Zaświadczenia potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa


KOMUNIKAT

w sprawie wydawania zaświadczeń potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa powinien zawierać:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,

2) nazwę sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa

3) okres pełnienia funkcji sołtysa.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Do wniosku prosimy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miejski Sulechów

66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6

Pok. 002 - BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

III. SPRAWĘ PROWADZI

Biuro Rady Miejskiej– pokój nr 207A (II piętro)

Tel. (68) 3851156

V. OPŁATY

Opłata skarbowa: 17 zł

nr rachunku bankowego: PKO BP S.A. O/ SULECHÓW 53 1020 5402 0000 0502 0027 7251

Podstawa prawna pobrania opłaty: art.1 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022r. poz. 2142)

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku zostanie wydane zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze. za pośrednictwem Burmistrza Sulechowa w terminie 7 dni od daty otrzymania lub doręczenia postanowienia.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 czerwca 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz.U. z 2023r. poz. 1073) (w załączeniu do komunikatu)

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, tel.: 68 385 11 00.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa.

4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 4 ust. 3 pkt. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073) w zw. z art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775).

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisach archiwalnych.

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

9) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także m.in. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych lub doradztwa prawnego, jak również podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
362KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Buda , w dniu:  04‑07‑2023 12:26:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  04‑07‑2023 12:26:49
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2023 11:42:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie