Referat Podatków, Opłat i Windykacji Należności (RPOiWN)


Referatem kieruje Skarbnik Gminy Magdalena Klucznik

tel. 68 385 11 30, (68 385 22 38

Do zadań Referatu Podatków, Opłat i Windykacji Należności (RPO i WN) należy w szczególności:

1) przygotowywanie propozycji projektów uchwał w zakresie podatków,

2) prowadzenie ewidencji podatników podatków wymienionych w pkt 1 w oparciu o deklaracje, informacje podatkowe, ewidencję gruntów oraz inne dokumenty,

3) dokonywanie wymiarów podatków poprzez przygotowanie decyzji,

4) prowadzenie ewidencji wniosków podatników o zastosowanie ulg i zwolnień ustawowych  w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości,

5) prowadzenie ewidencji wniosków podatników o zastosowanie ulg w zapłacie podatków, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożeń na raty oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach,

6) prowadzenie rachunkowości w zakresie poboru i rozliczania podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetu gminy,

7) prowadzenie czynności związanych z ustaleniem podatnika po zmarłym właścicielu,

8) prowadzenie windykacji podatków i opłat lokalnych oraz innych należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, na rzecz gminy,

9) inicjowanie i prowadzenie postępowań zabezpieczających przed przedawnieniem podatków dochodzonych na rzecz gminy Sulechów w ramach prowadzonej windykacji przez referat,

10) wydawanie indywidualnych interpretacji z zakresu prawa podatkowego w oparciu
o stanowisko prawne,

11) prowadzenie kontroli podatkowych w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa,

12) sporządzanie wniosków karno-skarbowych w wypadkach niezłożenia deklaracji
bądź informacji podatkowej oraz niezapłacenia podatku w terminie,

13) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez referat,

14) wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis w zakresie spraw prowadzonych przez referat,

15) wydawanie decyzji w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,

16) sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej,

17) sporządzanie sprawozdań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego,

18) wystawianie upomnień  z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz innych niepodatkowych należności budżetu gminy,

19) współpraca z wydziałami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy, których zakresy pracy mają wpływ na obowiązek podatkowy,

20) uzgadnianie sald kont ewidencji analitycznej z syntetyczną z uwzględnieniem podatków
i opłat z Referatem Księgowości Budżetowej,

21) współpraca z Urzędem Skarbowym, Regionalną Izba Obrachunkową, Ministrem Finansów oraz innymi organami w zakresie zadań realizowanych przez referat,

22) współdziałanie z przedstawicielami organów kontroli zewnętrznej,

23) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania referatu,

24) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

Informacja wytworzona przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  15‑10‑2018 12:07:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  15‑10‑2018 12:07:50
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2019 13:06:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie