Informacja o obradach LIX Sesji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 12 kwietnia 2018 r.


Informacja o terminie obrad LIX Sesji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 12 kwietnia 2018 r.

06‑04‑2018 09:41:15

Informuję, że obrady LIX sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, zwołanej na wniosek Burmistrza Sulechowa z dnia 5 kwietnia 2018 r. na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późn. zm.) odbędą się w dniu 12 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 12.00 sala 104 I piętro Urzędu Miejskiego, Sulechów.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu ochrony zdrowia Gminy Sulechów na lata 2016-2020.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu Sulechowska Karta Seniora w 2017 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu Sulechowska Rodzina 3+ w 2017 roku.
10. Przerwa.
11. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał:
1) o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2018 – 2026 (druk nr 558)
2) o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2018 rok (druk nr 559)
3) w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Sulechów na lata 2016 – 2023 (druk nr 560)
4) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 561)
5) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Obłotne (druk nr 562)
6) w sprawie przyjęcia programu „Sulechowska koperta życia” (druk nr 563)
7) w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Sulechów (druk nr 564)
8) w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 565)
9) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencje 2016 – 2019 (druk nr 566)
10) w sprawie odwołania radnego z członka Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr 567)
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
14. Przerwa.
15. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sulechowie
Barbara Suwała

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  06‑04‑2018 09:40:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
06‑04‑2018 09:42:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive