WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020 - 2023


Komunikat z załącznikami

27‑08‑2020 12:10:34

INFORMACJA NA TEMAT WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
NA KADENCJĘ 2020 - 2023

 

Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, działając w oparciu o art. 160 § 1 i § 2 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 z późn zm.) w związku z koniecznością uzupełnienia liczby ławników obecnej kadencji (2020-2023) orzekających w sprawach cywilnych Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, zgłosił konieczność dokonania wyboru dodatkowej liczby ławników z obszaru Gminy Sulechów w liczbie5 osób do I Wydziału

Cywilnego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru (art. 162 § 1 – ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia
  27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r.
  poz. 1938 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań
  do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

ZASADY UZYSKIWANIA INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

 

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 

Powyższe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka co najmniej od roku (Rada Miejska w Sulechowie, Urząd Miejski Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów).

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW  
do dnia 30 września 2020 roku

Zgłoszenie, które wpłynie do Rady Miejskiej w Sulechowie po upływie terminu  tj. po dniu 30 września 2020 r., lub nie spełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn zm.) i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. nr 121, poz. 693), pozostawia się bez dalszego biegu.

Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Sulechowie Plac Ratuszowy 6, pok. nr. 207 A - II piętro urzędu, Biuro Rady Miejskiej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

 

Wzory:

- karty zgłoszenia kandydata na ławnika,
- zapytania o udzielenie informacji o osobie,
- wniosku o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,  

- listy osób zgłaszających kandydata na ławnika oraz stosownych     

  oświadczeń są dostępne w Urzędzie Miejskim Sulechów w:

- Biurze Obsługi Interesanta – parter

- Biurze Rady Miejskiej pokój nr 207 A – II piętro,

- Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sulechów (www.bip.sulechow.pl) w zakładce Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023

 

 

Burmistrz

/-/ Wojciech Sołtys

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  27‑08‑2020 12:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  27‑08‑2020 12:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
27‑08‑2020 12:15:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie