Rok 2005


Informacja o terminie XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Obrady odbędą się w dniu 20 grudnia 2005 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie

INFORMACJA


Uprzejmie informuję, że obrady XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 20 grudnia 2005r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.


Porządek obrad sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2006:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie Opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowejw Zielonej Górze,
c) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,
d) odczytanie stanowiska Burmistrza Sulechowa do opinii i wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad wprowadzeniem autopoprawek,
f) odczytanie projektu uchwały wraz z autopoprawkami,
g) głosowanie nad uchwałą budżetową.
7. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wstąpienia kandydata z tej samej list na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu,
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Cigacice, w obrębie geodezyjnym Górki Małe oraz w obrębie geodezyjnym Górzykowo,
c) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu,
d) ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, ujętych w Budżecie Gminy Sulechów w roku 2005, które nie wygasają z rokiem budżetowym wraz z określeniem ostatecznego terminu realizacji wydatków,
e) zmiany Uchwały Nr XXIV/212/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2004r. - Uchwała Budżetowa na rok 2005 Gminy Sulechów w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków,
f) dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów na rok 2006,
g) ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów na rok 2006,
h) przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gminy Sulechów na lata 2005-2015,
i) utworzenia jednostek pomocniczych - sołectw w Gminie Sulechów,
j) powołania radnej do składu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulechowie,
k) powołania radnej do składu Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sulechowie,
l) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2006,
ł) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Sulechowie na rok 2006,
m) rozpatrzenie skargi.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Edwin Łazicki

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Obrady odbędą się w dniu 15 listopada 2005 r. (wtorek) o godz. 11:00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie

INFORMACJA


Uprzejmie informuję, że obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej
Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 15 listopada 2005 r. (wtorek)
o godz.11.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
a) nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sulechów,
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Brzezie k. Pomorska, części obrębu Pomorsko i części obrębu Kije,
c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Brody,
d) udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
e) zamiaru zawarcia przez Gminę Sulechów porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami,
f) zamiaru zawarcia przez Gminę Sulechów porozumienia z Gminą Czerwieńsk w sprawie prowadzenia wspólnej gospodarki ściekowej,
g) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sulechów do Konsorcjum oraz współdziałania w realizacji Programu o nazwie " Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju -usług publicznych,
h) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
i) zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2006 rok,
j) przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Sulechów na lata 2005-2012,
k) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006,
l) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.
m) określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów,
n) określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym w Gminie Sulechów,
o) zmiany uchwały Nr XXIV/212/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2004r. - Uchwała Budżetowa na rok 2005 Gminy Sulechów w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków oraz źródeł pokrycia deficytu budżetu,
p) zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
q) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
r) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami terenów wiejskich Gminy Sulechów dotyczących utworzenia jednostek pomocniczych,
s) przyjęcia projektu uchwały w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów na rok 2006,
t) przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów na rok 2006,
u) przyjęcia "Programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006,
v) wygaśnięcia mandatu radnego
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów..
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
13. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Edwin Łazicki

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Obrady odbędą się w dniu 27 września 2005 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie


INFORMACJA


Uprzejmie informuję, że obrady XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 27 września 2005r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdnie Burmistrza Sulechowa z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2005 roku.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) Lokalnego Programu Rewitalizacji Sulechowa-Środmieście Sulechowa na lata 2005 - 2007,

b) akceptacji porozumienia międzygminnego,

c) zapewnienia warunków do osiedlenia się rodziny polskiej z Kazachstanu na terenie Gminy Sulechów,

d) przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie z przeprowadzonej kontroli problemowej,

e) wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów,

f) zmiany Uchwały Nr XXIV/212/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2004r. - Uchwała Budżetowa na rok 2005 Gminy Sulechów w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków.

8. Apel w sprawie zmiany przebiegu i budowy drogi ekspresowej S 3.

9. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Sulechów i Sołtysów.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Sulechów i Sołtysów oraz na interpelacje radnych.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

14. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący

Rady Miejskiej w Sulechowie

Edwin Łazicki

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Obrady odbędą się w dniu 30 sierpnia 2005 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie


I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję, że obrady XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 30 sierpnia 2005r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Burmistrza Sulechowa o pracach w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zamiany nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Sulechów na nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Sulechów,

b) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Sulechów lokali mieszkalnych od Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Sulechów,

c) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Sulechów lokali mieszkalnych od polskich Kolei Państwowych S.A.,

d) wskazania miejsc prowadzenia handlu obwoźnego środkami spożywczymi w mieście Sulechów,

e) zmiany Statutu Gminy Sulechów,

f) zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie,

g) odmowy zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek, określenia zasad i poboru oraz terminu płatności, zwolnień w podatku od posiadania psów w Gminie Sulechów,

h) zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

i) zmiany uchwały Nr. XXIV/212/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2004r. - Uchwała Budżetowa na rok 2005 Gminy Sulechów w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków oraz źródeł pokrycia deficytu budżetu.

7. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Sulechów i Sołtysów.

8. Wnioski i interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Sulechów i Sołtysów oraz na interpelacje radnych.

10. Wolne wnioski.

11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

12. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący

Rady Miejskiej w Sulechowie

Edwin Łazicki

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Obrady odbędą się w dniu 12 lipca 2005 r. (wtorek) o godz. 9:30 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w SulechowieI N F O R M A C J A


Uprzejmie informuję, że obrady XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 12 lipca 2005r. (wtorek) o godz. 9.30 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza Sulechowa o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania \przestrzennego części obrębów Górki Małe, Mozów, Nowy Świat, Kije, Kalsk oraz części obrębu 3 miasta Sulechów,
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Górki Małe i części obrębu Cigacice,
c) udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych budynku ujętego w rejestrze zabytków zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów,
d) udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych budynku wpisanego do rejestru zabytków,
e) zaopiniowania inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Sulechów-Racula",
f) nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Sulechów,
g) zaciągnięcie pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
h) wyrażenie zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. " Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
i) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu,
j) zmiany Uchwały Nr XXIV/212/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2004r. - Uchwała Budżetowa na rok 2005 Gminy Sulechów w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków oraz źródeł pokrycia deficytu budżetu,
k) zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
l) utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
ł) ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sulechów,
m) zmiany nazwy ulicy.
7. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Sulechów i Sołtysów.
8. Wnioski i interpelacje radnych.
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Sulechów i Sołtysów oraz na interpelacje radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
12. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Edwin ŁazickiLiczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Obrady odbędą się w dniu 14 czerwca 2005 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie
I N F O R M A C J AUprzejmie informuję, że obrady XXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 14 czerwca 2005r . (wtorek) o godz. 12.00
w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.Porządek obrad sesji:


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza Sulechowa o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulechów-Brzezie,
b) zaopiniowania propozycji planu aglomeracji "Sulechów",
c) wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości zabudowanej i ruchomości w formie aportu w celu podwyższenia kapitału zakładowego Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego "SuPeKom" Sp. z o.o.
d) nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie,
e) przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sulechów,
f) określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sulechów,
g) wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Sulechowie do składu komisji konkursowej,
h) zmiany Uchwały nr XXIV/212/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2004r. - Uchwała Budżetowa na rok 2005 Gminy Sulechów w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków oraz źródeł pokrycia deficytu budżetu,
i) zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
j) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
k) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Sulechów,
l) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulechów,
ł) wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Sulechowie.
7. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Sulechów i Sołtysów.
8. Wnioski i interpelacje radnych.
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Sulechów i Sołtysów oraz na interpelacje radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
12. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Edwin Łazicki

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Obrady odbędą się w dniu 26 kwietnia 2005 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie

I N F O R M A C J AUprzejmie informuję, że obrady XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 26 kwietnia 2005r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.Porządek obrad sesji:


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza Sulechowa o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2004 i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2004 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Sulechowa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Sulechowa.
8. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Sulechów i Sołtysów.
9. Wnioski i interpelacje radnych.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Sulechów i Sołtysów oraz na interpelacje radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
13. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Edwin Łazicki
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Obrady odbędą się w dniu 31 marca 2005 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie


I N F O R M A C J AUprzejmie informuję, że obrady XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 31 marca 2005r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.Porządek obrad sesji:


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie plakietek i dyplomów Honorowego Obywatela Gminy Sulechów.
4. Przyjęcie informacji:
a) dotyczącej stanu organizacyjnego i finansowego SP ZOZ w Sulechowie,
b) o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Sulechów za rok 2004,
c) z działań Ratowniczo-Gaśniczych prowadzonych na terenie Gminy Sulechów w roku 2004.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresiemiędzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym oraz Doraźnej Komisji.
7. Informacja Burmistrza Sulechowa o pracach w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych 1 i 2 miasta Sulechów oraz części obrębu Kruszyna,
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowy Świat,
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mozów, Brzezie k. Sulechowa, części obrębu 3 miasta Sulechów i części obrębu Nowy Świat,
d) zmiany uchwały w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
e) rozwiązania umowy użytkowania wieczystego oraz przeniesienia prawa własności budynku,
f) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych,
g) wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Sulechów części lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne,
h) najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie i wartości jednego punktu,
i) regulaminu udzielania pomocy materialnej,
j) nadania imienia Przedszkolu Nr 6 w Sulechowie,
k) zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego,
l) zmiany Uchwały Nr XXIV/212/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2004r. - Uchwała Budżetowa na rok 2005 Gminy Sulechów w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków.
9. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Sulechów i Sołtysów.
10. Wnioski i interpelacje radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Sulechów i Sołtysów oraz na interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
14. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Edwin Łazicki
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Obrady odbędą się w dniu 1 marca 2005 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie


I N F O R M A C J AUprzejmie informuję, że obrady XXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 1 marca 2005r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.Porządek obrad sesji:


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza Sulechowa o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zmiany Uchwały Nr XXIV/212/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2004r.- Uchwała Budżetowa na rok 2005 Gminy Sulechów w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków,
b) zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/114/2003 w sprawie ustalenia wysokości i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Sulechów,
c) zmiany Uchwały w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia,
d) upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych,
e) zniesienia pomnika przyrody,
f) powołania doraźnej Komisji Statutowej i ustalenia jej składu oraz przedmiotu jej działania,
g) deklaracji w sprawie zamiaru przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Sulechów niektórych obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku,
h) uchylenia Uchwały Nr XXXVI/287/92 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 29 grudnia 1992r w sprawie upoważnienia sołtysów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz ich wynagradzania.
7. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Sulechów i Sołtysów.
8. Wnioski i interpelacje radnych.
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Sulechów i Sołtysów oraz na interpelacje radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
12. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Edwin Łazicki

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Obrady odbędą się w dniu 25 stycznia 2005 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie


I N F O R M A C J AUprzejmie informuję, że obrady XXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 25 stycznia 2005r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.Porządek obrad sesji:


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza Sulechowa o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Przyjęcie rocznych sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów,
b) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego "SuPeKom" sp z o.o. przez wniesienie aportu składającego się z nieruchomości zabudowanych i ruchomości,
c) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Sulechów,
d) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie,
e) upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie do wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej,
f) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sulechów na rok 2005,
g) utworzenia Straży Miejskiej w Sulechowie i nadania jej regulaminu,
h) poparcia apelu miasta Zielona Góra o uzupełnienie Strategii Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego do roku 2015,
i) przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie z przeprowadzonej kontroli problemowej,
j) nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Sulechów,
k) nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Sulechów,
l) powołania radnego do składu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulechowie,
m) przyjęcia rezygnacji radnego z członka Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sulechowie,
n) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Sulechowie na rok 2005,
o) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie na rok 2005,
p) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2005,
q) wzniesienia pomnika,
r) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bukowie,
s) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Cigacicach,
t) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kalsku,
u) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kijach.
8. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Sulechów i Sołtysów.
9. Wnioski i interpelacje radnych.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Sulechów i Sołtysów oraz na interpelacje radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Przyjęcie protokołu z obrad sesji.
13. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Edwin Łazicki
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marian Janusz , w dniu:  29‑09‑2005 08:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2009 11:54:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive