Biuro Rady Miejskiej (BR)


Kierownik Marian Janusz
tel. 68 385 11 23, 68 385 22 77

 

Do zadań Biura Rady Miejskiej (BR) należy w szczególności:

1) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej rady i jej komisji, w tym m.in.:

a) sporządzanie protokołów z sesji rady i posiedzeń komisji ,

b) zabezpieczanie terminowego doręczania radnym zawiadomień i materiałów na sesję i posiedzenia komisji ,

c) prowadzenie ewidencji uczestnictwa radnych w sesjach i posiedzeniach komisji,

d) przekazywanie interpelacji i wniosków radnych  burmistrzowi,

e) ewidencjonowanie i przekazywanie burmistrzowi wniosków z posiedzeń komisji, a po otrzymaniu zadekretowanych wniosków przez burmistrza przekazywanie ich do realizacji wydziałom, samodzielnym stanowiskom w urzędzie bądź kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych,

f) gromadzenie dokumentów w sprawie realizacji uchwał rady, interpelacji, zgłoszonych wniosków i petycji,

g) organizowanie, zgodnie z ustaleniami przewodniczącego rady, udziału radnych w szkoleniach, seminariach,  konferencjach itp.,

h) zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzania sesji, posiedzeń, spotkań, dyżurów przewodniczącego, wiceprzewodniczących i radnych,

i) nadawanie numerów uchwałom rady oraz wpisywanie zmian do uchwał, przy ścisłej współpracy z kierownikami merytorycznych  wydziałów, powstałych podczas procesu ich uchwalania na sesjach rady, z wyłączeniem poprawek merytorycznych w uchwałach tworzonych w indywidualnych systemach informatycznych np. uchwały tworzone w systemie BeSTi@ lub uchwały dotyczące zagospodarowania przestrzennego tworzone w dedykowanych do tego programach,

2) przyjmowanie, przesyłanie właściwym instytucjom, oraz przechowywanie oświadczeń majątkowych radnych,

3) umieszczanie jawnych informacji zawartych w oświadczeniach, o jakich mowa w pkt. 2 na stronach Biuletynu Informacji Publicznej,

4) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem od służby wojskowej z urzędu i na wniosek radnych,

5) prowadzenie ewidencji projektów uchwał kierowanych do rady,

6) prowadzenie rejestru i zbioru uchwał rady, a także postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli i przekazywanie ich, po wskazaniu przez burmistrza komórki bądź osoby odpowiedzialnej
za wykonanie, do realizacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym gminy,

7) prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych, umieszczanie treści interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej gminy oraz udostępnianie tych dokumentów w biurze rady,

8) prowadzenie elektronicznej bazy rejestru aktów prawa miejscowego i umieszczanie treści tych aktów w Biuletynie Informacji Publicznej,

9) prowadzenie ewidencji petycji składanych do Rady Miejskiej w Sulechowie i umieszczanie zbiorczej informacji o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim na stronie internetowej gminy,

10) prowadzenie rejestru i dokumentacji jednostek pomocniczych gminy, w tym m.in.:

a) obsługa organizacji wyborów,

b) tworzenie projektów statutów sołectw,

11) organizowanie i przeprowadzanie konsultacji społecznych, zgodnie z ustaleniami rady i burmistrza, w tym wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem regulacji dotyczących  budżetu obywatelskiego,

12) współpraca z urzędnikiem wyborczym w zakresie organizacji wyborów i referendów,

13) udostępnianie informacji publicznej w zakresie dostępu do dokumentów rady i jej komisji,

14) przekazywanie uchwał do nadzoru w celu badania zgodności z prawem oraz przesyłanie uchwał stanowiących akty prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego,

15) przesyłanie zarządzeń będących aktami prawa miejscowego i innych dokumentów stworzonych w postaci elektronicznej w edytorze XML do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego,

16) obsługa obchodów uroczystości i świąt organizowanych przez radę,

17) realizacja zadań gminy związanych z przeprowadzeniem wyborów ławników do sądów powszechnych,

18) zabezpieczanie warunków organizacyjno-technicznych spotkań i uroczystości organizowanych przez radę,

19) prowadzenie współpracy i korespondencji zagranicznej gminy, w tym tłumaczenie tekstów związanych ze współpracą z innymi państwami,

20) prowadzenie dokumentacji i współdziałanie z Młodzieżową Radą Gminy Sulechów,

21) sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek gminy,

22) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania biura,

23) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  11‑06‑2007 12:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2019 13:08:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive