Ulgi podatkowe dla osób prawnych


Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – osoby prawne/jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w formie odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji o której mowa w art. 53a ustawy Ordynacja podatkowa, umorzenia zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę mogą być udzielane jedynie na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

 

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, o których mowa powyżej winien w swej treści zawierać (druk do pobrania nr 1- przykładowy wniosek o ulgę):

  • wskazanie o jaką ulgę ubiega się wnioskodawca,
  • przesłanki przemawiające za ważnym interesem wnioskodawcy lub interesem publicznym.

 

Do wniosku powinny być dołączone:

  • informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2024 r. poz. 40),
  • informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się opomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. poz. 312 i 1704, Dz. U. z 2016 r. poz. 238, Dz. U. z 2020 r, poz. 1338),
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, przyznanej w ciągu minionych 3 lat albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • sprawozdanie finansowe za ostatni zakończony rok kalendarzowy/obrachunkowy, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz rozliczenie finansowe za okres od początku roku do dnia, w którym podatnik składa wniosek o udzielenie ulgi,
  • inne informacje dotyczące kondycji finansowej przedsiębiorstwa pochodzące z prowadzonych ksiąg rachunkowych, np. posiadany majątek trwały; ze sporządzanej sprawozdawczości statystycznej np. sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym; z bilansu rocznego; z opinii banku pełniącego obsługę finansową; z innej dokumentacji (np. o przyjętych zleceniach na roboty, dostawy czy usługi; o zabezpieczeniu majątku nieruchomego przez organy egzekucyjne; zaświadczeń stwierdzających stan zaległości) za ostatni zakończony rok kalendarzowy/obrachunkowy oraz za okres od początku roku do dnia, w którym podatnik składa wniosek o udzielenie ulgi.

Pliki do pobrania

13‑05‑2020 11:08:49
Dokumenty:
Plik docx druk nr 1 - WNIOSEK O ULGĘ.docx
04‑07‑2024 13:36:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 1 - WNIOSEK O ULGĘ.pdf
04‑07‑2024 13:36:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf
04‑07‑2024 13:36:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
685KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.pdf
13‑05‑2020 11:10:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
483KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Kluj
email: m.kluj@sulechow.pl tel.:rbodnar
, w dniu:  13‑05‑2020 10:51:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Kluj
email: m.kluj@sulechow.pl tel.:rbodnar
, w dniu:  13‑05‑2020 10:51:17
Data ostatniej aktualizacji:
04‑07‑2024 13:36:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie