Rok 2004


Uchwała Nr XIII/117/2003 Rady Miejskiej W Sulechowie z dnia 2 grudnia 2003r.

12‑09‑2005 12:17:13

w sprawie wysokości stawek, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności, zwolnień w podatku od posiadania psów w Gminie Sulechów na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r., Nr 9, poz. 84
z późn. zm.),
uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Ustala się wysokość stawek podatku od posiadania psów:
a) od pierwszego psa - 26,00 zł
b) od drugiego psa - 26,00 zł
c) od trzeciego i każdego następnego psa - 50,00 zł

2. Obowiązek podatkowy dotyczy podatku od posiadania psów i ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.

3. Podatek płatny jest z góry bez wezwania - do dnia 31 marca 2004 r. lub w ciągu dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 2
1. Zarządza się pobór podatku od posiadania psa w drodze inkasa na terenie wsi przez Sołtysów.

2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokości 30% kwoty zainkasowanej.

§ 3
1. Zwalnia się pierwszego psa z podatku w wysokości 50% stawki określonej w § 1 pkt 1a będącego w posiadaniu emerytów i rencistów.

2. Zwalnia się pierwszego psa z podatku określonego w § 1 pkt 1a, będącego w posiadaniu właścicieli domków jednorodzinnych.

3. W razie zbiegu praw do zwolnień z tytułów o których mowa w § 3 ust .1 oraz ust. 2, stosuje się jedno zwolnienie korzystniejsze dla podatnika.

§ 4
Traci moc uchwała Nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie: wysokości stawek, określania zasad ustalania i poboru, terminu płatności oraz zwolnień w podatku od posiadania psów w Gminie Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 114, poz. 1492).

§ 5
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004r. oraz podlega podaniu do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na terenie Gminy Sulechów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XIII/116/2003 Rady Miejskiej W Sulechowie z dnia 2 grudnia 2003r.

12‑09‑2005 12:13:16

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczania podatku rolnego, określenia wzorów formularzy, zarządzenia poboru w drodze inkasa w Gminie Sulechów na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3, art. 6a ust.11, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje:

§ 1
Obniża się cenę skupu 1 q żyta przyjętą za podstawę do obliczania podatku rolnego z kwoty 34,57zł do kwoty 31,00 zł tj. o 10%.

§ 2
Określa się wzory formularzy:
a) informacja w sprawie podatku rolnego od osób fizycznych, wzór IR-1, stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały,
b) deklaracja na podatek rolny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 6a, ust. 8 ustawy o podatku rolnym, wzór DR-1, stanowiąca załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3
Zarządza się pobór podatku rolnego w drodze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych na terenie wiejskim Gminy Sulechów. Pobór inkasa realizowany będzie przez Sołtysów.
Określa się wynagrodzenie w wysokości 10% od pobranych osobiście należności z tytułu podatku rolnego.

§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004r. oraz podlega podaniu do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na terenie Gminy Sulechów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XIII/115/2003 Rady Miejskiej W Sulechowie z dnia 2 grudnia 2003r.

12‑09‑2005 12:04:42

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje:

§ 1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
(Zawarto w załączniku)

§ 2
Traci moc Uchwała Nr III/22/2002 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 114 poz. 1495).

§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004r. oraz podlega podaniu do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na terenie Gminy Sulechów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała NR XIII/114/2003 Rady Miejskiej W Sulechowie z dnia 2 grudnia 2003 r.

09‑09‑2005 14:49:42

w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy Sulechów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami),
uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na obszarze Gminy Sulechów:

1) za dokonywanie sprzedaży na targowisku miejskim przy ul. Świerczewskiego i na osiedlu Nadodrzańskim obręb II działka nr 1043 w Sulechowie w zależności od sposobu sprzedaży:
I kwartał roku:
a) za zajęcie 1 m2 placu targowego 0,70 zł
b) za zajęcie 1 m2 stołu straganowego 1,40 zł
c) przy sprzedaży w formie obnośnej (z koszyka, wiadra, itp. oraz z ręki - jaja, runo leśne i inne w niewielkich ilościach) 0,25 zł
d) przy sprzedaży z samochodu, ciągnika, wozu konnego, przyczepy (od 1 pojazdu) 0,90 zł
e) przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru (od 1 pojazdu) 0,30 zł
II-IV kwartał roku:
a) za zajęcie 1 m2 placu targowego 2,80 zł
b) za zajęcie 1 m2 stołu straganowego 5,50 zł
c) przy sprzedaży w formie obnośnej (z koszyka, wiadra, itp. oraz z ręki - jaja, runo leśne i inne w niewielkich ilościach) 1,00 zł
d) przy sprzedaży z samochodu, ciągnika, wozu konnego, przyczepy (od 1 pojazdu) 3,70 zł
e) przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru (od 1 pojazdu) 1,20 zł

2) za dokonywanie sprzedaży w innych miejscach na terenie Gminy Sulechów - za 1 m2 zajętego placu - 6,30 zł

2. Opłatę targową pobiera się za powierzchnię zajętą przez handlującego lecz nie mniej niż za 1,00 m2.

§ 2
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Wskazuje się na inkasenta osobę fizyczną.
3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości:
1) 10 % zebranych opłat targowych na targowisku przy ul. Świerczewskiego,
2) 25 % zebranych opłat targowych w innych miejscach targowych na terenie Gminy Sulechów.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.

§ 4
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie nr XII/101/2003 dnia 28 października 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Świerczewskiego w Sulechowie i innych wyznaczonych punktach na terenie miasta i Gminy Sulechów oraz regulaminu targowiska, (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 89 z dnia 7.11.2003 r. , poz. 1290).

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na obszarze Gminy Sulechów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XIII/113/2003 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 2 grudnia 2003r.

09‑09‑2005 14:50:37

w sprawie określenia wysokości stawek i wzorów formularzy, zarządzenia poboru w drodze inkasa, zwolnień w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 i 4, art. 6 ust.12 i 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r., Nr 9 poz. 84 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje:

§ 1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 powierzchni, 0,55 zł
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni. 0,06 zł

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych, od 1 m2 powierzchni użytkowej, 0,44 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2 powierzchni użytkowej, 16,51 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m2 powierzchni użytkowej, 7,27 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, od 1 m2 powierzchni użytkowej, 3,46 zł
e) zajętych na garaże, od 1 m2 powierzchni użytkowej, 5,21 zł
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej. 3,65 zł

3) od budowli 2% ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2
Określa się wzory formularzy:
a) informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wzór IN-1, stanowiąca Załącznik Nr 1 do uchwały,
b) deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wzór DN-1, stanowiąca Załącznik Nr 2 do uchwały,
c) oświadczenie, wzór ON-1, wymienione w § 4 ust. 2 stanowiące Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3
Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych na terenie wiejskim Gminy Sulechów. Pobór inkasa realizowany będzie przez Sołtysów. Określa się wynagrodzenie w wysokości 10% od pobranych osobiście należności z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 4
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) 50% powierzchni budynków gospodarczych zajmowanych przez emerytów i rencistów, samodzielnie prowadzących gospodarstwa domowe z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
b) nieruchomości lub ich części zajęte przez instytucje kultury, kultury fizycznej i sportu,
c) nieruchomości lub ich części zajęte przez jednostki organizacyjne na potrzeby statutowej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz wymiaru sprawiedliwości,
d) lokale socjalne wraz z przynależną częścią gruntu, znajdujące się w gminnym zasobie mieszkaniowym,
e) grunty zajęte pod cmentarze komunalne i znajdujące się na nich budynki.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt a przysługuje po złożeniu oświadczenia.

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt b i c nie dotyczy nieruchomości lub ich części wynajętych innym podmiotom na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 5
Traci moc Uchwała Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie: określenia wysokości stawek i wzorów formularzy, zarządzenia poboru oraz zwolnień w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 114, poz. 1491).

§ 6
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004r. oraz podlega podaniu do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na terenie Gminy Sulechów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XIII/111/2003 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 2 grudnia 2003 r.

09‑09‑2005 14:51:23

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 roku Dz. U. Nr 14, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust.1 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.);

§ 1
Zatwierdza się taryfy na rok 2004 rok Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego "SuPeKom" spółka z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w następującej wysokości:

1) cena wody dla wszystkich odbiorców - 1.39 zł/1m3 plus należny podatek VAT
2) cena usługi odprowadzania ścieków - 2.80 zł/1m3 plus należny podatek VAT


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.

§ 3
Uchwała obowiązuje od dnia 01. 01. 2004 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie Gminy Sulechów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  09‑09‑2005 14:43:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  09‑09‑2005 14:43:42
Data ostatniej aktualizacji:
09‑09‑2005 14:43:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie