Informacja o obradach LVII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 20 lutego 2018 r.


Informuję, że obrady LVII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 20 lutego 2018 roku (wtorek) o godz. 12.00 sala 104 I piętro Urzędu Miejskiego, Sulechów.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Przerwa.
7. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał:
1) o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2018 – 2026 (druk nr 533)
2) o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2018 rok (druk nr 534)
3) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 535)
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu (druk nr 536)
5) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (druk nr 537)
6) w sprawie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów (druk nr 538)
7) w sprawie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulechów (druk nr 539)
8) o zmianie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu organizowanego w ramach zadań własnych Gminy Sulechów z zakresu pomocy społecznej (druk nr 540)
9) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla radnych i sołtysów Gminy Sulechów (druk nr 541)
10) o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr 542)
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
10. Przerwa.
11. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej sesji.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Suwała

Informacja wytworzona przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  07‑02‑2018 14:58:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  07‑02‑2018 14:58:47
Data ostatniej aktualizacji:
07‑02‑2018 15:14:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie