Rok 2013


Informacja o termienie obrad XLII sesji Rady Miejskiej

30‑12‑2013 10:12:24

Uprzejmie informuję, że obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, zwołanej
w trybie nadzwyczajnym na podstawie § 16 ust.2 pkt 1, § 25 ust. 1 pkt. 2 oraz § 26 ust. 1 pkt 1,2 i 5 lit.c) Statutu Gminy Sulechów (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego z 2012 r. poz.1734), odbędą się w dniu 31 grudnia 2013 r. (wtorek) o godz. 10.00, sala nr 104
Urzędu Miejskiego w Sulechowie, ul. Plac Ratuszowy 6.

Porządek obrad sesji
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwały w sprawie:
1) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie (druk nr 415),
2) upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej(druk nr 416),
3) przystąpienia Gminy Sulechów do realizacji programu "Pomoc państwa
w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (druk nr 417),
4) zmiany uchwały Nr 0007.271.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18
grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok
2013 w zakresie zmian w planie wydatków (druk nr 418).

4.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XLI sesji Rady Miejskiej

16‑12‑2013 14:42:28

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 grudnia 2013 r. (wtorek) o godz.11.30 w holu
Urzędu Miejskiego, harcerze Hufca Babimojsko-Sulechowskiego przekażą Burmistrzowi
Sulechowa i Radzie Miejskiej "Betlejemskie Światło Pokoju".
Natomiast obrady XLI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą
się w dniu 17 grudnia 2013 roku (wtorek) o godz.1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulechowie, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.


Porządek obrad sesji
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Przerwa.
7. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata
2014-2022 (druk nr 400),
2) zgodności ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Cigacice, w obrębie
geodezyjnym Górki Małe oraz w obrębie geodezyjnym Górzykowo z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sulechów (druk nr 402),
3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów
w obrębie geodezyjnym Cigacice, w obrębie geodezyjnym Górki Małe oraz
w obrębie geodezyjnym Górzykowo (druk nr 403),
4) zgodności ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Nowy Świat z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sulechów (druk nr 404),
5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie
geodezyjnym Nowy Świat (druk nr 405),
6) zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania jednostek samorządu
terytorialnego w realizacji wspólnego zadania pn. "Budowa małej przystani
rzecznej na Odrze w miejscowości Brody Gmina Sulechów" (druk nr 406),
7) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
(druk nr 407),
8) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2014 rok (druk nr 408),
9) projektu uchwały w sprawie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek
i sposobu pobierania opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefie płatnego parkowania na obszarze miasta Sulechów
(druk nr 409),
10) planu pracy Rady Miejskiej w Sulechowie na rok 2014 (druk nr 410),
11) zmiany uchwały Nr 0007.271.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok
2013 w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków (druk nr 411),
12) zmiany uchwały Nr 0007.272.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
18 grudnia 2012 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulechów na lata 2012 - 2022 (druk nr 412).
8. Przerwa.
9. Uchwalenie Budżetu Gminy Sulechów na rok 2014:
1) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze,
2) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,
3) odczytanie stanowiska Burmistrza Sulechowa do opinii i wprowadzenie
autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
4) dyskusja nad wprowadzonymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,
5) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi autopoprawkami,
6) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
7) głosowanie projektu uchwały budżetowej (druk nr 399).

10. Interpelacje i zapytania radnych, zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy
Sulechów oraz wolne wnioski i informacje.
11. Przerwa.
12. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Życzenia świąteczne.
15. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o termienie obrad XL sesji Rady Miejskiej

06‑12‑2013 09:07:31

Uprzejmie informuję, że obrady XL sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, zwołanej w trybienadzwyczajnym na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1,2 i 5 lit.c) StatutuGminy Sulechów (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego z 2012 r. poz.1734), odbędą się w dniu11 grudnia 2013 r.(środa) o godz. 11.00, sala nr 104 Urzędu Miejskiego w Sulechowie, ul. Plac Ratuszowy 6.

Porządek obrad sesji

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określeniawysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie
Sulechów na rok 2014 (druk nr 401).
4.Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej

13‑11‑2013 14:48:51

Uprzejmie informuję, że obrady XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie,
które odbędą się w dniu 19 listopada 2013 roku (wtorek) o godz.1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulechowie, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.
Jednocześnie zapraszam na występ dzieci z Przedszkola nr 7 "Pod Muchomorkiem", przed sesją o godz. 1140 w holu Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad sesji

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawy społeczno - okazjonalne.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o działaniach na rzecz pozyskiwania i wykorzystywania w Gminie
Sulechów środków Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych w latach
2007-2014.
8. Informacja dotycząca realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013.
9. Przerwa.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zgodności ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mozów, Brzezie k. Sulechowa,
części obrębu 3 miasta Sulechów i części obrębu Nowy Świat z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sulechów (druk nr 393),
2) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębów geodezyjnych Mozów, Brzezie k. Sulechowa, części obrębu
3 miasta Sulechów i części obrębu Nowy Świat (druk nr 394),
3) programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
(druk nr 392),
4) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób
prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji (druk nr 396),
5) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulechów na rok 2014 (druk nr 391),
6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie
Sulechów na rok 2014 (druk nr 397),
7) wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2014
(druk nr 389),
8) zmiany uchwały Nr 0007.271.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18
grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2013
w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków (druk nr 395),
9) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (druk nr
388),
10) porozumienia międzygminnego w celu wspólnej realizacji projektu pn.
"Gospodarka niskoemisyjna na obszarze funkcjonowania miasta wojewódzkiego
Zielona Góra" (druk nr 390),
11) zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Sulechów na lata 2007-2015 (druk nr 398),
12) powołania radnego do składu Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr 387),
13) powołania radnego do składu Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr 386).
11. Interpelacje i zapytania radnych, zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy
Sulechów oraz wolne wnioski i informacje.
12. Przerwa.
13. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o termienie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej

05‑11‑2013 08:53:02

Informuję, że obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, zwołanej w trybie nadzwyczajnym na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1,2 i 5 lit.c) Statutu Gminy Sulechów (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego z 2012 r. poz.1734), które odbędą się w dniu 7 listopada 2013 r. (czwartek) o godz. 11.00, sala nr 104 Urzędu Miejskiego w Sulechowie,
ul. Plac Ratuszowy 6.

Porządek obrad sesji

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwały w sprawie:
1) zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Sulechowie (druk nr 384),
2) zmiany Statutu Sulechowskiego Domu Kultury im.F.Chopina w Sulechowie
(druk nr 385).
4.Zamknięcie obrad sesji.Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Sulechowie

Arleta Lubieniec


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o termienie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej

09‑10‑2013 10:09:05

Uprzejmie informuję, że obrady XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie,
odbędą się w dniu 15 października 2013 r. (wtorek) o godz.12.00, sala nr 104 Urzędu
Miejskiego w Sulechowie, ul. Plac Ratuszowy 6.

Porządek obrad sesji
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie dyplomu oraz okolicznościowej plakiety Honorowego Obywatela Gminy
Sulechów.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
7.Informacja o wynikach współzawodnictwa sportowego i konkursach
przedmiotowych i innych, uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół
podległych Gminie Sulechóww roku szkolnym 2012/2013.
8. Przerwa.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze (druk nr 375),
2) zgodności ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mozów, Brzezie k.Sulechowa,
części obrębu 3 miasta Sulechów i części obrębu Nowy Świat z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sulechów (druk nr 376),
3) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębów geodezyjnych Mozów, Brzezie k.Sulechowa, części
3 miasta obrębu Sulechów i części obrębu Nowy Świat (druk nr 377),
4) zgodności ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu Nowy Świat z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sulechów (druk nr 378),
5) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obrębu Nowy Świat (druk nr 379),
6) zgodności ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu Głogusz z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 380),
7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obrębu Głogusz (druk nr 381),
8) projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy
Sulechów (druk nr 382),
9) projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sulechowskiego Domu Kultury
im.F.Chopina w Sulechowie (druk nr 383).
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
12. Przerwa.
13. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o termienie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej

10‑09‑2013 10:31:18

Uprzejmie informuję, że obrady XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie,
odbędą się w dniu 17 września 2013 r. (wtorek) o godz.12.00, sala nr 104 Urzędu
Miejskiego w Sulechowie, ul. Plac Ratuszowy 6.

Porządek obrad sesji
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2013 r.
7. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych Gminy Sulechów do roku szkolnego 2013/2014.
8. Podsumowanie I kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w latach
2011-2013
9. Przerwa.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) nadania godności "Honorowy Obywatel Gminy Sulechów" (druk nr 367),
2) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacji na lata 2014-2016 (druk nr 370),
3) współdziałania z innymi gminami w zakresie realizacji projektu pn. "Rozwój
społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich" (druk nr 371),
4) projektu uchwały dotyczącej programu współpracy Gminy Sulechów z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2014 (druk nr 368),
5) zmiany uchwały Nr 0007.271.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18
grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2013 w
zakresie zmian w planie dochodów i wydatków (druk nr 372),
6) zmiany uchwały Nr 0007.272.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
18 grudnia 2012 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sulechów na lata 2012 - 2022 (druk nr 373),
7) wyboru sołtysa sołectwa Buków w Gminie Sulechów (druk nr 369).

11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
13. Przerwa.
14. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerus


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o termienie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej

29‑08‑2013 09:12:16

Uprzejmie informuję, że obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, zwołanej w trybie nadzwyczajnym na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1,2 i 5 lit.c) Statutu Gminy Sulechów (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego z 2012 r. poz.1734), odbędą się w dniu
30 sierpnia 2013 r. (piątek) o godz. 9.00, sala nr 104 Urzędu Miejskiego w Sulechowie,
ul. Plac Ratuszowy 6.


Porządek obrad sesji

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwały w sprawie:
1) podjęcia współpracy partnerskiej przez Gminę Sulechów z Miastem Fürstenwalde
w Republice Federalnej Niemiec (druk nr 365),
2) współdziałania z innymi gminami w celu przystąpienia do opracowania i wdrożenia
planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Gminę Sulechów
i gminy Zielona Góra, Czerwieńsk, Świdnica, Zabór oraz Miasto Zielona Góra
(druk nr 366).

4.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej

13‑08‑2013 07:48:51

Uprzejmie informuję, że obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, zwołanej w trybie nadzwyczajnym na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1,2 i 5 lit.c) Statutu Gminy Sulechów (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego z 2012 r. poz.1734), która
odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2013 r. (wtorek) o godz.10.00, sala nr 104 Urzędu
Miejskiego w Sulechowie, ul. Plac Ratuszowy 6.

Porządek obrad sesji

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie:

1) zawarcia umowy partnerskiej przez Gminę Sulechów wspólnie z gminami:
Czerwieńsk, Siedlisko, Nowa Sól, Otyń, Zielona Góra, Krosno Odrzańskie,
Cybinka, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą z Województwem Lubuskim (druk nr 363),


4.Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerus


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej

17‑07‑2013 08:41:00

Uprzejmie informuję, że obrady obrady XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Sulechowie, odbędą się w dniu 18 czerwca 2013 roku (wtorek) o godz.12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulechowie, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.
Jednocześnie zapraszam na okolicznościowe spotkanie z zawodniczkami, działaczami oraz kierownictwem Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego ZAWISZA, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2013 r. (wtorek) o godz. 11.30 w holu - I piętro
Urzędu Miejskiego w Sulechowie, Plac Ratuszowy 6.

Porządek obrad sesji
1.Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie przygotowań do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w Gminie Sulechów.
7. Przerwa.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulechów
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2012
(druk nr 357),
2) absolutorium dla Burmistrza Sulechowa za rok 2012 (druk nr 358), wg
porządku:
a) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do sprawozdania z
wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego i sprawozdania
finansowego Gminy Sulechów za rok 2012
b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Sulechowa z wykonania budżetu
za rok 2012,
c) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o przedłożonym
przez Burmistrza Sulechowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Sulechów za rok 2012 oraz informacji o stanie mienia Gminy Sulechów na
dzień 31 grudnia 2012 r.
d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o przedłożonym
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza
z wykonania budżetu za rok 2012,
e) dyskusja,
3) głosowanie w sprawie przyjęcia projektów uchwał:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulechów oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2012
(druk nr 357),
b) absolutorium dla Burmistrza Sulechowa za rok 2012 (druk nr 358).
9. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sulechów (druk nr 359),
2) zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości
w trwały zarząd (druk nr 354),
3) projektu uchwały o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich
przebiegu (druk nr 356),
4) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawek opłaty
(druk nr 355),
5) współdziałania z innymi gminami w zakresie realizacji projektu pn. "Rozwój
obszaru funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra" (druk nr 361),
6) zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (druk nr 362),
7) zmiany uchwały Nr 0007.271.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18
grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2013
w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków (druk nr 360).
10. Przerwa.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
13. Przerwa.
14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Jan Rerus
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marian Janusz , w dniu:  27‑12‑2012 09:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  27‑12‑2012 09:27:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑12‑2012 09:27:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie