Informacja o obradach LXII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 19 czerwca 2018 r.


Informacja o obradach LXII Sesji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 19 czerwca 2018 r.

11‑06‑2018 08:58:31

Informuję, że obrady LXII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, odbędą się w dniu 19 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz. 12.00 sala 104 I piętro Urzędu Miejskiego, Sulechów.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017
7. Przerwa
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
8.1. sprawozdania finansowego Gminy Sulechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2017 (druk nr 581),
8.2. absolutorium dla Burmistrza Sulechowa za rok 2017 (druk nr 582), wg porządku:
8.2.1. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego i sprawozdania finansowego Gminy Sulechów za rok 2017,
8.2.2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Sulechowa z wykonania budżetu za rok 2017,
8.2.3. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Sulechowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia Gminy Sulechów na dzień 31 grudnia 2017 roku,
8.2.4. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Sulechowa z wykonania budżetu za rok 2017,
8.2.5. dyskusja.
8.3. głosowanie w sprawie przyjęcia projektów uchwał:
8.3.1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2017 (druk nr 581),
8.3.2. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Sulechowa za rok 2017 (druk nr 582).
8.4. Wystąpienie Burmistrza Sulechowa dotyczące podjętych uchwał.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
9.1. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2018 rok (druk nr 598),
9.2. o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na 2018 rok (druk nr 599),
9.3. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sulechowa (druk nr 586),
9.4. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sulechów (druk nr 583),
9.5. w sprawie przyjęcia projektu ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Sulechów (druk nr 584),
9.6. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Sulechów (druk nr 585),
9.7. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Sulechów na lata 2016 – 2023 (druk nr 587),
9.8. w sprawie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulechów (druk nr 588),
9.9. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd (druk nr 589),
9.10. w sprawie nie naruszania ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Brzezie k. Sulechowa (druk nr 590),
9.11. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Brzezie k. Sulechowa (druk 591),
9.12. w sprawie nie naruszania ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Brzezie k. Sulechowa i części terenów w obrębie 1 miasta Sulechów (druk nr 592),
9.13. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Brzezie k. Sulechowa i części terenów w obrębie 1 miasta Sulechów (druk nr 593),
9.14. w sprawie nie naruszania ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym 2 miasta Sulechów (druk nr 594),
9.15. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym 2 miasta Sulechów (druk 595),
9.16. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2019 rok (inicjatywa obywatelska) (druk nr 596),
9.17. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2019 rok (druk nr 597),
9.18. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry-Miasto Zielona Góra” (druk nr 600),

9.19. w sprawie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku (druk nr 601).
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
12. Przerwa.

13. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski i informacje.

17. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sulechowie

Barbara Suwała

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  11‑06‑2018 08:46:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  11‑06‑2018 08:46:49
Data ostatniej aktualizacji:
12‑06‑2018 07:53:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive