Rok 2015


Infromacja o terminie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

29‑12‑2015 14:04:38

Informuję, że obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Sulechowie zwołanej na wniosek Burmistrza Sulechowa, (na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) odbędą się w dniu 30 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 1530 w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy nr 6 ,sala nr 104, I piętro.

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały Nr 0007.14.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia     2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów      na lata 2015 – 2022 (druk nr 180)
  2. zmiany uchwały Nr 0007.15.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia    2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015 (druk nr 181)
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

            w Sulechowie

     Stanisław Kaczmar

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XX sesji Rady Miejskiej

10‑12‑2015 11:10:47

Informuję,  że obrady XX sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, które odbędą się w dniu 15 grudnia 2015 roku (wtorek) o godz. 1400 w siedzibie Urzędu MiejskiegoSulechów, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresiemiędzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresiemiędzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WieloletniejPrognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2016-2022 (druk nr 168).
 7. Uchwalenie Budżetu Gminy Sulechów na rok  2016:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej       
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

          3) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej

          4) przedstawienie stanowiska Burmistrza Sulechowa do opinii Regionalnej IzbyObrachunkowej, Komisji Rady

              Miejskiej i wniesienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej

           5)  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i autopoprawkami,

           6) głosowanie nad autopoprawkami,

           7) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,

           8) głosowanie projektu uchwały budżetowej (wraz z przegłosowanymi autopoprawkami(druk nr 169).

     8. Przerwa.

     9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 1. wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy Sulechów (druk nr 164),
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulechów (druk nr 165),
 3.  wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulechów (druk nr 167),
 4. ustalenia minimalnych stawek opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Sulechów (druk nr 172),
 5. utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie zasad sprawowania pogrzebu na koszt gminy oraz zasada zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu (druk nr 173),
 6. sposobu sprawienia pogrzebu organizowanego w ramach zadań własnych Gminy Sulechów w zakresie pomocy społecznej (druk nr 174),
 7. kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów na wolne miejsca dzieci i młodzieży spoza obwodu danej szkoły oraz rodzaju dokumentów potwierdzających kryteria (druk nr 166),
 8. zamiaru likwidacji i przekształcenia placówki oświatowej na terenie Gminy Sulechów (druk nr 175),
 9. zamiaru likwidacji Gimnazjum w Pomorsku (druk nr 176),
 10. zmiany uchwały Nr 0007.14.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2015-2022 (druk nr 179),
 11. zmiany uchwały Nr 0007.15.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015 (druk nr 177),
 12. zaleceń pokontrolnych z kontroli Przedszkola nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie (druk nr 170),
 13. podtrzymania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia skargi (druk nr 178),
 14.  planu pracy Rady Miejskiej w Sulechowie na rok 2016 (druk nr 171).

 10. Interpelacje i zapytania radnych.

 11. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.

 12. Przerwa.

 13. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 15. Wolne wnioski i informacje.

 16. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący

 Rady Miejskiej

    w Sulechowie      

Stanisław Kaczmar

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Infromacja o terminie obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

23‑11‑2015 10:23:07

Informuję, że obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Sulechowie zwołanej na wniosek Burmistrza Sulechowa,odbędą się w dniu 23 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulechowie, Plac Ratuszowy nr 6 ,sala nr 104, I piętro.

                                               Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie:
 1. nieodpłatnego przekazanie nieruchomości gruntowej położonej w Mozowie

  na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych (druk nr 161).

 1. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Sulechowie

Stanisław Kaczmar

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XVIII obrad sesji

13‑11‑2015 08:33:10

     Uprzejmie informuję,  że obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, odbędą się w dniu 17 listopada 2015 roku(wtorek) o godz. 1400 w siedzibie Urzędu MiejskiegoSulechów, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o sytuacji szpitala w Sulechowie.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie

  międzysesyjnym.

 5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie

  międzysesyjnym.

 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
 8. Propozycje planu zadań promocyjnych Gminy Sulechów na rok 2016.
 9. Przerwa.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich

  (druk nr 148),

 2.  przyjęcia programu opieki nad zabytkami Gminy Sulechów na lata 2015-2018 (druk nr 150),
 3.  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulechów na rok 2016 (druk nr 149),
 4. metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami oraz stawek opłat (druk nr 151),
 5. cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka”

  w Sulechowie (druk nr 152),

 6. zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra” (druk nr 147),
 7. wspólnej realizacji zadania przez Gminę Sulechów i Powiat Zielonogórski w zakresie inwestycji drogowej (druk nr 159),
 8. zmiany uchwały nr 0007.128.2015 z dnia 20.10.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów (druk nr 161),
 9. określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym w Gminie Sulechów (druk nr 162),
 10.  zmiany uchwały Nr 0007.15.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia

  2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015 (druk nr 153),

 11.  przyjęcia i realizacji programu Sulechowska Karta Seniora (druk nr 154),
 12.  przyjęcia programu ochrony zdrowia Gminy Sulechów na lata 2016-2020

   (druk nr 155),

 13.  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   na 2016 rok (druk nr 157),

 14.  Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok (druk nr 156),
 15.  zaleceń pokontrolnych z kontroli Straży Miejskiej w Sulechowie (druk nr 158),
 16.  zaleceń pokontrolnych z kontroli Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie (druk nr 160).

   11. Interpelacje i zapytania radnych.

   12. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.

   13. Przerwa.

   14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

   15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

   16. Wolne wnioski i informacje.

   17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

 Rady Miejskiej

   w Sulechowie 

Stanisław Kaczmar

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XVII sesji Rady Miejskiej

06‑11‑2015 08:59:36

     Uprzejmie informuję,  że obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie zwołanej na wniosek 6 radnych,

które odbędą się w dniu 9 listopada 2015 r. roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Sulechowie, Plac Ratuszowy nr 6,sala nr 104, I piętro.

                                   Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.15.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015 (druk nr  146).
 4. Zamknięcie obrad sesji.

       Przewodniczący

 Rady Miejskiej   w Sulechowie      

        Stanisław Kaczmar

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XVI sesji Rady Miejskiej

16‑10‑2015 09:07:22

 Uprzejmie informuję, że obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, odbędą się w dniu 20 października 2015 roku
 (wtorek) o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

                              Porządek obrad sesji

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6.Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
  1) udzielenia odpowiedzi na skargę (druk nr 141),
  2) określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w zakresie zwolnień podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów (druk nr 142),
  3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów (druk nr 143),
  4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów  (druk nr 136),
  5) określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym w Gminie Sulechów (druk nr 133),
  6) pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego (druk nr 140),
  7) uchylająca uchwałę w sprawie wspólnej realizacji zadania przez Gminę Sulechów i Powiat Zielonogórski w pasie
     drogowym drogi powiatowej nr 1201F oraz przejęcia przez Gminę Sulechów części tego zadania do realizacji  (druk nr 129),
  8) przejęcia przez Gminę Sulechów od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania częścią publicznej drogi powiatowej (druk nr 128),
  9) zmiany uchwały Nr 0007.14.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2015-2022 (druk nr 139),
 10) zmiany uchwały nr 0007.15.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015 (druk nr 138),
 11) nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie (druk nr 137),
 12) programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 (druk nr 135),
 13) projektu uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu Sulechowska Karta Seniora (druk nr 132),
 14) projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu ochrony zdrowia Gminy Sulechów na lata 2016-2020 (druk nr 131),
 15) projektu uchwały w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulechów (druk nr 130),
 16) wskazania przedstawiciela do składu Rady Nadzorczej Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze (druk nr 134),
 17) wyborów ławników ( druk nr 144).

 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
 9. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
10. Przerwa.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Sulechowie
      
      Stanisław Kaczmar

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XV sesji Rady Miejskiej

08‑09‑2015 14:19:58

     Uprzejmie informuję, że obrady XV sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, odbędą sięw dniu 15 września 2015 roku

 (wtorek) o godz. 1400 w siedzibie Urzędu MiejskiegoSulechów, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2015 r.
 7. Przerwa.
 8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
 9. 1. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 października 2015 r.( druk nr 118),
 10.  zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (druk nr 119),
 11.  projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Sulechówz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 (druk nr 122),
 12. projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów (druk nr 125),
 13. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu (druk nr 126),
 14. zmiany uchwały Nr 0007.14.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2015-2022 (druk nr 123),
 15. zmiany uchwały nr 0007.15.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015 (druk nr 124),
 16. odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (druk nr 121),
 17. projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie (druk nr 120),
 18. wyboru sołtysa sołectwa Krężoły w Gminie Sulechów (druk nr 117).

  9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.

 11. Przerwa.

 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 13. Wolne wnioski i informacje.

 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący

        Rady Miejskiej

           w Sullechowie

      Stanisław Kaczmar

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XIV sesji Rady Miejskiej

14‑08‑2015 09:34:42

Uprzejmie informuję, że obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, odbędą się
w dniu 18 sierpnia 2015 roku (wtorek) o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Miejskiego
 Sulechów, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

    Porządek obrad sesji

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja w sprawie współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
z gminami z terenu powiatu zielonogórskiego w zakresie pomocy osobom bezrobotnym w tym z Gminą Sulechów.
7. Informacja dotycząca działalności Wydziału Pozyskiwania Środków Unijnych
i Promocji Gminy za okres pierwszego półrocza 2015 r.
8. Przerwa.
9. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1)  przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sulechów” (druk nr 109),
2)  udzielenie odpowiedzi na skargę Wojewody Lubuskiego (druk nr 106)
3)  zmieniająca uchwały Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr 108),
4) zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości
w trwały zarząd (druk nr 107),
5) udzielenia odpowiedzi na skargę (druk nr 115),
6) odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (druk nr 116),
7) zmiany uchwały nr 0007.15.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015 (druk nr 114),
8) powierzenia realizacji zadania porozumieniem międzygminnym (druk nr 110),
9) zawarcia porozumienia międzygminnego przez Gminę Sulechów z Gminą Kargowa (druk nr 111),
10) nadania nazwy Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sulechowie (druk nr 112),
11) wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej w Sulechowie do prac we władzach Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” (druk nr 113),
12) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019 (druk nr 105)

 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
 12. Przerwa.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Sulechowie

Stanisław Kaczmar

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XIII sesji Rady Miejskiej

13‑07‑2015 13:23:30

Informuje, że obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, odbędą się w dniu 21 lipca
2015 roku(wtorek) o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów,
Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Przerwa.
7. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sulechów
w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r. (druk nr 97),
2) przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenu w obrębie geodezyjnym Mozów (druk nr 98),

3) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów
aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku
publicznego (druk nr 99),
4) stanowiska wobec zamiaru likwidacji odcinka linii kolejowej nr 379
Cigacice- Sulechów (druk nr 100),
5) zmiany uchwały Nr 0007.14.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia
2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów
na lata 2015-2022 (druk nr 102),
6) zmiany uchwały nr 0007.15.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia
2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015 (druk nr 103),
7) zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników (druk nr 101).
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
10. Przerwa.
11. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad sesji


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sulechowie

Stanisław Kaczmar

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XII sesji Rady Miejskiej

12‑06‑2015 11:00:22

Uprzejmie informuję, że obrady XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, która
odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015 roku (wtorek) o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

Porządek obrad sesji
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja dotycząca "Problematyki starzejącego się społeczeństwa Gminy
Sulechów".
7. Przerwa.
8.1.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulechów oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2014 (druk nr 86)
2) absolutorium dla Burmistrza Sulechowa za rok 2014 (druk nr 87), wg porządku:
a) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do sprawozdania
z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego i sprawozdania
finansowego Gminy Sulechów za rok 2014,
b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Sulechowa z wykonania budżetu za rok 2014,
c) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza
Sulechowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2014 oraz
informacji o stanie mienia Gminy Sulechów na dzień 31 grudnia 2014 roku,
d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o przedłożonym wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Sulechowa z wykonania budżetu
za rok 2014,
e) dyskusja;
f) głosowanie w sprawie przyjęcia projektów uchwał:
g) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulechów wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2014 (druk nr 86),
h) absolutorium dla Burmistrza Sulechowa za rok 2014 (druk nr 87).
8.2.Wystąpienie Burmistrza Sulechowa dotyczące podjętych uchwał.

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Sulechów (druk nr 83),
2) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości (druk nr 84),
3) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego
Gminy Sulechów na 2016 rok (druk nr 88),
4) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Sulechowie (druk nr 89),
5) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Sulechowie (druk nr 90),
6) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Sulechowie (druk nr 91),
7) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Sulechowie (druk nr 92),
8) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
(druk nr 85),
9) zmiany uchwały Nr 0007.15.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia
2014 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015 (druk nr 93),
10) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Sulechów (druk nr 94).
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
12. Przerwa.
13. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sulechowie

Stanisław Kaczmar


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Krystyna Połujańska
email: br@sulechow.pl tel.:68 385-11-23, 385-22-77 fax: 68 385-46-86
, w dniu:  12‑01‑2015 13:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  12‑01‑2015 13:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑12‑2015 14:05:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie