Referat Finansowo-Księgowy (RFK)


Referatem kieruje Skarbnik Gminy Magdalena Klucznik

tel. 68 385 11 30, (68 385 22 38
 

Do zadań Referatu Finansowo-Księgowego (RFK) należy w szczególności:
1) prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie budżetu, dochodów i wydatków budżetowych oraz rachunków pozabudżetowych,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym,
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5) przygotowywanie projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy
i zmian w tym zakresie,
6) analiza bieżącego wykonania budżetu oraz informowanie kierowników komórek organizacyjnych o konieczności zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami publicznymi,
7) kontrolowanie dopuszczalnego poziomu deficytu budżetu,
8) prowadzenie ewidencji i analizy spraw związanych z udzielonymi i otrzymanymi pożyczkami, kredytami, poręczeniami i gwarancjami,
9) weryfikacja sprawozdań budżetowych pod względem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz zgodności planów z budżetem,
10) sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i budżetowych oraz innych wymaganych przepisami prawa,
11) sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu a także informacji o stanie mienia komunalnego gminy,
12) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych organizujących politykę rachunkowości w szczególności:
13) zakładowego planu kont budżetu gminy i urzędu,
14) obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
15) gospodarki finansowej,
16) gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi, w tym opracowywanie instrukcji inwentaryzacyjnej,
17) prowadzenie spraw związanych z centralizacją VAT,
18) występowanie do organu podatkowego o indywidualne interpretacje w sprawach związanych z VAT,
19) prowadzenie spraw ubezpieczeniowych pracowników urzędu a także prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Urzędu, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych urzędu,
20) naliczanie ryczałtów za korzystanie przez pracowników urzędu z prywatnych samochodów do celów służbowych,
21) wykonywanie kompleksowej obsługi płacowej, w szczególności prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłatą wynagrodzeń pracowniczych oraz innych należnych świadczeń, wypłatą diet Radnym gminy, rozliczaniem składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzaniem deklaracji PIT,
22) wystawianie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych pracowników oraz pracowników ze zlikwidowanych jednostek organizacyjnych gminy,
23) prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych w szczególności podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PFRON, sporządzanie i przesyłanie deklaracji do odpowiednich instytucji,
24) koordynowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, poprzez pełnienie funkcji jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, a w szczególności opracowywanie instrukcji postępowania w przypadkach wskazanych w ustawie,
25) współdziałanie z przedstawicielami organów kontroli zewnętrznej,
26) współpraca z bankami obsługującymi i kredytującymi gminę,
27) sprawowanie nadzoru nad przepływem dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów,
28) rozliczanie inwentaryzacji,
29) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych,
30) prowadzenie obsługi rachunków bankowych oraz współpraca z bankami obsługującymi i kredytującymi gminę,
31) księgowanie zaangażowania,
32) prowadzenie obsługi kasowej, rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych,
33) uzgadnianie sald kont ewidencji analitycznej z syntetyczną w uzgodnieniu w Referatem Podatków, Opłat i Windykacji Należności,
34) współpraca z Regionalną Izba Obrachunkową, Ministrem Finansów oraz innymi organami w zakresie zadań realizowanych przez referat,
35) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania referatu,
36) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.
Informacja wytworzona przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  15‑10‑2018 12:05:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  15‑10‑2018 12:05:20
Data ostatniej aktualizacji:
15‑10‑2018 12:06:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive