Rok 2007


Informacja o terminie XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

12‑12‑2007 10:00:40

Uprzejmie informuję, że obrady XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 18 grudnia 2007r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.


Porządek obrad sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gospodarczego Gminy Sulechów
na lata 2005-2015.
7. Uchwalenie Budżetu Gminy Sulechów na rok 2008:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej (druk nr 125)
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze,
c) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,
d) odczytanie stanowiska Burmistrza Sulechowa do opinii i wprowadzenie
autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad wprowadzonymi autopoprawkami
f) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z auttopoprawkami
g) głosowanie nad uchwała budżetową.
8. Przerwa.
9. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
9.1 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krężoły (druk nr 138)
9.2.zmiany uchwały w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (druk nr 137)
9.3.wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 132)
9.4.wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 133)
9.5.wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 134)
9.6.wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (druk nr 135),
9.7.wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 136)
9.8.regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów za rok 2008 (druk nr 139),
9.9.ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia dotyczącego wartości jednego punktu dla niepedagogicznych pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów (druk nr 128)
9.10.ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia dotyczącego wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie (druk nr 127)
9.11 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia dotyczącego wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Sportu i rekreacji w Sulechowie (druk nr 129)
9.12.ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia dotyczącego wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie (druk nr 131)
9.13.uchylenia uchwały rady Miejskiej w Sulechowie w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dotyczących budynku ujętego w rejestrze zabytków zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów (druk nr 130),
9.14.ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych (druk nr 143)
9.15.uchylenia uchwały rady Miejskiej w Sulechowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie (druk nr 140)
9.16.zmiany uchwały nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2007 (druk nr 142),
9.17 wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 (druk nr 141),
9.18 przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Sulechowie na rok 2008 (druk nr 126).
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
12. Przerwa.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
16. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XIII zwyczajnej sesji.

08‑11‑2007 09:40:58

Obrady XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu
20 listopada 2007r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu
Miejskiego w Sulechowie.Porządek obrad sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresiemiędzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z działalności instytucji kultury i sportu.
7. Przerwa.
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów (druk nr 102),
b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 97),
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 98),
d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetragowym (druk nr 99),
e) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty
za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 100),
f) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału ( druk nr 101),
g) darowizny gminnego lokalu użytkowego na rzecz Skarbu Państwa - Sądu
Rejonowego w Świebodzinie (druk nr 96),
h) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sulechowie w sprawie udzielenia dotacji na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
dotyczących budynku ujętego w rejestrze zabytków zespołu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Sulechów (druk nr 103),
i) zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Sulechowa - Śródmieście Sulechowa na
lata 2005-2007 (druk nr 104),
j) zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej
w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia
(druk nr 105),
k) przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia dotyczącego
wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulechowie (druk nr 106),
l) przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia dotyczącego
wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych Zakładu
Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie (druk nr 107),
ł) przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia dotyczącego
wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sulechowie (druk nr 111),
m) przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia dotyczącego
wartości jednego punktu dla niepedagogicznych pracowników samorządowych
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów
(druk nr 110),
n) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych na terenie Gmin Sulechów (druk nr 112),
o) środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (druk nr 113),
p) zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Sulechów (druk nr 119),
r) określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności
opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Sulechów (druk nr 118),
s) obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jak podstawa do obliczenia podatku rolnego
w Gminie Sulechów na rok 2008 (druk nr 120)
t) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulechów na rok 2008 (druk nr 116),
u) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu (druk nr 117),
w) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008
(druk nr 114),
x) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2008 rok (druk nr 115),
y) zmiany uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia
2006r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2007 (druk nr 122).
z) ustanowienia pomników przyrody (druk nr 109),
ż) powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia (druk nr 108),
ź) rozpatrzenia skargi ( druk nr 121).
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
11. Przerwa.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
15. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XII zwyczajnej sesji.

08‑10‑2007 10:45:59

Obrady XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu
16 października 2007r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

Porządek obrad sesji.

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o pozyskiwanych środkach zewnętrznych, unijnych i krajowych na
realizację projektów na terenie gminy Sulechów w latach 2004-2007 oraz
o działaniach promocyjnych.
7. Przerwa.
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu 3 miasta Sulechów, części obrębu Brzezie
k.Sulechowa, części obrębu Mozów i części obrębu Kije (druk nr 85),
b) zawarcia przez Gminę Sulechów wspólnie z gminami: Bytom Odrzański,
Nowa Sól - Miasto porozumienia w sprawie powierzenia przez Gminę Sulechów
i Gminę Bytom Odrzański zadań publicznych (druk nr 89),
c) utworzenia STOWARZYSZENIA - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "MIĘDZY
ODRĄ A BOBREM" (druk nr 90),
d) opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Sulechów (druk nr 88),
e) określenia wysokości stawek oraz zwolnień przedmiotowych w podatku
od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2008 (druk nr 93),
f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie
Sulechów na rok 2008 (druk nr 94),
g) określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności
opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Sulechów (druk nr 92),
h) zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie wiejskim
Gminy Sulechów (druk nr 91),
i) przyjęcia Programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008
(druk nr 86),
j) przyjęcia projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych
elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Sulechów na rok 2008 (druk nr 87),
k) zmiany uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia
2006 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2007 (druk nr 95),
l) wyborów sołtysa sołectwa Buków w Gminie Sulechów (druk nr 84). 9.Interpelacje i zapytania radnych.
10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
11. Przerwa.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
15. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o nadzwyczajenj sesji Rady Miejskiej.

11‑09‑2007 12:13:12

Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 13 września 2007r.(czwartek) o godz.9.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

Porządek obrad sesji.


1. Otwarcie sesji.


2. Przedstawienie porządku obrad.


3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwał w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.


4. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

10‑09‑2007 12:15:46

Obrady X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu
18 września 2007r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

Porządek obrad sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresiemiędzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2007r.
7. Informacja z działalności Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
"SuPeKom Sp. z o.o. za okres od 1.01.2007 roku do 30.06.2007 roku oraz
zamierzenia gospodarcze Spółki na dalszy okres roku 2007.
8. Informacja z realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
9. Przerwa.
10. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu 2 miasta Sulechów (druk nr 74),
b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Osiedla Piastów" w Sulechowie (druk nr 75),
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 76),
d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 78),
e) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty
za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 77),
f) wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 79),
g) nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej
(druk nr 80),
h) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Sulechów na lata 2007-2012 (druk nr 81),
i) wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości zabudowanych i ruchomości w
formie aportu w celu podwyższenia kapitału zakładowego Sulechowskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego "SuPeKom" Sp. z o.o. (druk nr 82),
j) stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz Sądu
Rejonowego w Świebodzinie (druk nr 73),
k) zmiany uchwały Nr 20/III/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia
2006r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2007 (druk nr 83),


11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
13. Przerwa.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
17. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o termienie IX zwyczajne sesji Rady Miejskiej

10‑08‑2007 09:04:31

Obrady IX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu
21 sierpnia 2007r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego
w Sulechowie.


INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że obrady IX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 21 sierpnia 2007r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro
Urzędu Miejskiego w Sulechowie.
Porządek obrad sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o działalności jednostek powiatowych działających na terenie Gminy
Sulechów.
7. Informacja o wynikach współzawodnictwa sportowego, konkursach i olimpiadach
przedmiotowych, szkół podstawowych i gimnazjach Gminy Sulechów.
8. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych Gminy Sulechów
do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008.
9. Przerwa.
10. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu Nowy Świat (druk nr 64),
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu 2 miasta Sulechów (druk nr 65),
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu Kalsk (druk nr 63),
d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Krężoły (druk nr 61),
e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Mozów z przeznaczeniem terenu jako strefy ochronnej strzelnicy
garnizonowej (druk nr 58),
f) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obrębu geodezyjnego Brzezie koło Sulechowa (druk nr 59),
g) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obrębu geodezyjnego wsi Górzykowo, Gmina Sulechów (druk nr 60),
h) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obrębu geodezyjnego wsi Cigacice i Górzykowo, Gmina Sulechów (druk nr 62),
i) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obrębu 1 miasta Sulechów (druk nr 57),
j) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w obrębie Kalsk, Gmina Sulechów (druk nr 56),
k) zmiany nieruchomości pomiędzy Gminą Sulechów a Skarbem Państwa
(druk nr 66)
l) darowizny gminnego lokalu użytkowego na rzecz Skarbu Państwa - Sądu
Rejonowego w Świebodzinie (druk nr 51),
ł) udzielenia pomocy finansowej Województwu lubuskiemu (druk nr 55),
m) udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu (druk nr 54),
n) wspólnej realizacji zadań przez Gminę Sulechów z Województwem Lubuskim
z zakresu remontów i inwestycji drogowych (druk nr 71),
o) nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanych do
gminnego zasobu nieruchomości Gminy Sulechów (druk nr 50),
p) nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości
(druk nr 52),
r) nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości
będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Sulechów (druk nr53),


s) zmiany uchwały w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy
Sulechów części lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjaln
(druk nr 49),
ś) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej
opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 67),
t) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej
opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 68),
u) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetragowym (druk nr 69),
w) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 70),
z) zmiany uchwały Nr 20/III/2006 rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia
2006r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2007 (druk nr 72),
ż) powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do sądów
powszechnych na obszarze działania Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
(druk nr 47),
ź) powołania radnej do składu Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Sulechowie ( druk nr 48).


11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
13. Przerwa.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
17. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

13‑06‑2007 08:35:16

Obrady VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu
19 czerwca 2007r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego
w Sulechowie.
Porządek obrad sesji.

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie

międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie

międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie

międzysesyjnym.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie

Sulechów za rok 2006:

a) Państwowa Straż Pożarna,

b) Ochotnicze Straże Pożarne,

c) Komisariat Policji w Sulechowie.

7. Analiza aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Sulechów.

8. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu gospodarowania zasobem

mieszkaniowym gminy Sulechów.

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania godności

Honorowego Obywatelstwa Gminy Sulechów ( druk nr 27).

10. Przerwa.

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zawarcia przez Gminę Sulechów wspólnie z gminami:Nowa Sól-Miasto,

Bytom Odrzański, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą

porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Nowa Sól - Miasto zadań

publicznych(druk nr 38),

b) zawarcie przez Gminę Sulechów wspólnie z gminami: Bytom Odrzański,

Nowa Sól - Miasto, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą,

Głogów porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Nowa Sól -

Miasto zadań publicznych (druk nr 39),

c) zmiany porozumienia z Gminą Czerwieńsk w sprawie prowadzenia

wspólnej gospodarki ściekowej (druk nr 40),

d) udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich,

restauratorskich i robót budowlanych dotyczących budynku ujętego w

rejestrze zabytków zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta

Sulechów (druk nr 41),

e) udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich,

restauratorskich i robót budowlanych dotyczących budynku ujętego w

rejestrze zabytków zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta

Sulechów (druk nr 42),

f) zawarcia umowy na realizację projektu "Bądźmy razem"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń

dotyczących zwrotu środków w formie weksla "in blanco"

(druk nr 30),

g) zawarcia umowy na realizację projektu "Jestem - Tworzę"

współfinansowanegoze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu

środków w formie weksla "in blanco" (druk nr 31),

h) zawarcie umowy na realizację projektu "Potrzeba przyczyną rozwoju"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń

dotyczących zwrotu środków w formie weksla "in blanco"

(druk nr 32),

i) zawarcia umowy na realizację projektu "Chcę więcej umieć, zobaczyć,

zrozumieć, czyli "KLUB KULTURALNEGO WŁÓCZYKIJA"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń

dotyczących zwrotu środków w formie weksla "in blanco"

(druk nr 33),

j) odpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości (druk nr 37),

k) zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Sulechów a Skarbem Państwa

(druk nr 36),

l) zmiany uchwały w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy

Sulechów części lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale

socjalne (druk nr 35),

ł) określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzone nowe

miejsca pracy związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień z

podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów (druk nr 43),

m) ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i

sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na

obszarze miasta Sulechów (druk nr 19),

n) opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Sulechowie przy

ul.Sikorskiego nr 18 (druk nr 34),

o) przejęcia na własność Gminy Sulechów porzuconego pojazdu

(druk nr 29),

p) wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej

w Sulechowie (druk nr 28).

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.

14. Przerwa.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

18. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący

Rady Miejskiej w Sulechowie

Tadeusz Pająk


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

11‑05‑2007 13:14:34

Obrady VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 15 maja 2007r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.


Porządek obrad sesji.

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r.
7. Stan przygotowań do sezonu letniego OSiR, instytucji kultury i OPS.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań jednostek organizacyjnych za rok 2006.
9. Sprawozdanie z realizacji programu Bezpieczna Gmina Sulechów.
10. Przerwa.
11. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie
a) zatwierdzenia zaktualizowanego "Planu Rozwoju Miejscowości Klępsk na lata
2004-2014" (druk nr 21),
b) zmiany uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Sulechowa -
Śródmieście na lata 2005-2007 (druk nr 15),
c) udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych dotyczących budynku ujętego w rejestrze zabytków zespołu
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów, (druk nr 20),
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowania (druk nr 18),
e) ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu
pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze miasta
Sulechów (druk nr 19),
f) przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Gminy Sulechów na lata 2007-2010
(druk nr 17),
g) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sulechowa (druk nr 16),
h) zmiany uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
19 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok2007,
(druk nr 22),
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
14. Przerwa.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

11‑05‑2007 13:13:02

Obrady VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 17 kwietnia 2007r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że obrady VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 17 kwietnia 2007r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro
Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

Porządek obrad sesji.

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Sulechów.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2006 i głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Sulechowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2006.
8. Przerwa.
9. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie
a) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulechów-Brzezie (druk nr 12),
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 2 miasta Sulechów, części obrębu Cigacice i części obrębu Górzykowo (druk nr 13),
c) uchylenia uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (druk nr 7),
d) zmiany uchwały w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, (druk nr 8),
e) zmiany uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
19 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok2007,(druk nr 11),
f) powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (druk nr 9),
g) wyłonienia przedstawiciela Rady Miejskiej do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk nr 10),
h) wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Sulechów (druk nr 6).
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
12. Przerwa.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

08‑03‑2007 11:29:01

Obrady V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 20 marca 2007r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

INFORMACJA


Uprzejmie informuję, że obrady V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 20 marca 2007r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

Porządek obrad sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
7. Sprawozdanie z realizacji planu dofinansowania form rozwoju zawodowego nauczycieli.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Sulechów w roku 2006.
9. Przerwa.
10. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie
a) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów na rok 2007, (druk nr 1),
b) kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów, (druk nr 2)
c) zmiany uchwały Nr XLIII/414/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 września 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sulechów do realizacji przedsięwzięcia pn."Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych", (druk nr 4),
d) zmiany uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok2007, (druk nr 5).
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
13. Przerwa.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
17. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  12‑12‑2007 09:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daniel Butkiewicz
email: D.Butkiewicz@sulechow.pl tel.:68-385-11-28 fax: 68-385-46-86
, w dniu:  12‑12‑2007 09:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2009 11:52:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie