Konsultacje


Uchwały regulujące sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi znajdują się w zakładce "Współpraca z Gminą".

Konsultacje projektu uchwały - rada pożytku

29‑07‑2019 10:19:07

Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje w formie opinii pisemnej związane z projektem uchwały dotyczącej trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Opinie pisemne należy nadsyłać do 23 sierpnia 2019 r. na adres Urzędu Miejskiego Sulechów: Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów lub elektronicznie: os@sulechow.pl, z dopiskiem Konsultacje projektu uchwały – rada pożytku.

Tekst projektu uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.sulechow.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe: Konsultacje: Konsultacje projektu uchwały – rada pożytku.

Burmistrz Sulechowa

/-/ Wojciech Sołtys

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 29.07.2019 r.
Opublikowano na stronie internetowej: www.bip.sulechow.pl 29.07.2019 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały – inicjatywa lokalna

26‑06‑2019 09:48:32

Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje w formie opinii pisemnej związane z projektem uchwały dotyczącej określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Opinie pisemne należy nadsyłać do 23 sierpnia 2019 r. na adres Urzędu Miejskiego Sulechów: Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów lub elektronicznie: um@sulechow.pl, z dopiskiem Konsultacje projektu uchwały – inicjatywa lokalna.

Tekst projektu uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.sulechow.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe: Konsultacje: Konsultacje projektu uchwały – inicjatywa lokalna.

Zastępca Burmistrza

/-/ Marcin Górzny

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 26.06.2019 r.

Opublikowano na stronie internetowej: www.bip.sulechow.pl 26.06.2019 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały - nagrody kulturalne

18‑04‑2019 12:26:15

Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje w formie opinii pisemnej związane z projektem uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Opinie pisemne należy nadsyłać do 7 maja 2019 r. na adres Urzędu Miejskiego Sulechów: Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów lub elektronicznie: os@sulechow.pl, z dopiskiem Konsultacje projektu uchwały – nagrody kulturalne.

Tekst projektu uchwały dostępny jest w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Sulechów (II piętro, pokój 203) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.sulechow.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe: Konsultacje: Konsultacje projektu uchwały – nagrody kulturalne.

 

Burmistrz Sulechowa

/-/ Wojciech Sołtys

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy na rok 2019

25‑09‑2018 10:42:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program współpracy na rok 2019

23‑08‑2018 14:24:05

Konsultacje w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje związane z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dwóch formach: opinii pisemnej oraz zebrania konsultacyjnego.

Opinie pisemne należy nadsyłać do 17 września 2018 r. na adres Urzędu Miejskiego Sulechów: Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów lub elektronicznie: os@sulechow.pl, z dopiskiem Konsultacje programu współpracy na rok 2019.

Zebranie konsultacyjne odbędzie się 17 września 2018 r. o godzinie 14.30 w sali 104 Urzędu Miejskiego Sulechów (Plac Ratuszowy 6, I piętro).

Tekst projektu uchwały dostępny jest w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Sulechów (II piętro, pokój 203) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.sulechow.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe: Konsultacje: Program współpracy na rok 2019.

Zastępca Burmistrza Sulechowa

/-/ Danuta Jurzak

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 23 sierpnia 2018 r.

Opublikowano na stronie internetowej: www.bip.sulechow.pl 23 sierpnia 2018 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń ................ 2018 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki konsultacji programu współpracy na rok 2018

30‑10‑2017 16:27:48

Wyniki konsultacji

W poniedziałek 23 października 2017 r. w sali 217 sulechowskiego ratusza o godzinie 14.30 rozpoczęło się zebranie konsultacyjne związane z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, które zakończyło się o godzinie 15.55. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób, w tym członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
W wyniku konsultacji wprowadzono następujące zmiany do projektu uchwały:  

  1. do § 4 dopisany został podpunkt nr 17 o treści „zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa”.

  2. do § 5 pkt 2 dopisano litery:

  • „n” o treści „wspieranie działań mających na celu zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa”,

  • „o” w brzmieniu „tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej poprzez organizowanie szkoleń i spotkań edukacyjnych w tym zakresie”,

  • „p” o treści „zapraszanie organizacji pozarządowych do udziału w targach, kiermaszach i innych wydarzeniach promujących gminę”.

  1. § 12 ust. 2 został uzupełniony o faktyczny przebieg konsultacji.

  2. § 13 ust. 3 otrzymałzapis „Do prac komisji konkursowej organizacje zgłaszają kandydatów pisemnie w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia naboru kandydatów”.

Organizacje wnioskowały o zwiększenie budżetu na realizację programu o 40 000 zł w stosunku do roku bieżącego (ze 170 000 zł na 210 000 zł), ale ze względu na możliwości finansowe Gminy uwzględniony został niższy wzrost i zaplanowano wsparcie w łącznej wysokości 196 990 zł.

Uczestnicy zebrania konsultacyjnego, w tym członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, nie wnieśli dodatkowych uwag do pozostałych zapisów uchwały i zaopiniowali pozytywnie projekt Programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

 

Burmistrz Sulechowa

/-/ Ignacy Odważny

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 30.10.2017 r.

Opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej 30.10.2017 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program współpracy na rok 2018

19‑09‑2017 11:40:09

Konsultacje w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje związane z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dwóch formach: opinii pisemnej oraz zebrania konsultacyjnego.

Opinie pisemne należy nadsyłać do 23 października 2017 r. na adres Urzędu Miejskiego Sulechów: Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów lub elektronicznie: os@sulechow.pl, z dopiskiem „Konsultacje programu współpracy na rok 2018”.

Zebranie konsultacyjne odbędzie się 23 października 2017 r. o godzinie 14.30 w pokoju nr 217 Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy 6, II piętro.

Tekst projektu uchwały dostępny jest w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Sulechów
(II piętro, pokój 203) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.sulechow.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe: Konsultacje: Program współpracy na rok 2018.

Burmistrz Sulechowa

/-/ Ignacy Odważny

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 26.09.2017 r.
Opublikowano na stronie internetowej: www.bip.sulechow.pl 26.09.2017 r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń …………………………..

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki konsultacji programu współpracy na rok 2017

19‑10‑2016 10:39:38

W czwartek 6 października 2016 r. w sali 217 sulechowskiego ratusza o godzinie 10.30 odbyło się zebranie konsultacyjne związane z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

W spotkaniu uczestniczyło 12 osób, w tym członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W wyniku konsultacji zwiększona została o 19 400 zł kwota zaplanowana w budżecie Gminy Sulechów na realizację zadań publicznych w roku 2017. Tym samym środki finansowe przeznaczone na ten cel, określone w §7 programu, mają wynieść 170 000 zł.

Uczestnicy zebrania konsultacyjnego nie wnieśli dodatkowych uwag do pozostałych zapisów uchwały i zaopiniowali pozytywnie projekt programu współpracy.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 19 października 2016 r.

Opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej 19 października 2016 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program współpracy na rok 2017

21‑09‑2016 11:54:20

Konsultacje w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje związane z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zebrania, które odbędzie się 6 października 2016 r. o godzinie 10.30 w pokoju nr 217 Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy 6, II piętro.

Tekst projektu uchwały dostępny jest w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu (II piętro, pokój 203) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.sulechow.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe: Konsultacje: Program współpracy na rok 2017.

Zastępca Burmistrza

/-/ Danuta Jurzak

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 21.09.2016

Opublikowano na stronie internetowej: www.bip.sulechow.pl 21.09.2016

Zdjęto z tablicy ogłoszeń …………………………..

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje związane z projektem uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu Sulechowska Karta Seniora

21‑10‑2015 13:02:18

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie opinii pisemnej, które należy nadsyłać do 4 listopada 2015 r. na adres elektroniczny: os@sulechow.pl lub pocztą tradycyjną: Urząd Miejski Sulechów,
Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, z dopiskiem: Konsultacje Sulechowskiej Karty Seniora.

Tekst projektu uchwały dostępny jest w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu (II piętro, pokój 203) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.sulechow.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe: Konsultacje: Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje w sprawie przyjęcia i realizacji programu Sulechowska Karta Seniora.

 

Zastępca Burmistrza

/-/ Danuta Jurzak

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 21.10.2015

Opublikowano na stronie internetowej: www.bip.sulechow.pl dnia 21.10.2015

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 24 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Marzena Arendt-Wilczyńska , w dniu:  16‑09‑2014 14:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  16‑09‑2014 14:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑07‑2019 10:23:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie