Ulgi podatkowe dla osób fizycznych


Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – osoby fizyczne

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w formie odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji o której mowa w art. 53a ustawy Ordynacja podatkowa, umorzenia zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę mogą być udzielane jedynie na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, o których mowa powyżej winien w swej treści zawierać (druk do pobrania nr 1 - przykładowy wniosek o ulgę):

 • wskazanie o jaką ulgę ubiega się wnioskodawca,
 • przesłanki przemawiające za ważnym interesem wnioskodawcy lub interesem publicznym.

 

Do wniosku powinny być dołączone:

1. w przypadku osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami:

 • informacja o sytuacji majątkowej i rodzinnej osoby ubiegającej się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych (druk do pobrania nr 2). Wydatki i dochody możliwe do udokumentowania należy potwierdzić stosowną dokumentacją (np. zaświadczenia o zarobkach, odcinki renty lub emerytury, decyzje o przyznanym zasiłku, rachunki, faktury itp. dotyczące podatnika i członków jego rodziny),
 • inne istotne dla strony dokumenty potwierdzające ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny,

2. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rolniczą lub w rybołówstwie:

 • informacja o sytuacji majątkowej i rodzinnej osoby ubiegającej się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych (druk do pobrania nr 2). Wydatki i dochody możliwe do udokumentowania należy potwierdzić stosowną dokumentacją (np. zaświadczenia o zarobkach, odcinki renty lub emerytury, decyzje o przyznanym zasiłku, rachunki, faktury itp. dotyczące podatnika i członków jego rodziny),
 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w okresie 3 minionych lat, albo oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy lub o nie otrzymaniu pomocy de minimis, w tym w tym okresie,
 • informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się opomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. poz. 312 i 1704, Dz. U. z 2016 r. poz. 238, Dz. U. z 2020 r, poz. 1338),
 • inne dokumenty potwierdzające ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny,

3. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • informacja o sytuacji majątkowej i rodzinnej osoby ubiegającej się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych (druk do pobrania nr 2). Wydatki i dochody możliwe do udokumentowania należy potwierdzić stosowną dokumentacją (np. zaświadczenia o zarobkach, odcinki renty lub emerytury, decyzje o przyznanym zasiłku, rachunki, faktury itp. dotyczące podatnika i członków jego rodziny),
 • informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2024 r. poz. 40),
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, przyznanej w ciągu minionych 3 lat albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • sprawozdanie finansowe za ostatni zakończony rok kalendarzowy/obrachunkowy, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz rozliczenie finansowe za okres od początku roku do dnia, w którym podatnik składa wniosek o udzielenie ulgi,
 • inne dokumenty potwierdzające ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny.

Pliki do pobrania

13‑05‑2020 10:46:17
Dokumenty:
Plik docx druk nr 1 - WNIOSEK O ULGĘ.docx
04‑07‑2024 13:44:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 1 - WNIOSEK O ULGĘ.pdf
04‑07‑2024 13:44:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 2 - Informacja o sytuacji majątkowej i rodzinnej osoby ubiegającej się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych
04‑07‑2024 13:44:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
663KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf
04‑07‑2024 13:44:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
685KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 4 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.pdf
13‑05‑2020 10:48:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
483KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Kluj
email: m.kluj@sulechow.pl tel.:rbodnar
, w dniu:  13‑05‑2020 10:11:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Kluj
email: m.kluj@sulechow.pl tel.:rbodnar
, w dniu:  13‑05‑2020 10:11:27
Data ostatniej aktualizacji:
04‑07‑2024 13:51:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie