Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (GKR)


Wydziałem kieruje Marta Blicharska-Ciesielska
 

tel. 68 385 11 37
 

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (GKR) należy w szczególności:

1. W zakresie zadań gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

1) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
a w szczególności:

a) prowadzenie ewidencji:

- zbiorników bezodpływowych,

- przydomowych oczyszczalni ścieków,

b) wydawanie zezwoleń przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie ustalonym w ustawie oraz prowadzenie rejestru tych zezwoleń,

2) realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych oraz pielęgnacji zieleni na terenach gminnych,

3) realizacja zadań organów gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym prowadzenie procedur i przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz w zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie,

4) realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach,

5) prowadzenie ewidencji psów na terenie gminy i rozwiązywanie problemów w tym zakresie,

6) prowadzenie zadań określonych w ustawie o ochronie zwierząt w zakresie utrzymania zwierząt domowych, w tym wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną,

7) prowadzenie spraw związanych z zamykaniem cmentarzy komunalnych i sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach,

8) nadzór, organizacja i utrzymanie targowisk na terenie miasta,

9) inspirowanie rozwoju komunalnego, a w szczególności rozwoju budownictwa lokali socjalnych z uwzględnieniem przepisów o finansowym wsparciu tworzenia takich lokali i mieszkań chronionych,

10) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie k.c. z wyjątkiem spraw należących do zadań Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym,

11) gromadzenie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznych zasobów mieszkaniowych, tworzenia zestawień i przesyłanie ich Wojewodzie Lubuskiemu w celu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

12) nadzorowanie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego w zakresie realizacji ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

13) współpraca z Sulechowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym „ SuPeKom” i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie ochrony urządzeń zbiorowego i awaryjnego zaopatrzenia w wodę przed skażeniami i zakażeniami,

14) prowadzenie spraw dotyczących spółek gminnych oraz przechowywanie dokumentów dotyczących stanu prawnego i majątkowego spółek z udziałem gminy,

15) nadzór właścicielski nad działalnością Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” spółka z o.o. w Sulechowie w zakresie działania merytorycznego wydziału,

17) gromadzenie i przechowywanie aktualnych statutów, regulaminów i innej dokumentacji stanowiącej o organizacji jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez wydział,

18) nadzór i realizacja zadań związanych z planowaniem i właściwą eksploatacją oświetlenia ulicznego w gminie,

19) prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją pomników i tablic ujętych w ewidencji pomników i tablic upamiętniających zdarzenia,

20) sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek gminy.

2. W zakresie zadań rolnictwa:

1) prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych,

2) koordynowanie wykonania zadań ujętych w budżecie gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego i współpraca z sołtysami sołectw w tym zakresie,,

3) współpraca z odpowiednimi instytucjami w zakresie zachorowań i zgonów zwierząt na choroby zakaźne oraz przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowań zwierząt na choroby zakaźne,

4) prowadzenie spraw mających na celu obsługę i zabezpieczenie ochrony przed powodzią,

5) realizacja zadań z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w szczególności prowadzenie spraw związanych z przeznaczaniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne w tym występowanie do Izby Rolniczej w sprawie opinii o przeznaczeniu gruntów rolnych na cele nierolne i nieleśne,

6) proponowanie ujęcia w planie zagospodarowania przestrzennego gruntów rolnych i nieleśnych do zalesienia,

7) współdziałanie z rolnikami w szczególności w zakresie ubezpieczeń społecznych,

8) prowadzenie ewidencji gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej,

9) współdziałanie z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie przygotowywania i przeprowadzenia spisów rolnych,

10) współdziałanie z instytucjami w zakresie realizacji zadań dotyczących zwalczania klęsk żywiołowych w rolnictwie,

11) prowadzenie ewidencji środków trwałych w użytkowaniu (sołectwa),

12) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o Izbach Rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem:

a) sporządzania spisu uprawnionych do głosowania w wyborach do rady powiatowej izby,

b) zasięgania opinii Izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych,

13) nadzór nad likwidacją wysypisk wiejskich oraz rekultywacją terenów po składowiskach,

14) prowadzenie ewidencji i nadzór nad eksploatacją rowów komunalnych będących własnością gminy oraz spraw związanych z ich konserwacją i utrzymaniem,

15) przygotowywanie zezwoleń na uprawy maku i konopi włóknistych oraz sprawowanie nadzoru na uprawami maku i konopi włóknistych,

16) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony przyrody, w szczególności w zakresie:

a) wycinki drzew i krzewów,

b) ustanawiania parków wiejskich,

c) uznawania za park wiejski terenów, na których znajduje się starodrzew,

d) przygotowywanie dokumentacji umożliwiającej ustanawianie i znoszenie pomników przyrody oraz innych form ochrony,

17) prowadzenie spraw związanych ze zbiórką i utylizacją padłych zwierząt, dla których nie można ustalić właściciela,

18) realizacja zadań gminy z ustaw:

a) prawo wodne,

b) prawo łowieckie,

c) o ubezpieczeniu społecznym rolników,

d) o lasach,

e) o ochronie roślin uprawnych,

f) o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

19) współdziałanie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w zakresie upubliczniania ogłoszeń o przeznaczeniu gruntów do sprzedaży i dzierżawy,

20) prowadzenie kontroli w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego „OC rolników” oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych „Ubezpieczenia budynków rolniczych”,

21) przygotowywanie dokumentów umożliwiających poświadczenie oświadczeń rolników związanych z zakupem gruntów rolnych,

22) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, w tym wydawanie decyzji,

23) współpraca z wydziałem PR w prowadzeniu punktu obsługi przedsiębiorców, w szczególności
w zakresie przyjmowania przedsiębiorców i udzielania im pełnej informacji dotyczącej działań gminy związanych z korzystaniem przez przedsiębiorców z infrastruktury urządzeń komunalnych niezbędnej dla rozwojowi przedsiębiorczości w gminie Sulechów,

24) udział w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań wydziału,

25) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zadań wydziału,

26) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

27) opracowywanie i aktualizacja gminnego planu operacyjnego ochrony przed powodzią,

28) sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek gminy.

Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  11‑06‑2007 12:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2019 12:57:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive