Deklaracja zgodnosci


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Sulechów

Urząd Miejski Sulechów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Sulechów.

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-01-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Sulechów jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-05-23
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-02-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Bodnar, e-mail: r.bodnar@sulechow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 68 385 11 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Urzędu Miejskiego Sulechów z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Urząd Miejski Sulechów nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Urząd Miejski Sulechów niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Urząd Miejski Sulechów odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Urząd Miejski Sulechów nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres: Urząd Miasta Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów lub za pomocą e-mail: um@sulechow.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów

Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne oraz wejście od Urzędu Stanu Cywilnego
(z drugiej strony budynku).

Do wejścia Urzędu Stanu Cywilnego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze budynku (biuro Obsługi Interesanta- wejście główne – wejście od strony Urzędu Stanu Cywilnego: korytarz i sala ślubów – wejście od strony Urzędy Stanu Cywilnego).

Na parterze budynku po wejściu do budynku z lewej strony od wejścia głównego znajduje się Biuro Obsługi Interesanta. Można w nim uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.

W Biurze Obsługi Interesanta znajduje się stanowisko, przy którym obsługiwane są osoby ze szczególnymi potrzebami (stanowisko posiada pętlę indukcyjną oraz lupę powiększającą). Osoby takie mogą liczyć na kontakt z pracownikiem urzędu na parterze budynku, po zawiadomieniu o takiej potrzebie pracownika biura obsługi.

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Urzędu przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 68 385 11 11.

Przy wejściu głównym i wejściu od strony Urzędu Stanu Cywilnego jest zainstalowany dzwonek.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Na parterze budynku znajduje się toaleta częściowo przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przy wejściu głównym oznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W biurze obsługi interesanta, na parterze, znajduje się pętla indukcyjna oraz lupa powiększająca.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność tłumacza języka migowego jest możliwa po wcześniejszym umówieniu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Podmiot udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2017r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2023 r. poz. 82

 

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑02‑2024 12:17:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie