Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023


INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

NA KADENCJĘ 2020 – 2023

 

Burmistrz Sulechowa informuje, że przystępuje się do wyboru:

 

a) do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze – 10 ławników do I Wydziału Cywilnego

b) do Sądu Rejonowego w Świebodzinie - 2 ławników do IV Wydziału Pracy

c) do Sądu Rejonowego w Świebodzinie - 3 ławników do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 52 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na lata 2020-2023 przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenie, które wpłynie do Rady Miejskiej w Sulechowie po upływie terminu określonego
w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. po 30 czerwca 2019 r., lub nie spełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 w/w ustawy
i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania
z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Sulechowie Plac Ratuszowy 6,
pok. nr.207 A - II piętro urzędu, Biuro Rady Miejskiej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

 

Wzory: karty zgłoszenia kandydata na ławnika, zapytania o udzielenie informacji o osobie, wniosku
o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, listy osób zgłaszających kandydata na ławnika oraz stosownych oświadczeń są dostępne w Biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sulechów www.bip.sulechow.pl

 

Zgodnie z brzmieniem art. 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.),

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania
  co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych stosownie do treści art.159 ww. ustawy:

 

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy
  na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,
  że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa
  w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie
i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Powyższe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

/-/ Burmistrz Sulechowa

Wojciech Sołtys

Pliki do pobrania

21‑05‑2018 14:33:15
Dokumenty:
Plik rtf Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.rtf
03‑06‑2019 10:07:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rtf Załącznik nr 2 - Wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie.rtf
03‑06‑2019 10:07:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
127KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rtf Załącznik nr 3 - Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.rtf
03‑06‑2019 10:08:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
106KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rtf Załącznik nr 4 - Wzór listy poparcia kandydata na ławnika.rtf
03‑06‑2019 10:08:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
205KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rtf Załącznik nr 5 - Oświadczenie kandydata na ławnika.rtf
03‑06‑2019 10:08:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
45KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rtf Załącznik nr 6 - Oświadczenie kandydata na ławnika.rtf
03‑06‑2019 10:08:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
45KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze_608920.pdf
03‑06‑2019 10:18:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
227KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pismo Zastępcy Dyrektora DKiOSPiW_608922.pdf
03‑06‑2019 10:18:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Stanowisko Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych_608921.pdf
03‑06‑2019 10:18:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
261KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  21‑05‑2018 14:04:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  21‑05‑2018 14:04:32
Data ostatniej aktualizacji:
03‑06‑2019 10:18:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie