Rok 2021


Informacja o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 17 września 2021 r.

15‑09‑2021 11:42:12

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

Uprzejmie zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Sulechowie odbędzie się dnia 17 września 2021 r. o godz. 12:00 w sposób on-line po przez aplikację ZOOM*.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie pisma mieszkańców dotyczącego rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Górzykowie w okolicach drogi gminnej oznaczonej numerami działek 204 i 209.

 

Zastępca Przewodniczącej Komisji

Skarg, wniosków i petycji

 

/-/ Piotr Miszkiewicz
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o miejscu i terminie posiedzenia wspólnego komisji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 14 września 2021 r.

13‑09‑2021 10:07:05

Działając na podstawie §73a ust. 1 uchwały Nr V/39/2003 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 900
z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie:
a) Komisji Budżetu i Gospodarki, b) Komisji Do Spraw Wsi, c) Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska, d) Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury.
Posiedzenie odbędzie się dnia 14 września 2021 r. o godzinie 10:00 w pokoju nr 104 UM Sulechów.
Posiedzeniu przewodniczył będzie Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Miłosz Brodzikowski.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.Wniosek mieszkańców ulicy Przyłącznej w Sulechowie w sprawie uchwalenia zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych.
4.Wniosek Sulechowskiego Klubu Kyokushin Karate w sprawie udzielenia zgody na zakup nieruchomości z bonifikatą.
5.Wniosek w sprawie powtórnej analizy projektu budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie.
6.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2021 r., informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
7.Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał przedkładanych pod obrady XLIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie:
7.1. (druk nr 440) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu,
7.2. (druk nr 441) o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2021 rok,
7.3. (druk nr 442) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulechów na lata 2021-2032,
7.4. (druk nr 443) o zmianie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
7.5. (druk nr 444) w sprawie stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Odrzańskiej Przystani Turystycznej „Port Cigacice” stanowiących własność Gminy Sulechów,
7.6. (druk nr 445) w sprawie o utracie mocy uchwały w sprawie minimalnych stawek opłat
za korzystanie z obiektów i urządzeń Odrzańskiej Przystani Turystycznej „Port Cigacice” stanowiących własność Gminy Sulechów,
7.7. (druk nr 446) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra,
7.8. (druk nr 447) w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Sulechów 2030, w tym trybu konsultacji,
7.9. (druk nr 448) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu,
7.10. (druk nr 449) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu,
7.11. (druk nr 450) w sprawie projektu uchwały dotyczącej programu współpracy Gminy Sulechów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2022,
7.12. (druk nr 451) w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych na terenie Gminy Sulechów,
7.13. (druk nr 452) w sprawie szczegółowych warunków, formy i zakresu oraz trybu postępowania
w sprawie udzielenia pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży szkół podstawowych na terenie Gminy Sulechów,
7.14. (druk nr 453) w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Sulechowie do spraw gospodarki odpadami i utrzymania czystości na terenie Gminy Sulechów, ustalenia jej składu osobowego oraz przedmiotu działania komisji (projekt uchwały Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości),
7.15. (druk nr 454) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej pod nazwą SIM Sulechów sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie,
7.16. (druk nr 455) w sprawie opinii dotyczącej objęcia przez Gminę Sulechów udziałów w spółce SIM Sulechów sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie,
7.17. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez Gminę Sulechów udziałów w nowoutworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej.
8.Sprawy różne.
9.Zamknięcie posiedzenia

/-/ Radosław Murkowski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulechowie

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30 września 2021 r.

07‑09‑2021 09:11:11

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

Uprzejmie zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie odbędzie się dnia 30 września 2021 r. o godz. 8.00 w pokoju nr 207A Urzędu Miejskiego Sulechów.
Przedmiotem posiedzenia będzie: Protokół 2/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie z kontroli wybranych umów najmu lokali mieszkalnych sporządzonych przez ZGMK w Sulechowie w latach 2018 - 2020 ze szczególnym uwzględnieniem: Zasad przyznawania lokali oraz ciągłości zamieszkiwania w tych lokalach wraz z kontrolą wysokości dochodów (weryfikacja).

/-/ Sebastian Różycki
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska w dniu 9 września 2021 r.

07‑09‑2021 09:06:53

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU WYJAZDOWYM KOMISJI
 
Uprzejmie zawiadamiam iż Posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sulechowie odbędzie się w dniu 9 września 2021 r. o godzinie 9:00. Posiedzenie będzie miało charakter wyjazdowy (początek o godzinie 9:00 pod budynkiem Urzędu Miejskiego w Sulechowie).

Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Rozpatrzenie wniosków:
3.1.    Wniosek mieszkanki ulicy Przyłącznej - w sprawie działań  porządkowych i poprawy bezpieczeństwa,
3.2.    Wniosek o zmianę organizacji ruchu na ulicy Nowej,
3.3.    Wniosek w sprawie ustawienia znaku na ulicy Konopnickiej,
3.4.    Wniosek  w sprawie  zmiany  oznakowania  w  obrębie skrzyżowania ulic Słonecznej i Bankowej.
4.    Sprawy różne.
5.    Zamknięcie posiedzenia.

/-/ Przemysław Pokład
Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie posiedzenia komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury w dniu 2 września 2021 r.

06‑08‑2021 13:19:17

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Sulechowie. Posiedzenie odbędzie się w dniu 2 września 2021 r. o godzinie 9:00 w pokoju nr 104 Urzędu Miejskiego Sulechów.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Rozpatrzenie i opinia w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Sulechów podmiotom zewnętrznym.

4. Rozpatrzenie i opinia wniosku Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry Winnica w sprawie nadania godności „Honorowy Obywatel Gminy Sulechów”.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

/-/ Przewodniczący Komisji

Miłosz Brodzikowski

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie posiedzenia wyjazdowego komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury w dniach 25 i 27 sierpnia 2021 r.

06‑08‑2021 13:21:33

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu wyjazdowym Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Sulechowie. Celem posiedzenia będzie dokonanie przeglądu stanu przygotowania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów do roku szkolnego 2021/2022. Posiedzenie odbędzie się w dniach:

- 25 sierpnia od godziny 9:00 – jednostki oświatowe w mieście Sulechów

- 27 sierpnia od godziny 9:00 – jednostki oświatowe w sołectwach Gminy Sulechów.

 

/-/ Przewodniczący Komisji

Miłosz Brodzikowski

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie posiedzenia wspólnego komisji w dniu 29 czerwca 2021 r.

28‑06‑2021 07:47:48

Posiedzenie odbędzie się w sposób zdalny. Poniżej link do posiedzenia wraz z danymi dostępowymi:

https://us02web.zoom.us/j/81556562759?pwd=MVFzVkNzR1dxNTc0L2JsYS9wMnNRUT09

Meeting ID: 815 5656 2759
Passcode: 558319

 

Link do wersji tekstowej posiedzenia:

http://sulechow.esesja.pl/posiedzenie/c7f0c804-158a-4

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obecność w trakcie trwania obrad sesji jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Sulechowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim Sulechów, 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6, tel. 68 385-11-00.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie posiedzenia wspólnego komisji w dniu 8 i 10 czerwca 2021 r.

28‑05‑2021 14:20:44

Posiedzenie odbędzie się w sposób zdalny. Poniżej link do posiedzenia wraz z danymi dostępowymi:

https://us02web.zoom.us/j/82133312373?pwd=WUpoam8yRmgwak9rYllxN2hMSUJZQT09

Meeting ID: 821 3331 2373
Passcode: 252221

 

Link do wersji tekstowej posiedzenia:

http://sulechow.esesja.pl/posiedzenie/73677920-00ba-4

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obecność w trakcie trwania obrad sesji jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Sulechowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim Sulechów, 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6, tel. 68 385-11-00.

 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie posiedzenia wspólnego komisji w dniu 11 maja 2021 r.

10‑05‑2021 10:39:35

Posiedzenie odbędzie się w sposób zdalny. Poniżej link do posiedzenia wraz z danymi dostępowymi:

https://us02web.zoom.us/j/88166636619?pwd=RFRmcFhpTU84YVIrZE5LYXZVRk44Zz09

 

 

Meeting ID: 881 6663 6619

Passcode: 399388

 

Link do wersji tekstowej posiedzenia:

http://sulechow.esesja.pl/posiedzenie/8097e745-30a9-4

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obecność w trakcie trwania obrad sesji jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Sulechowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim Sulechów, 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6, tel. 68 385-11-00.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie posiedzenia wspólnego komisji w dniu 10 maja 2021 r.

06‑05‑2021 07:49:45

Posiedzenie odbędzie się w sposób zdalny. Poniżej link do posiedzenia wraz z danymi dostępowymi:

https://us02web.zoom.us/j/82630580688?pwd=OG1DOW5iTk1CQ1BEY0hLOC9xVjhNUT09

Meeting ID: 826 3058 0688

Passcode: 467280

Link do wersji tekstowej posiedzenia:

http://sulechow.esesja.pl/posiedzenie/36974e17-a766-4

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obecność w trakcie trwania obrad sesji jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Sulechowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim Sulechów, 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6, tel. 68 385-11-00.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  08‑01‑2021 17:14:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  08‑01‑2021 17:14:10
Data ostatniej aktualizacji:
15‑09‑2021 11:45:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie