Rok 2012


Informacja o terminie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 grudnia 2012 r. (wtorek) o godz.11.30 w holu Urzędu Miejskiego, harcerze Hufca Babimojsko-Sulechowskiego przekażą Burmistrzowi Sulechowa i Radzie Miejskiej "Betlejemskie Światło Pokoju".
Natomiast obrady XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 18 grudnia 2012 r.(wtorek) o godz.12.00 w sali 104 I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie, Plac Ratuszowy 6.

Porządek obrad sesji
1.Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6.Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Sulechowie.
7. Przerwa.
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata
2013-2022 (druk nr 273),
2) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (druk nr 279),
3) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości (druk nr 277),
4) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 278),
5) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz od pierwszej
opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 289),
6) zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości
w trwały zarząd (druk nr 276),
7) Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sulechów na lata
2013-2017 (druk nr 282),
8) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2013 rok (druk nr 281),
9) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 (druk nr 280),
10) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy
społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na
świadczenia (druk nr 286),
11) zmiany uchwały Nr 0007.152.0211 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20
grudnia 2011 r.w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012
w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków (druk nr 287),
12) odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie
(druk nr 283),
13) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie
(druk nr 284),
14) powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr 285),
15) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Sulechowie na rok 2013 (druk nr 288),
16) projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Sulechów (druk nr 290),
17) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów (druk nr 291),
18) metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty
(druk nr 292),
19) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (druk nr 293),
20) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(druk nr 294),
21) górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych (druk nr 295).

9. Przerwa.
10. Uchwalenie Budżetu Gminy Sulechów na rok 2013:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2013
(druk nr 272),
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze,
3) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,
4) odczytanie stanowiska Burmistrza Sulechowa do opinii i wprowadzenie
autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
5) dyskusja nad wprowadzonymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,
6) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi autopoprawkami,
7) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
8) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
13. Przerwa.
14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16.Wolne wnioski i informacje.
17.Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Uprzejmie informuję, że obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, zwołanej
w trybie nadzwyczajnym na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1,2 i 5 lit.c) Statutu Gminy Sulechów (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego z 2012 r. poz.1734), odbędą się w dniu 3 grudnia 2012 r. (poniedziałek) o godz.10.00, sala nr 104 Urzędu Miejskiego w Sulechowie, ul. Plac Ratuszowy nr 6.

Porządek obrad sesji
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1)zmiany uchwały Nr 0007.152.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok
2012 w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków (druk nr 274),
2) apel w sprawie rozszerzenia listy projektów kluczowych zamieszczonej w
Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2020 o zadanie dotyczące
budowy mostu drogowego na rzece Odrze w miejscowości Pomorsko Gmina
Sulechów oraz przebudowę drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku od Szklarki
Radnickiej do Sulechowa" (druk nr 275).
4.Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XXV sesji Rady Miejskiej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 listopada 2012 r. (wtorek) o godz. 11.45 w holu Urzędu Miejskiego odbędzie odbędzie się występ dzieci z Przedszkola nr 7 "Pod Muchomorkiem".

Natomiast obrady XXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 20 listopada 2012 r. (wtorek) od godz. 1200, w sali 104 Urzędu Miejskiego w
Sulechowie, Plac Ratuszowy 6.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Przerwa.
7. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sulechów (druk nr 259),
2) nieodpłatnego przekazania nieruchomości gminnych na rzecz Skarbu Państwa
(druk nr 260),
3) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz od pierwszej
opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 265),
4) udzielenia bonifikaty (druk nr 261),
5) udzielenia bonifikaty (druk nr 262),
6) udzielenia bonifikaty (druk nr 263),
7) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (druk nr 264),
8) programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
(druk nr 258),
9) wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok
2013 (druk nr 256),
10) wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie
Sulechów na rok 2013 (druk nr 257),
11) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulechów na rok 2013
(druk nr 255),
12) w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.152.0211 Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów
na rok 2012 w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków
(druk nr 266),
13) zmiany uchwały Nr 0007.153.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
20 grudnia 2011 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulechów na lata 2012 - 2022 (druk nr 267),
14) uchylającą uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej pn. "Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w
Sulechowie" (druk nr 268),
15) uchylającą uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki
budżetowej pn. "Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym
w Sulechowie" do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej (druk nr 269),
16) powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr 270).

8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
10. Przerwa.
11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerus


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Uprzejmie informuję, że obrady XXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie,
odbędą się w dniu 16 października 2012 roku (wtorek) od godz.12.00, w sali nr 104 Urzędu Miejskiego w Sulechowie, Plac Ratuszowy nr 6.


Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Dekoracja odznaką honorową "Za zasługi dla turystyki".
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
7. Wyniki współzawodnictwa sportowego - konkursy przedmiotowe szkół
podstawowych i gimnazjalnych Gminy Sulechów.
8. Informacja dotyczącą realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012.
9. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Zielonogórskim i Gminie Sulechów.
10. Przerwa.
11. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 245),
2) przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Kalsk i w obrębie
geodezyjnym Buków (druk nr 250),
3) nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości na własność Gminy
Sulechów (druk nr 244),
4) wyrażenia zgody na zbycie przyległej nieruchomości gruntowej i udzielenie
bonifikaty (druk nr 249),
5) wyrażenia zgody na zbycie przyległej nieruchomości gruntowej i udzielenie
bonifikaty (druk nr 247),
6) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na
rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie
gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 246),
7) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony
przekraczający 3 lata oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy (druk nr 243),
8) nadania nazw ulic położonych w miejscowości Krężoły (druk nr 248),
9) wyboru sołtysa sołectwa Karczyn w Gminie Sulechów (druk nr 251),
10) stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa radnego w Komisji Do Spraw Wsi Rady
Miejskiej w Sulechowie (druk nr 252),
11) rozpatrzenie skargi (druk 253).
12. Wnioski i interpelacje radnych.
13. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
14. Przerwa.
15. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Uprzejmie informuję, że obrady XXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie,
odbędą się w dniu 18 września 2012 roku (wtorek) od godz.12.00, w sali nr 104 Urzędu Miejskiego w Sulechowie, Plac Ratuszowy nr 6.

Porządek obrad sesji:
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad sesji.
3.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2012 r.
7.Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych Gminy Sulechów do roku
szkolnego 2012/2013.
8.Informacja o działaniach Policji.
9.Przerwa.
10.Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1)powołania Skarbnika Gminy Sulechów (druk nr 238),
2)podziału Gminy Sulechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 222),
3)przystąpienia do opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 235),
4)udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz
najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 226),
5)bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców
w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu
w użytkowanie wieczyste (druk nr 227),
6)udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości (druk nr 224),
7)przyznania pierwszeństwa najemcy w nabyciu budynku mieszkalnego
stanowiącego własność Gminy Sulechów (druk nr 225),
8)przyznania pierwszeństwa najemcy w nabyciu budynku użytkowego
stanowiącego własność Gminy Sulechów (druk nr 229),
9)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony
przekraczający 3 lata oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy (druk nr 232),
10)udzielenia dotacji na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków (druk nr 231),
11)zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie (druk nr 233),
12)przyjęcia programu "Sulechowska Karta Rodziny Wielodzietnej" na terenie
Gminy Sulechów (druk nr 223),
13)przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 (druk nr 230),
14)zmiany uchwały Nr 0007.152.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011 r., w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012
w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków (druk nr 236),
15)zmiany uchwały Nr 0007.153.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2012-2022 (druk nr 237),
16)zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. "Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie" (druk nr 239),
17)upoważnienia kierownika jednostki budżetowej pn. "Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie" do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej (druk nr 240),
18)utworzenia "Stowarzyszenia Odra dla turystów" i uczestnictwo Gminy Sulechów
w Stowarzyszeniu (druk nr 241),
19)zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (druk nr 242).

11.Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulechowie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Sulechów (druk nr 234).

12.Wnioski i interpelacje radnych.
13.Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
14.Przerwa.
15.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17.Wolne wnioski i informacje.
18.Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Uprzejmie informuję, że obrady XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie,
odbędą się w dniu 19 czerwca 2012 r. (wtorek) od godz.12.00, sala104 Urzędu Miejskiego w Sulechowie Plac Ratuszowy 6.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad sesji.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Stan przygotowań do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w Gminie Sulechów.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Sulechów.
8. Informacja o wdrażaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
9. Przerwa.
10. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Statutu Gminy Sulechów (druk nr 215),
2) podziału Gminy Sulechów na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (druk nr 209),
3) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 212),
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony
przekraczający 3 lata oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy (druk nr 211),
5) uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarczego pn. "Plan
Rozwoju Lokalnego Gminy Sulechów" (druk nr 210),
6) zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Mozów na lata 2012 - 2020 "
(druk nr 208),
7) zniesienia pomnika przyrody (druk nr 214),
8) odwołania Skarbnika Gminy Sulechów (druk nr 216),
9) zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Gminy Sulechów (druk nr 213),
10) zmiany uchwały Nr 0007.152.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
20 grudnia 2011 roku, w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów
na rok 2012 w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków (druk 217),
11) zmiany uchwały Nr 0007.153.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
20 grudnia 2011 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulechów na lata 2012 - 2022 (druk nr 218),
12) ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 219),
13) utworzenia Stowarzyszenia Gmin Turystycznych "Od Obry do Odry"
i uczestnictwa Gminy Sulechów w stowarzyszeniu (druk nr 220).
11. Wnioski i interpelacje radnych.
12. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
13. Przerwa.
14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Uprzejmie informuję, że obrady XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie,
odbędą się w dniu 15 maja 2012 r. (wtorek) o godz.12.00 w sali 104 na I piętrze Urzędu Miejskiego w Sulechowie Plac Ratuszowy 6.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad sesji.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulechów
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2011
(druk nr 203),
2) absolutorium dla Burmistrza Sulechowa za rok 2011 (druk nr 204),
wg porządku:
a) przedstawienie sprawozdania i opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
z realizacji i wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2011,
b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o
przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
dla Burmistrza Sulechowa za 2011 rok,
c) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu
rocznym o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 rok,
d) dyskusja,
e) głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
3) Zabranie głosu przez Burmistrza Sulechowa.
7. Przerwa.
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Sulechów oraz warunków i wysokości stawek procentowych udzielanych
bonifikat (druk nr 205),
2) przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mozów,
Brzezie k. Sulechowa, części obrębu 3 miasta Sulechów i części obrębu
Nowy Świat (druk nr 201),
3) bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz
najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie
gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 202),
4) ustanowienie roku 2012 Rokiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gminie
Sulechów (druk 206).
9. Wnioski i interpelacje radnych.
10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
11. Przerwa.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
15. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Uprzejmie informuję, że obrady XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie,
odbędą się w dniu 17 kwietnia 2012 r. (wtorek) o godz.12.00 w sali 104 na I piętrze Urzędu Miejskiego w Sulechowie Plac Ratuszowy 6.

Porządek obrad sesji

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z rocznego programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego.
7. Sprawozdanie z realizacji działań podjętych w 2011 roku w oparciu o Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Sulechów na lata 2011-2015
8. Sprawozdanie z realizacji działań podjętych w 2011 roku w oparciu o Programu
Ochrony Zdrowia Gminy Sulechów na lata 2011-2015.
9. Przerwa.
10. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Nowy Świat (druk nr 195),
2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony
przekraczający 3 lata oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (druk nr 197),
3) wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego działki
oznaczonej geodezyjnie nr 815/3 położonej w obrębie 2 miasta Sulechów
(druk nr 196),
4) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Sulechów (druk nr 198),
5) zmiany Statutu Gminy Sulechów (druk nr 194),
6) zmiany uchwały Nr 0007.152.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012
w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków (druk 200),
7) zmiany uchwały Nr 0007.153.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulechów na lata 2012 - 2022 (druk nr 199).
11. Wnioski i interpelacje radnych.
12. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
13. Przerwa.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XIX sesji Rady Miejskiej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Uprzejmie informuję, że obrady XIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie,
odbędą się w dniu 20 marca 2012 r. (wtorek) o godz.12.00 w sali 104 na I piętrze Urzędu Miejskiego w Sulechowie, Plac Ratuszowy 6


Porządek obrad sesji

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie za 2011 r.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w roku 2011.
8. Przerwa.
9. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (druk nr 189),
2) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
na terenie Gminy Sulechów (druk nr 192),
3)udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystegow prawo własności nieruchomości (druk nr 191),
4) udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz
najemcy w trybie bezprzetargowym (druk nr 190).
10. Wnioski i interpelacje radnych.
11. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
12. Przerwa.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")


Uprzejmie informuję, że obrady XVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie,odbędą się w dniu 21 lutego 2012 r. (wtorek) o godz.12.00 w sali 104
I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie Plac Ratuszowy 6.Porządek obrad sesji
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Sulechów
za 2011 rok:
a) Komisariat Policji w Sulechowie,
b) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Sulechowie,
c) sprawozdania z realizacji Programu "Bezpieczna Gmina",
d) sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sulechowie za rok 2011.
7. Przerwa.
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Startegii Rozwoju Gminy Sulechów na lata 2012-2022 (druk nr 188),
2) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sulechów na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 184),
3) zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej za najem lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulechów oraz zmiany
uchwały Nr XXX/275/2001 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 13 listopada
2001 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Sulechów (druk nr 187),
4) udzielenie bonifikaty o dopłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystegow prawo własności nieruchomości (druk nr 183),
5) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (druk nr 182),
6) zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów (druk nr 186).
9. Apel w sprawie poparcia apelu o opracowanie i wdrożenie rządowego programu
systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry (druk nr 185).
10. Wnioski i interpelacje radnych.
11. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
12. Przerwa.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
16. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marian Janusz , w dniu:  02‑01‑2012 15:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2012 15:06:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive