Ulgi podatkowe dla osób prawnych


WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o udzielenie ulgi (przykładowy wzór wniosku do pobrania - druk nr 1).
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 3. Sprawozdanie finansowe Spółki wraz z załącznikami za ostatnie 2 lata podatkowe sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości (m.in.: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu ) własnym, wszelkie objaśnienia i wprowadzenia do bilansu.
 4. Oświadczenia o kwocie uzyskiwanych miesięcznych dochodów z innych tytułów np. wynajem, dzierżawa itp. (jeśli takie posiada).
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o środkach pieniężnych posiadanych na rachunkach bankowych w bankach oraz lokatach inwestycyjnych tzn. posiadanych papierów wartościowych, jednostek funduszy inwestycyjnych, polis ubezpieczeniowych (itp.), oraz kopię deklaracji podatkowej składanej do Urzędu Skarbowego za ubiegły rok podatkowy np. CIT, PIT bądź inny.
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości przychodu uzyskanego w bieżącym roku.
 7. Oświadczenie o wysokości opłacanej składki ZUS.
 8. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadanych nieruchomościach poza terytorium Gminy Sulechów wraz z ich adresem i powierzchnią i przeznaczeniem oraz numerem księgi wieczystej
 9. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym majątku ruchomym.
 10. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadanych środkach trwałych zawierające określenie rodzaju środka trwałego, jego wartości wynikającej z ewidencji (kopia posiadanej ewidencji środków trwałych).
 11. Oświadczenie o ilości osób zatrudnionych osób w przedsiębiorstwie oraz wskazania sposobu ich zatrudnienia (czy pełny etat, czy umowa zlecenie itp.).
 12. Oświadczenie i wykaz kontrahentów zalegających z płatnościami na rzecz przedsiębiorcy wraz z terminami płatności oraz ze wskazaniem kwoty zaległości – jeśli takich podatnik posiada.
 13. Informacja o posiadanych zaległościach bądź ich braku w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz innych instytucji.
 14. Informacja o kwocie posiadanych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w stosunku do banków lub informacji o ich nie posiadaniu oraz informacji o kwocie posiadanych przez Stronę innych zobowiązań (w przypadku ich braku oświadczenie o tym, że Strona takich zobowiązań nie posiada).
 15. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r.(Dz. U. Nr 53 poz. 311 ze zm. – druk do pobrania nr 2).
 16. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 17. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, Dz. U. nr 121 , poz. 810) - druk do pobrania nr 3.
 18. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Pliki do pobrania

13‑05‑2020 11:08:49
Dokumenty:
Plik docx druk nr 1 - WNIOSEK O ULGĘ.docx
27‑09‑2022 14:49:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 1 - WNIOSEK O ULGĘ.pdf
13‑05‑2020 11:10:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
245KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf
13‑05‑2020 11:10:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
706KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.pdf
13‑05‑2020 11:10:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
483KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Kluj
email: m.kluj@sulechow.pl tel.:rbodnar
, w dniu:  13‑05‑2020 10:51:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Kluj
email: m.kluj@sulechow.pl tel.:rbodnar
, w dniu:  13‑05‑2020 10:51:17
Data ostatniej aktualizacji:
18‑05‑2020 12:33:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie