Opłata retencyjna


Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 

Dnia 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.), która nałożyła na Burmistrza Sulechowa obowiązek naliczenia i poboru opłat za usługi wodne dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Wg art. 298 i 269 ust.1 pkt 1 ww. ustawy opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji są obowiązane ponosić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1.    właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

2.    posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

3.    użytkownikami wieczystymi gruntów,

4.    posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ww. ustawy wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ustawy Prawo wodne wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty wyrażonej w m2 x wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej wyrażonej w m2 oraz czasu wyrażonego w latach.
Wysokość opłaty retencyjnej ustala Burmistrz Sulechowa i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia, na podstawie złożonego oświadczenia, które dany podmiot składa raz na kwartał. Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Jednostkowe stawki opłat zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U.2017 poz. 2502), wynoszą:

1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem 0,50zł za 1 m2 na 1 rok,

2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,30 zł za 1m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,15 zł za 1m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1m2 na 1 rok.

Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się okres rozliczeniowy wynoszący kwartał.

PRZYKŁAD
Nieruchomość składająca się z działek o numerach x9/1 oraz x10/2, objęta księgą wieczystą  o numerze KR1P/000xyvb/1. Suma powierzchni działek składających się na nieruchomość wynosi  4 030 m2, a więc przekroczony jest określony ustawą próg 3 500 m2. Na nieruchomości usytuowane są: budynek mieszkalny, budynek usługowo-handlowy, budynki gospodarcze o łącznej powierzchni zabudowy : 1 250 m2, parking z kostki brukowej: 1 427 m2, droga asfaltowa: 228 m2, trawnik: 1 125 m2.

Łączna suma powierzchni uszczelnionej, a więc mającej wpływ na zmniejszenie retencji terenowej wynosi: 2 905 m2. Stosunek powierzchni uszczelnionej do całkowitej powierzchni nieruchomości wynosi (2 905 m2/4 030 m2) 0,72 czyli 72%, a więc nieruchomość spełnia określone w ustawie kryterium – wyłączenia więcej niż 70 proc. powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej. Nieruchomość nie jest podłączona do systemu kanalizacji deszczowej ani ogólnospławnej, tym samym podlega obowiązkowi opłaty retencyjnej. Dla powyżej podanego przykładu, opłata za cały rok kalendarzowy, przy założeniu braku na nieruchomości urządzenia do retencjonowania wody, wynosiłaby 1 452,5 zł (2 905 m2 * 0,5 zł/1m2/1rok* 1 rok). Gmina jest odpowiedzialna za identyfikację oraz pobieranie opłaty, natomiast jej wpływy stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a jedynie w 10% dochód budżetu gminy (art. 299 ust. 5 ustawy Prawo wodne). Poprzez powierzchnię biologicznie czynną należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych (oba warunki muszą zostać spełnione), a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie. System kanalizacji otwartej lub zamkniętej są to urządzenia służące do odprowadzania z danego obszaru wód opadowych i roztopowych, którymi mogą być zarówno urządzenia kanalizacji deszczowej, jak i ogólnospławnej.

Jeśli chodzi o ujęcie danej nieruchomości w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej, to należy zaznaczyć, iż nie wystarczy samo istnienie na danej nieruchomości kanalizacji otwartej lub zamkniętej, lecz współfunkcjonowanie jej z istniejącym na danym obszarze systemem przewidzianym do odbioru wód opadowych/roztopowych.

 

Z opłaty zwolnione są (wg art. 269 ust.2, ust.3):

1.    jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód,

2.    kościoły i inne związki wyznaniowe.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy Prawo wodne - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.  o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1722) podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia za poszczególne kwartały, Burmistrzowi Sulechowa, w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich wodypolskie.bip.gov.pl 

 

Oświadczenie należy złożyć w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sulechowie, sala nr 002.

Godziny urzędowania: pon: 7:15-16:00, wt-cztw: 7:15-15:15, pt: 7:15-14:30

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela p. Magdalena Gasperowicz - Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 213,  tel. 68 385 11 14, e-mail: m.gasperowicz@sulechow.pl.

 

 

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm);

2.    Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268, ze zm.);

3.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 2502).

 

Tryb odwoławczy:

Reklamacja

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, któremu przekazano informację, może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty. Reklamację składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania Informacji.

Burmistrz Sulechowa rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W razie uznania reklamacji podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne przekazywana jest nowa Informacja, zawierającą także sposób obliczenia opłaty za usługi wodne. Reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym.

Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku wniesienia opłaty, a niezapłacone w terminie zobowiązanie podlega postępowaniu egzekucyjnemu.

W przypadku uznania reklamacji, w terminie 14 dni od dnia przekazania podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne nowej Informacji temu podmiotowi zwraca się różnicę między wysokością wniesionej opłaty za usługi wodne na podstawie wcześniejszej Informacji, a wysokością opłaty za usługi wodne wynikającą z nowej Informacji.

Decyzja

Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zaniecha uiszczania w/w opłaty, Burmistrz Sulechowa będzie zobowiązany określić wysokość opłaty w drodze decyzji (art. 272 ust 24 ustawy Prawo wodne).

Od w/w decyzji podmiotowi korzystającemu z usług wodnych przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Zaskarżenie w/w decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Informacje dodatkowe:

Wpływy z tytułu w/w opłat stanowią w 90% przychód powołanego Prawem wodnym z dniem 1.01.2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy, a zgodnie z art. 300 ustawy Prawo wodne do ponoszenia opłat za usługi wodne stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.), z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują gminie. Zgodnie z art. 301 ustawy Prawo wodne, opłaty za usługi wodne oraz opłaty podwyższone podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, ze zm.).

Informacja wytworzona przez:
Marcin Fafuła , w dniu:  05‑01‑2023 07:37:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Fafuła
email: fn@sulechow.pl tel.:68 385 11 49 fax: 68 385 46 86
, w dniu:  05‑01‑2023 07:37:33
Data ostatniej aktualizacji:
31‑05‑2023 08:48:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive