Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2024-2027


Burmistrz Sulechowa informuje, że przystępuje się do wyboru uzupełnającego ławników
do Sądu Rejonowego w Świebodzinie:

a) III Wydział Rodzinny i Nieletnich – 2 ławników

b) IV Wydział Pracy – 2 ławników

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2023.2017 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2022 poz. 2155), zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na lata 2024-2027 przyjmowane są do dnia 14 grudnia 2023 r.

Zgłoszenie, które wpłynie po upływie terminu określonego powyżej, tj. po 14 grudnia 2023 r., lub nie spełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 w/w ustawy i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Sulechowie Plac Ratuszowy 6, w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr.003 A - parter urzędu, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Wzory: karty zgłoszenia kandydata na ławnika, zapytania o udzielenie informacji o osobie, wniosku o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, listy osób zgłaszających kandydata na ławnika oraz stosownych oświadczeń są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sulechów www.bip.sulechow.pl

Zgodnie z brzmieniem art. 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławnikiem może być wybrany ten, kto:

- ma więcej niż 30 i mniej niż 70 lat,

- posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

- ma nieskazitelny charakter i dobrą opinię w społeczeństwie,

- jest zdolny do pełnienia obowiązków ławnika ze względu na stan zdrowia,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych stosownie do treści art.159 ww. ustawy.

Ławnikami nie mogą być:

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

- adwokaci i aplikanci adwokaccy,

- radcy prawni i aplikanci radcowscy,

- duchowni,

- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

- funkcjonariusze Służby Więziennej,

- radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia
30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674, 2770, z 2023 r. poz. 605, 650, 658.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

- dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Powyższe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Pliki do pobrania

29‑05‑2023 13:56:19
Dokumenty:
Plik docx 01. Karta_zgłoszenia_kandydata_na_ławnika.docx
29‑05‑2023 13:57:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rtf 02. Wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie – KRAJOWY REJESTR KARNY.rtf
29‑05‑2023 13:57:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
135KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rtf 03. Wniosek o wydanie odpisu - KRS.rtf
29‑05‑2023 13:57:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 04. LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO.DOCX
29‑05‑2023 13:57:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 06. OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA II.DOCX
29‑05‑2023 13:57:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 07. OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA.DOCX
29‑05‑2023 13:57:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 08. Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.pdf
29‑05‑2023 13:57:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
472KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 09. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI.pdf
29‑05‑2023 13:57:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
478KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Buda , w dniu:  29‑05‑2023 13:50:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  29‑05‑2023 13:50:14
Data ostatniej aktualizacji:
23‑11‑2023 09:27:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie