Referat Podatków, Opłat i Windykacji Należności (RPOiWN)


Referatem kieruje Skarbnik Gminy Magdalena Klucznik

tel. 68 385 11 30, (68 385 22 38

Do zadań Referatu Podatków, Opłat i Windykacji Należności (RPO i WN) należy w szczególności:
1) przygotowywanie propozycji projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
2) prowadzenie ewidencji podatników podatków wymienionych w pkt 1 w oparciu o deklaracje, informacje podatkowe, ewidencję gruntów oraz inne dokumenty,
3) dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych poprzez przygotowanie decyzji,
4) prowadzenie ewidencji wniosków podatników o zastosowanie ulg i zwolnień ustawowych  w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości,
5) prowadzenie ewidencji wniosków podatników o zastosowanie ulg w zapłacie podatków j. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach,
6) prowadzenie rachunkowości w zakresie poboru i rozliczania podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetu gminy,
7) prowadzenie windykacji podatków i opłat lokalnych oraz innych należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, na rzecz gminy,
8) inicjowanie i prowadzenie postępowań zabezpieczających przed przedawnieniem podatków dochodzonych na rzecz gminy Sulechów w ramach prowadzonej windykacji przez referat,
9) wydawanie indywidualnych interpretacji z zakresu prawa podatkowego w oparciu o stanowisko prawne,
10) prowadzenie kontroli podatkowych w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa,
11) sporządzanie wniosków karno-skarbowych w wypadkach niezłożenia deklaracji – informacji podatkowej oraz niezapłacenia podatku w terminie,
12) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez referat,
13) wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis w zakresie spraw prowadzonych przez referat,
14) wydawanie decyzji w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
15) sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej,
16) sporządzanie sprawozdań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
17) wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz innych niepodatkowych należności budżetu gminy,
18) współpraca z wydziałami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy, których zakresy pracy mają wpływ na obowiązek podatkowy,
19) uzgadnianie sald kont ewidencji analitycznej z syntetyczną z uwzględnieniem podatków i opłat z Referatem Księgowości Budżetowej
20) współpraca z Urzędem Skarbowym, Regionalną Izba Obrachunkową, Ministrem Finansów oraz innymi organami w zakresie zadań realizowanych przez referat,
21) współdziałanie z przedstawicielami organów kontroli zewnętrznej,
22) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania referatu,
23) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

Informacja wytworzona przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  15‑10‑2018 12:07:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  15‑10‑2018 12:07:50
Data ostatniej aktualizacji:
15‑10‑2018 12:19:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie