Rok 2014


Informacja o terminie obrad IV sesji Rady Miejskiej

18‑12‑2014 13:34:31

Uprzejmie informuję że obrady IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 30 grudnia 2014 roku (wtorek)o godz.12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulechowie, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

Porządek obrad sesji
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2015-2022 (druk nr 14).
7.Uchwalenie Budżetu Gminy Sulechów na rok 2015:
1) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
2) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej
3) przedstawienie stanowiska Burmistrza Sulechowa do opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej, Komisji Rady Miejskiej i wniesienie ewentualnych
autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i autopoprawkami,
5) głosowanie nad autopoprawkami,
6) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,
7) głosowanie projektu uchwały budżetowej (wraz z przegłosowanymi
autopoprawkami (druk nr 15).
8.Przerwa.
9.Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Pomorsko, Mozów
i Górki Małe, (druk nr 16),
2) odwołania Skarbnika Gminy Sulechów (druk nr 17),
3) powołania Skarbnika Gminy Sulechów (druk nr 18),
4) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sulechowa (druk nr 19),
5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla radnych
i sołtysów Gminy Sulechów (druk nr 20).
10. Interpelacje i zapytania radnych, zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy
Sulechów oraz wolne wnioski i informacje.
11. Przerwa.
12. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie


Stanisław Kaczmar


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad III sesji Rady Miejskiej

12‑12‑2014 09:17:16

Uprzejmie informuję, że obrady III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, zwołanej ma wniosek Burmistrza Sulechowaodbędzie się w dniu 16 grudnia 2014 roku (wtorek) o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulechowie, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

Porządek obrad sesji

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr 5),
2) powołania Komisji Do Spraw Wsi Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr 6),
3) powołania Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Sulechowie (druk nr 7),
4) powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr 8),
5) powołania Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Sulechowie
(druk nr 9),
6) powołania Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr 10),
7) uchylenia uchwały zmieniającej Statut Gminy Sulechów (druk nr 11),
8) wskazania przedstawiciela do składu Rady Nadzorczej Regionalnego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze (druk nr 12),
9) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 13).
4. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sulechowie

Stanisław Kaczmar


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Informacja o terminie obrad II sesji Rady Miejskiej
05‑12‑2014 13:01:48
W związku z Postanowieniem Nr 14/2014 Komisarza Wyborczego  w Zielonej Górze
z dnia 03 grudnia 2014 r.  w sprawie zwołania sesji rad gmin kadencji 2014-2018, w celu złożenia ślubowania przez wójtów i burmistrzów wybranych w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w dniu 30 listopada 2014 roku  zawiadamiam , że
 sesja zwołana przez Komisarza Wyborczego odbędzie się  w dniu 8 grudnia 2014 roku o godz. 14 00 w Urzędzie Miejskim Sulechów , Plac Ratuszowy 6 , sala 104 ( I piętro).
W załączeniu  przekazuję ww. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze wraz z porządkiem obrad  sesji Rady Miejskiej w Sulechowie.

    
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
601KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o terminie obrad I sesji Rady Miejskiej
28‑11‑2014 09:19:44
W związku z Postanowieniem Nr 4/2014 Komisarza Wyborczego  w Zielonej Górze z dnia 26 listopada 2014 r.w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji
 2014-2018, w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku  zawiadamiam , że sesja zwołana przez Komisarza Wyborczego odbędzie się  w dniu 1 grudnia 2014 roku o godz. 15 00 w Urzędzie Miejskim Sulechów , Plac Ratuszowy 6 , sala 104
( I piętro).W załączeniu  przekazuję ww. Postanowienie Komisarza
Wyborczego w Zielonej Górze wraz z porządkiem obrad  pierwszej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie.Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
390KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o termienie obrad LI sesji Rady Miejskiej

15‑10‑2014 08:36:57
Uprzejmie informuję, że obrady LI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 21 października 2014 roku (wtorek) o godz.1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulechowie, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

Porządek obrad sesji
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja dotycząca realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.
7. Zestawienie osiągnięć z konkursów i olimpiad sportowych, przedmiotowych i
innych, uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół podległych Gminie
Sulechów w roku szkolnym 2013/2014.
8. Przerwa.
9. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych Brody i Pomorsko
(druk nr 494),
2) przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych Brody i Pomorsko
(druk nr 495),
3) przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych Brody, Mozów
i Pomorsko (druk nr 496),
4) przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Cigacice (druk nr 497),
5) przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych Górzykowo, Cigacice
i Górki Małe (druk nr 498),
6) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób
prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tychdotacji (druk nr 489),
7) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów
(druk nr 490),
8) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie
Sulechów (druk nr 491),
9) zmiany uchwały Nr 0007.386.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia
2013 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów
na lata2014-2022 (druk nr 500),
10) zmiany uchwały Nr 0007.385.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17
grudnia2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok2014
(druk nr 501),
11) nadania nazwy ulic położonych w miejscowości Brzezie k.Sulechowa
(druk nr 499),
12) nadania nazwy osiedla w obrębie Brzezia k.Sulechowa (druk nr 502),
13) wyrażenia zgody na odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty (druk nr 503),
14) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
(druk nr 493),
15) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2015 rok (druk nr 492),
16) programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
(druk nr 504).
10.Interpelacje i zapytania radnych, zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy
Sulechów oraz wolne wnioski i informacje.
11. Przerwa.
12. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Jan Rerus


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad L sesji Rady Miejskiej

10‑09‑2014 11:00:33

Uprzejmie informuję, że obrady L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 16 września 2014 roku (wtorek) o godz.1200 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Sulechowie, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

Porządek obrad sesji
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2014
7. Przerwa.
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych
zarządzonych na 16 listopada 2014 r. (druk nr 480),
2) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sulechów na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych (druk nr 479),
3) projektu uchwały dotyczącej programu współpracy Gminy Sulechów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2015 (druk nr 481),
4) określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzenia nowych
miejsc pracy związanych z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od
nieruchomości w Gminie Sulechów (druk nr 482),
5) powierzenia realizacji w drodze porozumienia międzygminnego oraz pomocy
finansowej na realizację zadania (druk nr 483),
6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu (druk nr 486),
7) zmiany uchwały Nr 0007.385.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów
na rok 2014 (druk nr 487),
8) zmiany uchwały Nr 0007.386.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulechów na lata 2014-2022 (druk nr 488),
9) wyboru sołtysa sołectwa Pomorsko w Gminie Sulechów (druk nr 485),
10) wyboru sołtysa sołectwa Brody w Gminie Sulechów (druk nr 484).
9. Interpelacje i zapytania radnych, zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy
Sulechów oraz wolne wnioski i informacje.
10. Przerwa.
11. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej

07‑07‑2014 14:48:24
Uprzejmie informuję, że

obrady XLIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie zwołanej ma wniosek Burmistrza Sulechowa, odbędą się w dniu 9 lipca 2014 roku (środa) o godz. 1500 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulechowie, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

Porządek obrad sesji

  1. Otwarcie sesji
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra (druk nr 476).
  4. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerus


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej

13‑06‑2014 10:56:39

Uprzejmie informuję, że obrady XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie ,
które odbędą się w dniu 17 czerwca 2014 roku (wtorek) o godz.1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulechowie, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

Porządek obrad sesji
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Przerwa.
7. Obrady dotyczące rozliczenia roku 2013:
7.1.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulechów
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2013,
2) absolutorium dla Burmistrza Sulechowa za rok 2013 (druk nr 358),
wg porządku:
a) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do sprawozdania
z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego
i sprawozdaniafinansowego Gminy Sulechów za rok 2013,
b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Sulechowa z wykonania budżetu
za rok 2013,
c) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o przedłożonym
przez Burmistrza Sulechowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Sulechów za rok 2013oraz informacji o stanie mienia Gminy Sulechów na
dzień 31 grudnia 2013 roku,
d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o przedłożonym wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Sulechowa z wykonania
budżetu za rok 2013,
e) dyskusja;
3) głosowanie w sprawie przyjęcia projektów uchwał:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulechów
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2013
(druk nr 463),
b) absolutorium dla Burmistrza Sulechowa za rok 2013 (druk nr 464).
7.2.Wystąpienie Burmistrza Sulechowa dotyczące podjętych uchwał.
8. Przerwa.
9. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunkówzagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 469),
2) przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Obłotne i części
terenów w obrębie geodezyjnym Krężoły (druk nr 470),
3) przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 466),
4) przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Kalsk (druk nr 467),
5) projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, odcinka drogi
stanowiącego uprzednio przebieg drogi krajowej nr 3 oraz odcinka nowo
wybudowanej drogi, w granicach administracyjnych Gminy Sulechów
(druk nr 462),
6) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sulechów
(druk nr 468),
7) przystąpienia Gminy Sulechów do stowarzyszenia pod nazwą "Zrzeszenie Gmin
Województwa Lubuskiego" (druk nr 461),
8) projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de
minimis na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości (druk nr 471),
9) odwołania radnego z członka Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr 474).
10. Apel w sprawie obrony dzieci i młodzieży przed ideologią gender (druk nr 465).
11. Interpelacje i zapytania radnych, zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy
Sulechów oraz wolne wnioski i informacje.
12. Przerwa.
13. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XVII sesji Rady Miejskiej

14‑05‑2014 14:53:02

Uprzejmie informuje, że obrady XLVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 20 maja 2014 roku (wtorek) o godz.1200 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Sulechowie, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

Porządek obrad sesji
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Przerwa.
7. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) określenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Sulechów (druk nr 456),
2) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze (druk nr 457),
3) zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulechów
(druk nr 458),
4) ustanowienia użytku ekologicznego "Kotewka" na terenie Gminy Sulechów
(druk nr 459).
8. Interpelacje i zapytania radnych, zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy
Sulechów oraz wolne wnioski i informacje.
9. Przerwa.
10. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XVI sesji Rady Miejskiej

10‑04‑2014 09:21:21

Uprzejmie informuję, że obrady XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędąsię w dniu 15 kwietnia 2014 roku (wtorek) o godz.1200 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Sulechowie,Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

Porządek obrad sesji
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji w roku 2013 Programu Ochrony Zdrowia Gminy
Sulechów na lata 2011-2015.
7. Sprawozdanie z realizacji w roku 2013 Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
Gminy Sulechów na lata 2011-2015.
8. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie z realizacji ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za okres od stycznia
do grudnia 2013 roku.
9. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2013".
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
ProblemówAlkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Sulechóww roku 2013.
11. Przerwa.
12. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do
Parlamentu Europejskiego (druk nr 446),
2) przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Kruszyna (druk nr 447),
3) przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Nowy Świat i w obrębie
geodezyjnym2 miasta Sulechów (druk nr 448),
4) przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowaniaprzestrzennego części obrębu geodezyjnego Brzezie
k.Sulechowa i części obrębu 1 miasta Sulechów (druk nr 449),
5) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
orazwarunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (druk nr 450),
6) projektu uchwały o ustanowieniu użytku ekologicznego "Kotewka" na terenie
Gminy Sulechów (druk nr 451),
7) odstąpienie od porozumienia międzygminnego z Gminą Czerwieńsk
(druk nr 453),
8) zmiany uchwały Nr 0007.385.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia
2013 r.w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2014
(druk nr 452).
13. Apel w sprawie obrony dzieci i młodzieży przed ideologią gender (druk nr 445).
14. Interpelacje i zapytania radnych, zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy
Sulechów oraz wolne wnioski i informacje.
15. Przerwa.
16. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Zamknięcie obrad sesji.
Z poważaniem
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan RerusTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  14‑01‑2014 14:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  14‑01‑2014 14:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑01‑2014 14:06:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie