Rok 2010


Informacja o terminie III sesji Rady Miejskiej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Uprzejmie informuję, że obrady III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 21 grudnia 2010r. (wtorek) o godz.12.00 sala 104 I piętro
Urzędu Miejskiego w Sulechowie ul.Plac Ratuszowy 6.


Porządek obrad sesji.


1. Przekazanie Światełka Betlejemskiego oraz występ dzieci z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sulechowie.
2. Otwarcie sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) obsadzenia mandatu radnego (druk nr 16)
2) obsadzenia mandatu radnego (druk nr 17)
5. Ślubowanie radnych.
6. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w Budżecie Gminy Sulechów na rok 2010, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego (druk nr 18),
2) szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych (druk nr 20),
3) zmiany uchwały w sprawie utworzenia STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA "Między Odrą a Bobrem" (druk nr 19).
7. Wnioski i interpelacje radnych.
8. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
9. Przerwa
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
13. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad II sesji Rady Miejskiej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Informuję, że obrady II sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, odbędą się w dniu
6 grudnia 2010r. (poniedziałek) o godz.14.00 sala 104 I piętro Urzędu Miejskiego
w Sulechowie, ul.Plac Ratuszowy 6.Porządek obrad sesji.

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Ślubowanie Burmistrza Sulechowa.
4. Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego (druk nr 6).
5. Ślubowanie radnego.
6. Informacja o założonych klubach radnych.
7. Przerwa.
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr 7),
2) powołania Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr 8),
3) powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr 9),
4) powołania Komisji Do Spraw Wsi Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr 10),
5) powołania Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Sulechowie
(druk nr 11),
6) powołania Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Sulechowie (druk nr 12).
9. Przerwa.
10. Informacja o ukonstytuowaniu się poszczególnych komisji.
11. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu (druk nr 13),
2) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu (druk nr 14),
3) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sulechowa (druk nr 15).
12.Wolne wnioski i informacje.
13.Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Jan RerusTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie I sesji Rady Miejskiej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Uprzejmie informuje, że obrady I sesję Rady Miejskiej w Sulechowie VI kadencji, odbędą się w dniu 30 listopada 2010r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali nr 104
Urzędu Miejskiego Sulechów.Porządek obrad sesji
1. Przywitanie radnych VI kadencji przez Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji.
2 .Otwarcie I sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
3. Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady Miejskiej i wyborów na Burmistrza Sulechowa.
4. Złożenie ślubowania przez radnych.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej:
a) odczytanie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej,
b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
c) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady,
d) przeprowadzenie tajnego głosowania,
e) odczytanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej VI kadencji.
7. Wybór I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej:
a) odczytanie projektu uchwały w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,
b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
c) zgłaszanie kandydatów na I Wiceprzewodniczącego Rady,
d) przeprowadzenie tajnego głosowania,
e) odczytanie uchwały w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
8. Wybór II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej:
a) odczytanie projektu uchwały w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,
b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
c) zgłaszanie kandydatów na II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,
d) przeprowadzenie tajnego głosowania,
e) odczytanie uchwały w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się mandatu radnego.
10. Przerwa.
11. Sprawozdanie Burmistrza Sulechowa o stanie Gminy Sulechów.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
V kadencji
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie LII sesji Rady Miejskiej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Uprzejmie informuję, że obrady LII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminym
( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), odbędą się w dniu
9 listopada 2010r. (wtorek) o godz.12.00 sala 104 I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie, ul.Plac Ratuszowy 6.


Porządek obrad sesji.


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały Nr XXXVIII/434/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2010
w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków (druk nr 515),
2) ustalenia wykazu niezrealizownych kwot wydatków zamieszczonych w Budżecie Gminy Sulechów na rok 2010, które nie wygasająz upływem roku budżetowego
(druk nr 514),
4.Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie LI sesji Rady Miejskiej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Uprzejmie informuję, że obrady LI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 19 października 2010r. (wtorek) o godz.12.00, sala 104 I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie, Plac Ratuszowy 6.Porządek obrad sesji.

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja z realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
7.Przerwa.
8.Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Krężoły,
części obrębu Kruszyna i części obrębu 2 miasta Sulechów (druk nr 506),
2)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulechów - Brzezie
(druk nr 507),
3)stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Sulechów -Brzezie (druk nr 496),
4)stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu Krężoły, części obrębu Kruszyna i części obrębu 2 miasta Sulechów
(durk nr 497),
5)aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sulechów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(druk nr 498),
6)udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości (druk nr 504),
7)zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów
aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego (druk nr 494),
8)przyjęcia programu współpracy Gminy Sulechów z organzacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
(druk nr 495),
9)przyjęcie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
(druk nr 505),
10)przyjęcia projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych (druk nr 493),
11)przyjęcia projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania (druk nr 508),
12)uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 (druk nr 509),
13)uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
(druk nr 502),
14)uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2011 rok (druk nr 503),
15)określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie
Sulechów na rok 2011 (druk nr 501),
16)zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień
przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2011
(druk nr 499),
17)określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach
pieniężnych mających charakter cywilonoprawny, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielenia
tych ulg (druk nr 500).
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
11. Przerwa
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie L sesji Rady Miejskiej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Uprzejmie informuje, że obrady L sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, zwołanej w
trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), odbędą się w dniu 7 października 2010r. (czwartek) o godz.14.30 sala104 I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie, ul.Plac Ratuszowy 6.Porządek obrad sesji.


1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego
obowodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada
2010r. (druk nr 492).
4.Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiejw Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XLIX sesji Rady Miejskiej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Uprzejmie informuję, że obrady XLIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 21 września 2010r. (wtorek) o godz.12.00, sala 104 I piętro
Urzędu Miejskiego w Sulechowie, Plac Ratuszowy 6.Porządek obrad sesji.


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o przebiegu wykonania budzetu Gminy Sulechów za I półrocze 2010r.
7. Informacja z działalności Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
"SuPeKom" sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 czerwca 2010r.
8. Przerwa.
9. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 3 miasta
Sulechów, części obrębu Brzezie k.Sulechowa, części obrębu Mozwó i części
obrębu Kije (druk nr 480),
2) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz
najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 477),
3) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 478),
4) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na
rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie
gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 479),
5) zmiany uchwały Nr XLV/481/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15
czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2011-2013 (druk nr 481),
6) przyjęcia projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Sulechów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2011 (druk nr 483),
7) określenia wysokości stawek oraz zwolnień przedmiotowych w podatku
od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2011 (druk nr 484),
8) określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym
i podatku leśnym w Gminie Sulechów (druk nr 485),
9) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu (druk nr 482),
10) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Lubuskiemu (druk nr 486).
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
12. Przerwa
13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14.Wolne wnioski i informacje.
15. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
16.Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XLVIII sesji Rady Miejskiej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Uprzejmie informuje, że obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie,
zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), odbędą się w dniu 6 września 2010r. (poniedziałek) o godz.15.00 sala104 I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie, ul.Plac Ratuszowy 6.


Porządek obrad sesji.1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXVIII/434/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2009r. w
sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2010 w zakresie zmian w planiewydatków (druk nr 476).
4. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Uprzejmie informuję, że obrady XLVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 17 sierpnia 2010r. (wtorek) o godz.12.00, sala 104 I piętro
Urzędu Miejskiego w Sulechowie, Plac Ratuszowy 6.Porządek obrad sesji.


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Stan przygotowań placówek oświatowych Gminy Sulechów do rozpoczęcia roku
szkolnego 2010/2011.
7. Przerwa.
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu Obłotne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 466),
2) stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu 3 miasta Sulechów, częśći obrębu Brzezie k.Sulechowa, części
obrębu Mozów i części obrębu Kije (druk nr 467),
3) przystąpienia do opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 461),
4) przystąpienia do opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 462),
5) przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla "Piastów" w Sulechowie (druk nr 464),
6) przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu Krężoły i części obrębu 1 miasta Sulechów (druk nr 463),
7) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 465),
8) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Lubuskiemu (druk nr 468),
9) zawarcia przez Gminę Sulechów wspólnie z gminami: Nowa Sól - Miasto, Bytom Odrzański, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Górzyca,
Stowarzyszeniem Marina Winterhafen Sporboot Frankfurt (Oder) e.V, miastami: Eisenhuttenstadt, Frankfurt nad Odrą Porozumienia Partnerskiego w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo
Lubuskie) - Brandenburgia 2007- 2013 na realizację Projektu nr WTBR. 01.01.00
- 08-008/09 (druk nr 469),
10) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulechów (druknr 470),
11) przyjęcia projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych
do udzielania tych ulg (druk nr 471),


12) zmiany uchwały Nr XXXVIII/434/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
15 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2010
w zakresie zmian w planie dochodów i w planie wydatków (druk nr 472).
13) rozpatrzenie skargi (druk nr 473).


9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
11. Przerwa
12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13.Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
15.Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Uprzejmie informuję, że obrady XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 20 lipca 2010r. (wtorek) o godz.12.00, sala 104 I piętro Urzędu
Miejskiego w Sulechowie, Plac Ratuszowy 6.Porządek obrad sesji.


1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w
okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6.Przerwa.
7.Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1)unieważnienia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Pomorsko (druk nr 453),
2)wyboru sołtysa sołectwa Pomorsko w Gminie Sulechów (druk nr 454),
3)powierzenia Powiatowi Zielonogórskiemu zadania własnego Gminy Sulechów
z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu przedszkola specjalnego (druk nr 455),
4)udzielenia odpowiedzi na skargę (druk nr 456).


7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10.Wolne wnioski i informacje.
11.Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marian Janusz , w dniu:  08‑01‑2010 09:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2010 09:47:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive