Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu Nieruchomościami (ZP)


Wydziałem kieruje Damian Stachowiak

tel. 68 385 11 34

Do zadań Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu Nieruchomościami (ZP) należy w szczególności:

1) inicjowanie zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie budownictwa i rozbudowy infrastruktury technicznej,

2) przygotowywanie koncepcji gospodarki przestrzennej gminy z uwzględnieniem m.in. wymagań ładu przestrzennego, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, dóbr kultury, praw własności,

3) współpraca z projektantami w dokonywaniu uzgodnień na etapie opracowywania projektu budowlanego zadania inwestycyjnego m. in. w zakresie uwzględniania stanu prawnego stosunków własności,

4) planowanie i proponowanie do projektu budżetu gminy i realizacja zadań w zakresie opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem terenów pod ogródki działkowe,

6) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania projektów:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i jego zmian,

b) uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian,

c) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z wymaganymi uzgodnieniami,

d) prowadzenie rejestru wydanych decyzji,

e) prowadzenia procedur związanych z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

f) ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,

g) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

h) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłat za wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

i) opiniowanie podziałów geodezyjnych i wydawanie decyzji o podziale,

7) realizacja oraz weryfikacja realizacji zadań, programów oraz polityki dotyczącej zadań planistycznych przy współpracy pozostałych wydziałów zawartych w:

a) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów i Miasta Sulechów,

b) Strategii rozwoju gospodarczego Gminy Sulechów,

b) Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Sulechów,

c) miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

8) współpraca z wydziałem PR w prowadzeniu punktu obsługi przedsiębiorców, w szczególności
w zakresie przyjmowania przedsiębiorców i udzielania im pełnej informacji dotyczącej działań gminy związanych z:

a) tworzeniem ofert inwestycyjnych,

b) tworzeniem zapisów w programach, strategiach i innych dokumentach planistycznych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w gminie Sulechów,

9) wspieranie inwestorów w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje,

10) realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w tym między innymi:

a) przygotowywanie propozycji gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie zbycia nieruchomości, oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę i inne formy władania oraz naliczanie należności na rzecz gminy z przedmiotowych praw,

b) przygotowywanie propozycji i prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości powodujących zwiększenie zasobu nieruchomości,

c) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia oraz inicjowanie wywłaszczania nieruchomości,

d) scalanie i podział nieruchomości,

e) negocjowanie odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa,

f) ustalanie opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,

g) prowadzenie spraw związanych z:

- prawem pierwokupu nieruchomości,

- prawem użytkowania wieczystego, w tym z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego,

- udostępnianiem nieruchomości gminnych w celu wykonania robót budowlanych lub innych prac związanych z zakładaniem urządzeń infrastruktury,

- nadawaniem nazw ulicom, placom, rondom, osiedlom oraz nadawanie numeracji nieruchomościom i prowadzenie rejestru,

- zmianą granic miasta,

11) prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości w zakresie uregulowanym w przepisach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

12) realizacja zadań określonych w ustawie Prawo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

13) prowadzenie rejestru mienia gminnego i jego inwentaryzacja,

14) prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie gminy oraz opracowywanie i aktualizacja planu ochrony zabytków,

15) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań gminy określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze,

16) prowadzenie ewidencji pomników i tablic upamiętniających zdarzenia oraz ustalanie zasad nadzoru i opieki nad nimi,

17) prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów przeznaczonych tymczasowo do użytkowania rolniczego i dzierżawy gruntów pod garażami,

18) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozliczaniem umów dzierżawy za stawianie reklam na gruntach komunalnych,

19) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami,

20) realizacja zadań określonych w ustawie o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,

21) realizacja zadań związanych z planowaniem i opracowaniem dokumentacji koniecznej do działalności w zakresie telekomunikacji, wynikającej z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

22) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i rozszerzaniem cmentarzy,

23) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi  ochrony krajobrazu,

24) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania i realizacji gminnego programu rewitalizacji,

25) sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek gminy,

26) udział w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań wydziału,

27) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału,

28) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  11‑06‑2007 11:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2019 12:55:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive