Urząd Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (USCiSO)


Kierownik Barbara Szepelawa


tel. 68 385 11 19, 68 385 39 82, 68 385 11 21

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (USC i SO) należy w szczególności:

1.  W zakresie zadań Urzędu Stanu Cywilnego:

1) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów,

2) prowadzenie rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,

3) prowadzenie rejestru uznań,

4) wydawanie zaświadczeń, o jakich mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, w szczególności:

a) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

b) zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,

c) o stanie cywilnym,

d) potwierdzających uznanie ojcostwa,

e) o nadaniu nr PESEL noworodkom,

f) o zameldowaniu noworodka,

g) o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku,

h) o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,

5) przyjmowanie oświadczeń o:

a) wstąpieniu w związek małżeński w lokalu i poza lokalem USC,

b) braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego,

c) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

d) zmianie imienia lub imiona dziecka w terminie 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia,

e) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

f) uznaniu ojcostwa,

g) zmianie nazwiska dziecka złożonego w trybie art 90 § 1 k. r. i. op.,

6) wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego,

7) zmiana imienia lub nazwiska w trybie ustawy o zmianie imienia i nazwiska,

8) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

9) przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego, jak i małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi,

10) prostowanie błędów w aktach stanu cywilnego,

11) uzupełnianie danych w aktach stanu cywilnego,

12) przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (transkrypcja),

13) rejestracja urodzenia lub zgonu, które nastąpiły poza granicami RP w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa, zgonu, gdzie nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego,

14) odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,

15) prowadzenie spraw związanych z rejestracją aktów stanu cywilnego  w Systemie Rejestru Państwowego   “Źródło”,

16) prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej z placówkami konsularnymi  zakresie zadań Urzędu Stanu Cywilnego,

17) realizacja zadań dotyczących międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego w ramach ratyfikowanych konwencji,

18) stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

19) uznawanie za skuteczne na terenie RP orzeczeń sądów zagranicznych i organów państw obcych w sprawach związanych z rejestracją stanu cywilnego, w tym rozwodów, separacji czy pochodzenia dziecka,

20) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów,

21) udział w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań Urzędu Stanu Cywilnego,

22) organizowanie uroczystości związanych z nadaniem przez Prezydenta RP medali za długoletnie pożycie małżeństwa,

23) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego,

24) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

 

2.  W zakresie zadań spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego:

1) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w tym w szczególności:

a) programowanie i analizowanie działalności ochotniczych straży pożarnych,

b) zabezpieczanie środków finansowych w planie budżetowym gminy na wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP,

c) prowadzenie i aktualizowanie książek inwentarzowych stanu wyposażenia sprzętu p. poż. będącego w użytkowaniu przez jednostki OSP,

d) aktualizowanie  ewidencji środków trwałych będących w użytkowaniu przez jednostki OSP,

2) realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz  ustawy o dowodach osobistych,  w tym w szczególności:

a) prowadzenie rejestru mieszkańców, zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru dowodów osobistych,

b) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących spraw meldunkowych  oraz rejestracji danych w Systemie Rejestrów Państwowych „ Źródło”,

c) nadawanie nr Pesel przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy z urzędu, bądź na wniosek strony na podstawie odrębnych przepisów,

d) wydawanie poświadczeń meldunkowych oraz wydawanie zaświadczeń na podstawie posiadanej w wydziale dokumentacji źródłowej,

e) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania osób,

f) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych, na pisemny wniosek osób zainteresowanych lub uprawnionych podmiotów,

g) współpraca z placówkami Straży Granicznej w zakresie kontroli legalności pobytu cudzoziemców przebywających na terenie Gminy Sulechów,

h) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych oraz przetwarzanie danych bezpośrednio w Systemie Rejestrów Państwowych „ Źródło”,

i) aktualizowanie danych dotyczących wydanych i utraconych dowodów osobistych,

j) aktualizowanie danych osobowych mieszkańców w SRP „ Źródło” związanych z unieważnianiem dowodów osobistych w związku ze zmianą danych, zgonem osoby lub znalezieniem dowodu przez osoby trzecie,

k) wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu tożsamości.

3) sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących spraw meldunkowych,

4) realizacja zadań wynikających z Kodeksu wyborczego, ustaw o referendach i innych  przepisów wyborczych, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców i współpraca z urzędnikiem wyborczym przy realizacji zadań związanych z wyborami i referendami,

5) przygotowywanie i prowadzenie narodowych spisów powszechnych,

6) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zgromadzeniach,

7) realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej oraz z rejestracją osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej, doręczaniem kart powołania i rozplakatowaniem obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej w ramach akcji kurierskiej, realizacją świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony oraz zadań związanych
z obroną cywilną i sprawami obronnymi, w tym m.in.: opracowywanie i aktualizacja:

a) planu obrony cywilnej,

b) planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

c) załączników do planów,

d) dokumentacji akcji kurierskiej

8) organizacja i uruchamianie stałego dyżuru burmistrza w związku z realizacją zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,

9) prowadzenie rejestru osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony,

10) wydawanie żołnierzom powołanym do służby wojskowej decyzji w sprawie uznania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny,

11) ustalanie i wypłacanie żołnierzom rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych,

12) realizacja zadań wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej i ustawy o zarządzaniu kryzysowym w zakresie  tworzenia i funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym:

a) opracowywanie i aktualizacja gminnego planu zarządzania kryzysowego,

b) planowanie i prognozowanie działań w wypadku wystąpienia zagrożeń miejscowych   oraz ich analizowanie,

c) zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych,

13) zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania ludności,

14) przekazywanie informacji o sytuacjach kryzysowych w gminie do lokalnych mediów,

15) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o cudzoziemcach,

16) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o repatriacji,

17) przekazywanie informacji kryminalnych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,

18) wykonywanie zadań z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym: przyjmowanie zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy i wydawanie decyzji administracyjnych,

19) udział w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań wydziału,

20) sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek gminy,

21) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału,

22) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  11‑06‑2007 12:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2019 13:03:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive