Informacja o obradach LVIII Sesji Rady Miejsiej w Sulechowie w dniu 20 marca 2018 r.


Informacja o obradach LVIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 20 marca 2018 r.

09‑03‑2018 08:18:07

Informuję, że obrady LVIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 20 marca 2018 roku (wtorek) o godz. 12.00 sala 104 I piętro Urzędu Miejskiego, Sulechów.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Przyjęcie protokołów pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie.
7. Przerwa.
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał:
1) o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2018 – 2026 (druk nr 543)
2) o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2018 rok (druk nr 544)
3) w sprawie projektu uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (druk nr 545)
4) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulechów (druk nr 546)
5) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (druk nr 547)
6) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulechów na 2018 rok (druk nr 548)
7) w sprawie podziału Gminy Sulechów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (druk nr 549)
8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 550)
9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie Nowy Świat (druk nr 551)
10) o zmianie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie na rok 2018 (druk nr 552)
11) o zmianie Statutu Gminy Sulechów (druk nr 553)
12) o zmianie uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Sulechowie oraz utraty mocy obowiązującej niektórych uchwał (druk nr 554)
13) w sprawie powołania do składu Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr 555)
14) w sprawie powołania do składu Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr 556)
15) w sprawie powołania do składu Komisji Do Spraw Wsi Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr 557)
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
11. Przerwa.
12. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Barbara Suwała

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sulechowie

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  09‑03‑2018 08:16:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  09‑03‑2018 08:16:45
Data ostatniej aktualizacji:
09‑03‑2018 08:36:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie