Referat Finansowo-Księgowy (RFK)


Referatem kieruje Skarbnik Gminy Magdalena Klucznik

tel. 68 385 11 30, (68 385 22 38
 

Do zadań Referatu Finansowo-Księgowy (RFK) należy w szczególności:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie budżetu, dochodów i wydatków budżetowych oraz rachunków pozabudżetowych,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 5. przygotowywanie projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy
  i zmian w tym zakresie,
 6. analiza bieżącego wykonania budżetu oraz informowanie kierowników komórek organizacyjnych
  o konieczności zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami publicznymi,
 7. kontrolowanie dopuszczalnego poziomu deficytu budżetu,
 8. prowadzenie spraw związanych z udzielonymi i otrzymanymi pożyczkami, kredytami, emisją obligacji, poręczeniami i gwarancjami,
 9. weryfikacja sprawozdań budżetowych pod względem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz zgodności planów z budżetem,
 10. sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i budżetowych oraz innych wymaganych przepisami prawa,
 11. sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu a także informacji o stanie mienia komunalnego gminy,
 12. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych organizujących politykę rachunkowości
  w szczególności:
 • zakładowego planu kont budżetu gminy i urzędu,
 • obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
 • gospodarki finansowej,
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi, w tym opracowywanie instrukcji inwentaryzacyjnej,
 1. prowadzenie spraw związanych z centralizacją VAT,
 2. występowanie do organu podatkowego o indywidualne interpretacje w sprawach związanych z VAT,
 3. prowadzenie spraw ubezpieczeniowych pracowników urzędu a także prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Urzędu, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych urzędu,
 4. naliczanie ryczałtów za korzystanie przez pracowników urzędu z prywatnych samochodów do celów służbowych,
 5. wykonywanie kompleksowej obsługi płacowej, w szczególności prowadzenie spraw związanych
  z naliczeniem i wypłatą wynagrodzeń pracowniczych oraz innych należnych świadczeń, wypłatą diet Radnym gminy, rozliczaniem składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzaniem deklaracji PIT,
 6. wystawianie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych pracowników oraz pracowników ze zlikwidowanych jednostek organizacyjnych gminy,
 7. prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych w szczególności podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PFRON, sporządzanie
  i przesyłanie deklaracji do odpowiednich instytucji,
 8. koordynowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, poprzez pełnienie funkcji jednostki współpracującej
  z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, a w szczególności opracowywanie instrukcji postępowania w przypadkach wskazanych w ustawie,
 9. współdziałanie z przedstawicielami organów kontroli zewnętrznej,
 10. współpraca z bankami obsługującymi i kredytującymi gminę,
 11. sprawowanie nadzoru nad przepływem dochodów, wydatków, przychodów
  i rozchodów,
 12. rozliczanie inwentaryzacji,
 13. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych,
 14. prowadzenie obsługi rachunków bankowych oraz współpraca z bankami obsługującymi
  i kredytującymi gminę,
 15. księgowanie zaangażowania,
 16. prowadzenie obsługi kasowej, rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych,
 17. uzgadnianie sald kont ewidencji analitycznej z syntetyczną w uzgodnieniu w Referatem Podatków, Opłat i Windykacji Należności,
 18. współpraca z Regionalną Izba Obrachunkową, Ministrem Finansów oraz innymi organami w zakresie zadań realizowanych przez referat,
 19. redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania referatu,
 20. realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.
Informacja wytworzona przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  15‑10‑2018 12:05:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  15‑10‑2018 12:05:20
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2019 13:05:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie