Wpis do rejestru działalności regulowanej


Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Numer karty:
Karta Usług - GK-12

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (25,00 zł - 50% stawki określonej od wpisu).
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (17,00 zł).
 6. Odpis, wypis lub kopia upoważnienia każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury - Dołączyć, jeśli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika).

Opłaty:

 1. 50 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są zwolnieniu z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.
 2. 25 zł - opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).
 3. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 4. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać: - przelewem lub przekazem na rachunek bankowy dot. opłaty skarbowej Urzędu Miejskiego w Sulechowie - bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Sulechowie.
 5. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Sulechów (www.bip.sulechow.pl) znajduje się wykaz rachunków bankowych dotyczących uiszczania opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejsce złożenia wniosku:
Biuro obsługi interesanta pokój 002

Miejsce odbioru zaświadczenia:
- osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - po uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę,
- za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Termin odpowiedzi:
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.

Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Sulechowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późń. zm.).
 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Wymagane załączniki:

 1. Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (25,00 zł - 50% stawki określonej od wpisu).
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (17,00 zł).
 6. Odpis, wypis lub kopia upoważnienia każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury - Dołączyć, jeśli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
277KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Dragan , w dniu:  27‑11‑2012 14:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  27‑11‑2012 14:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2012 15:36:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie