Ogłoszenia o naborze


Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Sulechowie

31‑05‑2011 16:11:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze dwóch kandydatów na stanowisko Strażnika miejskiego Straży Miejskiej w Sulechowie

10‑02‑2011 10:04:30
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko konserwatora w Urzędzie Miejskim Sulechów

28‑12‑2010 09:20:23


Sulechów dn. 27 grudnia 2010 r.

Burmistrz Sulechowa
zatrudni na stanowisku Konserwatora w Urzędzie Miejskim Sulechów
- Plac Ratuszowy 6

1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

kandydatem może być osoba, która:

a) ma obywatelstwo polskie;

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

c) posiada wykształcenie nie niższe niż zasadnicze zawodowe;

d) posiada uprawnienia do zajmowania się eksploatacją instalacji elektrycznych i urządzeń napędowych o napięciu do 1 kV, lub wyższym.

2. Zakres zadań Konserwatora:

- codzienne otwieranie wejścia do Ratusza przed godziną rozpoczęcia pracy Urzędu,

- dokonywanie przeglądu pomieszczeń biurowych pod względem sprawności zamków, drzwi, okien, biurek oraz oświetlenia, gniazd wtykowych itp. Dokonywanie bieżących napraw sprzętu i urządzeń elektrycznych, w zakresie posiadanych uprawnień,

- przygotowywanie sal narad (ustawianie stołów i krzeseł) wg występujących potrzeb,

- stałe utrzymywanie czystości w pomieszczeniach piwnicznych wykorzystywanych do realizacji zadań konserwatora, kotłowni oraz utrzymywanie porządku na wieży ratuszowej,

- utrzymywanie w stałej czystości i dbałość o fontannę przy Ratuszu,

- codzienne odbieranie z kiosku "Ruchu" i dostarczanie prasy do Urzędu,

- codzienne dokonywanie przeglądu pomieszczeń sanitarnych znajdujących się w Urzędzie, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności funkcjonowania kranów oraz sanitariatów (tj. sprawdzenie prawidłowości ich zamknięcia i zabezpieczenia przed wyciekiem wody). Usuwanie zauważonych drobnych usterek oraz zgłaszanie napraw specjalistycznych Podinspektorowi ds. administracyjno-gospodarczych. Uzupełnianie na bieżąco tych pomieszczeń w środki higieny,

- czuwanie nad sprawnością i punktualnością wskazań czasu na zegarze znajdującym się na wieży ratuszowej,

- prowadzenie ruchu kotłowni zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w instrukcji obsługi,

- kontrola wskazań kontrolno - pomiarowych w pomieszczeniu kotłowni, archiwum zakładowym i innych pomieszczeniach, w których takie urządzenia się znajdują,

- kontrola stanu majątku i powierzonego mienia, w szczególności w pomieszczeniu kotłowni i archiwum zakładowego oraz innych urządzeń i wyposażenia,

- odśnieżanie części chodnika przyległego do wejścia Urzędu,

- wnoszenie, przemieszczanie materiałów biurowych, środków czystości i innych zleconych przez Podinspektora ds. administracyjno-gospodarczego Wydziału OR,

- dokonywanie instalacji i napraw sprzętu elektrycznego w zakresie posiadanych uprawnień,

- cykliczne uruchamianie agregatu prądotwórczego i sporządzanie zestawień zużytego paliwa w karcie pracy sprzętu. Przekazywanie karty pracy na stanowisko Podinspektora ds. administracyjno-gospodarczych.

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od kandydata:

a) list motywacyjny,

b) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia,

c) wypełniony "kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie" zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125, poz. 869),

d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.

Wzory dokumentów wymienionych w pkt. c - e można uzyskać w kadrach Urzędu Miejskiego lub pobrać ze strony urzędu pod adresem: http://www.bip.sulechow.pl w dziale "Nabór kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie" w podrozdziale "Wzory dokumentów".

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim Sulechów - Telefon nr (68) 385-11-10 lub (68) 385-11-48

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego (w godzinach pracy) - Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów (pok. nr 002) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2011 roku w zaklejonej kopercie, z zaznaczeniem: "zatrudnienie Konserwatora".

W przypadku wysłania dokumentów za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Sulechów

01‑12‑2009 14:00:04
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Inspektora ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Sulechów

14‑10‑2009 15:25:39
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Podinspektora do spraw administracyjno-biurowych w Urzędzie Miejskim Sulechów - Plac Ratuszowy 6

21‑09‑2009 16:07:56

Sulechów dn. 21 września 2009 r.

Burmistrz Sulechowa
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Podinspektora do spraw administracyjno-biurowych
w Urzędzie Miejskim Sulechów
- Plac Ratuszowy 6.

1. Wymagania stawiane kandydatom:

1.Wymagania niezbędne:

kandydatem może być osoba, która:

a) jest obywatelem polskim[1],

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) posiada wykształcenie wyższe,

d) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie wyższe o kierunku pedagogicznym, profilaktyki społecznej i resocjalizacji lub pokrewne,

b) ogólna znajomość ustawy o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, oraz znajomość przepisów KPA,

c) ogólna znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

d) umiejętność obsługi komputera, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,

e) umiejętność właściwej organizacji pracy,

f) umiejętność pracy w zespole.

2. Zakres zadań oraz odpowiedzialności:

1.Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień.

2.Prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Biura.

3.Przygotowywanie lub weryfikowanie projektów umów.

4.Przyjmowanie wniosków od interesantów, sprawdzanie ich kompletności, udzielanie interesantom informacji i wyjaśnień.

5.Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdaniami statystycznymi z zakresu zadań Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień.

6.Prowadzenie procedur postępowania o udzielenie zamówień publicznych w związku z realizacją zadań.

7.Opisywanie faktur oraz przygotowywanie innych dokumentów wskazanych przez Pełnomocnika ds. Uzależnień.

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od kandydata na stanowisko podinspektora:

a) curriculum vitae i list motywacyjny,

b) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i ew. staż pracy,

c) wypełniony "kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie" zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125, poz. 869),

d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe[2],

f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

Wzory dokumentów wymienionych w pkt. 3 lit. c - f można pobrać ze strony urzędu pod adresem: http://www.bip.sulechow.pl w dziale "Nabór kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie" w podrozdziale "Wzory dokumentów".

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim Sulechów - Telefon nr (0-68) 385-11-10 lub (0-68) 385-87-00.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego (w godzinach pracy) - Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów (pok. nr 002) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2009 roku w zaklejonej kopercie, z zaznaczeniem: "Nabór kandydatów - Podinspektor do spraw administracyjno-biurowych".

W przypadku wysłania dokumentów za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.

Wszelkie dokumenty wchodzące w skład złożonych przez kandydatów aplikacji zostaną przechowane w Urzędzie Miejskim oraz zwrócone (z wyłączeniem listu motywacyjnego) po zakończeniu procesu rekrutacji.

4. Dodatkowe informacje:

I etap pracy komisji

1.Złożone aplikacje Komisja kwalifikacyjna rozpatrzy pod względem spełniania wymo­gów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2.Przewodniczący komisji w terminie 5 dni od posiedzenia komisji, na którym zakoń­czone zostanie formalne badanie ofert, zawiadomi kandydatów o tym, czy oferta spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu i poinformuje o terminie przeprowadzenia drugiego etapu naboru.

W przypadku ofert odrzuconych w zawiadomieniu pisemnym podana zostanie przyczyna odrzucenia.

3.Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację pu­bliczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w niniejszym ogłoszeniu.

II etap pracy komisji

4.Osoby spełniające wymogi formalne obowiązane będą do wypełnienia testu kwalifika­cyjnego, którego celem będzie sprawdzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy. Test dotyczył będzie ogólnej znajomości: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) i ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, Poz. 1655 z późn zm. ), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, Poz. 973 z późn zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007. Nr 70. Poz. 473 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn zm.),

Test kwalifikacyjny przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru - każde pytanie zawiera 3 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za prawidłową odpowiedź kandydaci otrzymują 1 pkt, za brak odpowiedzi lub złą odpowiedź 0 pkt. Kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów poproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku gdyby żaden z kandydatów nie uzyskał 50% punktów na rozmowę kwalifikacyjną zaproszeni zostaną kandydaci, którzy uzyskali 30% i więcej punktów.

5.Podczas rozmowy kwalifikacyjnej każdy członek komisji dokona indywidualnej oceny kandydata przyznając punkty od 0 do 10.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej komisja poinformuje kandydata o warunkach pracy i płacy na stanowisku Podinspektora do spraw administracyjno-biurowych.

6.Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Sulechów oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

7.W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

W czasie trwania ww. umowy zatrudnionemu pracownikowi organizuje się służbę przygotowawczą zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą nawiązana zostanie umowa na czas nieokreślony.

8.Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.


[1] W procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej wraz z przepisami wykonawczymi.

[2] W przypadku wyłonienia kandydata do zatrudnienia obowiązany on będzie przed dniem zawarcia umowy o pracę, dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralnościLiczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo pracownika na stanowisku Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim Sulechów

23‑07‑2009 15:12:10


Sulechów dn. 23 lipca 2009 r.

Burmistrz Sulechowa
zatrudni na zastępstwo pracownika na stanowisku Zastępcy Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim Sulechów
- Plac Ratuszowy 6.

1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

kandydatem może być osoba, która:

a) ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

b) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;

c) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

d) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

e) ukończyła:

- studia prawnicze lub administracyjne i uzyskała tytuł magistra lub

- podyplomowe studia administracyjne;

f) posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy:

- na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego lub

- w służbie cywilnej, lub

- w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

2. Zakres zadań oraz odpowiedzialności:

1/ Prowadzenie spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należących do kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego

w tym w szczególności:

- rejestracja urodzeń małżeństw i zgonów wg miejsca zdarzenia,

- przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

- wydawanie zaświadczeń stwierdzających barak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ( art.41 k.r.o.) niezbędnych do zawarcia małżeństwa konkordatowego,

- przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa,

- wydawanie z ksiąg stanu cywilnego odpisów zupełnych i skróconych osobom i instytucjom zgodnie z art.83 i 79 prawa o asc,

2/ Prowadzenie wszystkich innych spraw wynikających z prawa o asc i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

3. Dkumenty i oświadczenia wymagane od kandydata:

a) curriculum vitae i list motywacyjny,

b) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

c) wypełniony "kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie" zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125, poz. 869),

d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

f) oświadczenie o posiadaniu praw publicznych,

Wzory dokumentów wymienionych w pkt. c - f można pobrać ze strony urzędu pod adresem: http://www.bip.sulechow.pl w dziale "Nabór kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie" w podrozdziale "Wzory dokumentów".

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim Sulechów - Telefon nr (0-68) 385-11-10 lub (0-68) 385-11-21

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego (w godzinach pracy) - Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów (pok. nr 002) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2009 roku w zaklejonej kopercie, z zaznaczeniem: "zatrudnienie Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego".

W przypadku wysłania dokumentów za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  12‑06‑2008 14:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  12‑06‑2008 14:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑06‑2008 14:47:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie