Tryb podejmowania uchwałInicjatywę uchwałodawcza posiada grupa co najmniej sześciu radnych, Przewodniczący Rady, Komisje Rady, Klub Radnych, grupa co najmniej 150 mieszkańców Gminy Sulechów posiadających czynne prawo wyborcze zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, w trybie tzw. "Inicjatywy Obywatelskiej" z zastrzeżeniem, że inicjatywa dotycząca nadania godności "Honorowego Obywatela" musi mieć poparcie co najmniej 250 mieszkańców, a także inne podmioty uprawnione n podstawie odrębnych przepisów.


Podmioty występujący z inicjatywą uchwałodawczą do wniosku o podjęcie uchwały załącza projekt uchwały, zredagowany w sposób czytelny i zawierający w szczególności:

- tytuł uchwały,

- podstawę prawną,

- postanowienia merytoryczne,

- w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

- ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały,

- uzasadnienie, które winno wskazywać:

- przedstawienie rzeczywistego stanu oraz potrzebę i cel podjęcia uchwały,

- w miarę potrzeby przedstawienie przewidywanych skutków np. społecznych,

finansowych, gospodarczych, itp.


Wniosek o podjęcie uchwały składa się na piśmie Przewodniczącemu Rady. Przewodniczący Rady w przypadku otrzymania wniosku niekompletnego występuje na piśmie do wnioskodawców o jego uzupełnienie zakreślając 14 dniowy termin do uzupełnienia. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w zakreślonym terminie ni nadaje się wnioskowi dalszego biegu.


Przewodniczący Rad po otrzymaniu kompletnego wniosku, załączony do niego projekt uchwały:

- w terminie 10 dni od jego otrzymania kieruje do Burmistrza w celu przedłożenia merytorycznego stanowiska oraz wskazania możliwych źródeł finansowania działań będących przedmiotem projektu uchwały i zaopiniowania pod względem prawnym,

- Burmistrz w terminie 30 dni przekazuje Przewodniczącemu Rady projekt uchwały z merytorycznym stanowiskiem oraz opinią prawną,

- projekt uchwały Przewodniczący Rady kieruje do zaopiniowania Komisjom Rady,

- projekt uchwały Przewodniczący Rady umieszcza w porządku obrad sesji rady w terminie 3 miesięcy, a w sprawach skomplikowanych nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.


W przypadku zgłoszeni inicjatyw uchwałodawczych dotyczących problematyki objętej już inicjatywą uchwałodawczą rozpatrywane i głosowane są wg. w kolejności złożenia wnioski o podjęcie uchwały. Projekty obywatelskie głosowane są przed pozostałymi projektami uchwał.


Wniosek mieszkańców o podjęcie uchwały ponadto:

- wskazuje przedstawicieli inicjatorów oraz osobę upoważnioną do kontaktów w ich imieniu,

- zawiera listę osób popierających inicjatywę. Każda strona listy zawiera w nagłówku stwierdzenie czego dotyczy wniosek oraz czytelne dane osób popierających wniosek zawierające imię i nazwisko, adres, numer ewidencyjny PESEL i własnoręczny podpis,

- Przewodniczący Komisji Rady zapraszają przedstawicieli przedstawicieli inicjatorów projektu na posiedzenia Komisji, na których rozpatrywany będzie projekt uchwały,

- Przewodniczący Rady zaprasza przedstawicieli inicjatorów projektu na sesje Rady, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały.


Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. Ilekroć z przepisów prawa wynika obowiązek uzyskania opinii, uzgodnienia, porozumienia organów administracji publicznej lub innych podmiotów bądź przeprowadzenia konsultacji, do uzyskania tych stanowisk bądź konsultacji przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.


Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.

Procedura głosowania


Głosowanie jawne, w tym jawne imienne odbywa się przez podniesienie ręki. Glosowanie jawne, w tym jawne imienne zarządza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy "za", "przeciw", i "wstrzymując się" i ustala wynik głosowania. Do przeliczenia głosów w głosowaniu jawny, w tym jawnym imiennym oraz sprawdzaniu quorum Przewodniczący może wyznaczyć Wiceprzewodniczącego lub pracownika Urzędu wskazanego przez Burmistrza. Na wniosek Radnego Rada może wyznaczyć do tych czynności innego Radnego. Imię i nazwisko wyznaczonej osoby wpisuje się w protokole z obrad sesji Rady.


Wyniki głosowania jawnego, w tym jawnego imiennego oraz quorum ogłasza Przewodniczący obrad, które zapisywane są w protokóle z sesji.


W sprawie projektów uchwał będących przedmiotem porządku obrad sesji przeprowadza się głosowanie jawne imienne. W głosowaniu jawnym imiennym Radni głosują za pomocą ostemplowanych pieczęcią Rady kart do głosowania lub przy pomocy urządzenia liczącego.


Na karcie do głosowania umieszcza się:

- imię i nazwisko Radnego,

- tytuł projektu uchwały będącej przedmiotem porządku obrad sesji,

- sposób głosowania ("za", "przeciw", wstrzymujący się"),

- miejsce na złożenie własnoręcznego podpisu Radnego


Karty do głosowania imiennego załącza się do protokołu sesji.


W przypadku dwóch lub więcej projektów uchwał dotyczących tej samej sprawy umieszcza się je w jednym punkcie porządku obrad. Takie projekty uchwał poddaje się pod głosowanie według kolejności daty i godziny wpływu z tym, że projekty obywatelskie głosowane są przed pozostałymi projektami uchwał. Za przyjętą uważa się uchwałę, która jako pierwsza uzyskała większą ilość głosów "za". W takim przypadku pozostałych projektów uchwał nie poddaje się pod głosowanie.


Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych ustawowo:

- w głosowaniu tajnym Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a glosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wybranym spośród siebie przewodniczącym Komisji,

- Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności,

- kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji,

- po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania,

- karty z oddanymi glosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad sesji.


Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie ogłasza radzie proponowaną przez radnego treść wniosku, który powinien być sprecyzowany w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

- w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami,

- w przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory,

- w przypadku gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie, Przewodniczący obrad odczytuje treść oświadczenia kandydata,


W przypadku gdy oprócz wniosku lub wniosków o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku lub wniosków, w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku lub wniosków o podjęcie uchwały,
- głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały następuje według kolejności zgłoszeń, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,

- w przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie,

- w przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę jak w poprzednim punkcie,

- Przewodniczący obrad, przy braku sprzeciwu ze strony Radnych, może zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu uchwały,

- Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności projektu uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały,

- Przewodniczący obrad może odroczyć glosowanie , na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.


Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większa liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów "wstrzymujących się" nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".

- Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z wielu osób lub wniosków, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe poszczególne kandydatury lub wnioski,


Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.


Każdy radny obecny na sesji może, na piśmie, wnieść zdanie odrębne do treści podjętej uchwały w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały. Wniesienie zdania odrębnego przez Radnego musi być zgłoszone wraz z podaniem jego zasadniczych motywów podczas sesji Rady, na której uchwała została podjęta.

Informacja wytworzona przez:
Marian Janusz , w dniu:  12‑07‑2005 08:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Witkowska
email: dwitkowska@finn.pl tel.:(42) 684 98 91 fax: (42) 684 98 92
, w dniu:  12‑07‑2005 08:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑09‑2012 14:09:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie