UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego

Gdzie przesłać wniosek:

Wniosek
o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miejskiego Sulechów w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • Przesłać pocztą tradycyjną na adres:Urząd Miejski Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów;
  • Złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim Sulechów (Biuro Obsługi Interesanta);
  • Przesłać faksem na nr: 68 385 46 86;
  • Przesłać pocztą elektroniczną na adres: um@sulechow.pl;
  • Złożyć za pomocą platformy PeUP

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku wiążą się dodatkowe koszty (wysokość opłaty odpowiada tym kosztom i ustalana jest indywidualnie dla każdego wniosku).

W takim przypadku urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwołania:


Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji, następują w drodze decyzji.Od decyzji o odmowie udostępnienie informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Sulechowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Celmer , w dniu:  06‑05‑2014 14:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  06‑05‑2014 14:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑06‑2014 13:50:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie