo­gów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2/Przewodniczący komisji w terminie 5 dni od posiedzenia komisji, na którym zakoń­czone zostanie formalne badanie ofert, zawiadomi kandydatów poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej o tym, czy oferta spełnia wymogi. W przypadku ofert odrzuconych w zawiadomieniu pisemnym podana zostanie przyczyna odrzucenia.

3/Listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze upo­wszechniona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej. Lista ta zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepi­sów Kodeksu cywilnego.

4/Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację pu­bliczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w niniejszym ogłoszeniu.

II etap pracy komisji

5/Osoby spełniające wymogi formalne obowiązane będą do wypełnienia testu kwalifika­cyjnego, którego celem będzie sprawdzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy. Test dotyczył będzie ogólnej znajomości: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska (dz.U. Nr 62, poz. 627)

6/Podczas rozmowy kwalifikacyjnej każdy członek komisji dokona indywidualnej oceny kandydata przyznając punkty od 0 do 10.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej komisja poinformuje kandydata o warunkach pracy i płacy na stanowisku Podinspektora ds. lokalowych i ochrony środowiska.

7/Informacja o wynikach naboru zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury na­boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Informacja ta zawierać będzie m.in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

8/Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Sulechów przez okres co najmniej 3 miesięcy.

9/Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony (poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy).

10/ Jeżeli stosunek pracy osoby zatrudnionej w drodze naboru ustanie w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Strażnika miejskiego Straży Miejskiej w Sulechowie

14‑02‑2008 15:11:16

Sulechów dn. 13 lutego 2008r.

Burmistrz Sulechowa
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Strażnika miejskiego Straży Miejskiej w Sulechowie
.

1. Wymagania stawiane kandydatom:

1/Wymagania niezbędne:

kandydatem może być osoba, która:

a) posiada obywatelstwo polskie,

b) ukończyła 21 lat,

c) korzysta z pełni praw publicznych,

d) posiada co najmniej wykształcenie średnie,

e) cieszy się nienaganną opinią,

f) jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,

g) nie była karana sądownie,

h) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,

i) posiada 2 letni staż pracy;

2/Wymagania dodatkowe:

a) preferowane wykształcenie wyższe,

b) posiadanie prawa jazdy minimum kat B;

3/Wymagania oczekiwane:

a) umiejętność obsługi komputera oraz zdolność posługiwania się powszechnie stosowanymi programami,

b) ogólna znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

c) ogólna znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych.

d) ogólna znajomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska oraz przepisów z zakresu porządku publicznego;

2. Zakres zadań oraz odpowiedzialności:

1/ Ochrona porządku w miejscach publicznych oraz nadzór o estetyczny wygląd obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji, i zakładów pracy oraz posesji prywatnych i ich otoczenie.

2/ Kontrola prawidłowości oznakowania ulic (w tym oznakowania drogowego), oświetlenia ulic i targowisk, wszelkich posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz właściwej estetyki miejsc plakatowania i ogłoszeń,

3/ Bieżące sprawdzanie wykonywania należnych obowiązków przez zarządców, administratorów, gospodarzy domów i posesji.

4/ Kontrola legalności wykonywania i zabezpieczania robót, prac interwencyjno-remontowych, które wykonywane są na terenie miasta (w tym roboty drogowe)

5/ Oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działań.

6/ Asystowanie przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów podatkowych i opłat legalnych na bazarach i targowiskach.

7/ Kontrola przestrzegania przepisów sanitarno-porządkowych, o ochronie środowiska i przepisów przeciwpożarowych oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi organami.

8/ Zgłaszanie zauważonych awarii w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej odpowiednim instytucjom celem usuwania zaistniałych awarii.

9/ Zgłaszanie Policji o zaistniałych przestępstwach.

10/ Informowanie Pogotowia Ratunkowego lub Policji o osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących pomocy lekarskiej.

11/ Ponoszenie odpowiedzialności przed Komendantem SM za prawidłowe wykonanie powierzonych mu zadań, przestrzegania terminowego ich załatwienia oraz obowiązujących przepisów prawnych, a także zasad współżycia społecznego.

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od kandydata na stanowisko strażnika miejskiego:

a) curriculum vitae i list motywacyjny,

b) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

c) wypełniony "kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie" zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125, poz. 869),

d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

f) oświadczenie o posiadaniu praw publicznych,

g) kserokopia dowodu osobistego,

h) kserokopia książeczki wojskowej w części wskazującej fakt przeniesienia do rezerwy (dotyczy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu);

Wzory dokumentów wymienionych w pkt. 3 lit. c - f można pobrać ze strony urzędu pod adresem: http://bip.sulechow.pl w dziale "Nabór kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie" w podrozdziale "Wzory dokumentów".

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim Sulechów - Telefon nr (0-68) 385-11-10 lub (0-68) 352-82-05 (Straż Miejska).

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego (w godzinach pracy) - Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów (pok. nr 002) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2008 roku w zaklejonej kopercie, z zaznaczeniem: "Nabór kandydatów - Strażnik miejski".

W przypadku wysłania dokumentów za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.

4. Dodatkowe informacje:

I etap pracy komisji

1/Złożone aplikacje Komisja kwalifikacyjna rozpatrzy pod względem spełniania wymo­gów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2/Przewodniczący komisji w terminie 5 dni od posiedzenia komisji, na którym zakoń­czone zostanie formalne badanie ofert, zawiadomi kandydatów poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej o tym, czy oferta spełnia wymogi. W przypadku ofert odrzuconych w zawiadomieniu pisemnym podana zostanie przyczyna odrzucenia.

3/Listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze upo­wszechniona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej. Lista ta zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepi­sów Kodeksu cywilnego.

4/Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację pu­bliczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w niniejszym ogłoszeniu.

II etap pracy komisji

5/Osoby spełniające wymogi formalne obowiązane będą do wypełnienia testu kwalifika­cyjnego, którego celem będzie sprawdzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy. Test dotyczył będzie ogólnej znajomości przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm).

Kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów za­proszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku, gdyby żaden z kandyda­tów nie uzyskał 50% punktów - do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy uzyskali 30% i więcej punktów.

6/Podczas rozmowy kwalifikacyjnej każdy członek komisji dokona indywidualnej oceny kandydata przyznając punkty od 0 do 10.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej komisja poinformuje kandydata o warunkach pracy i płacy na stanowisku strażnika miejskiego.

7/Informacja o wynikach naboru zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury na­boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Informacja ta zawierać będzie m.in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

8/Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Sulechów przez okres co najmniej 3 miesięcy.

9/Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego odbędzie on przeszkolenie podstawowe.

Zatrudnienie strażnika na czas nieokreślony może nastąpić po ukończeniu przez niego z wynikiem pozytywnym przeszkolenia podstawowego.

W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zatrudnienia strażnika na czas określony, jeżeli posiada odpowiednie przygotowanie do pracy w straży.

10/ Jeżeli stosunek pracy osoby zatrudnionej w drodze naboru ustanie w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 23 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Bogdan Akonom , w dniu:  06‑01‑2006 12:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  06‑01‑2006 12:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑06‑2008 14:51:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie